Publikované: 28.01.2022

Seriál Priznanie a Rada RTVS

RTVS nepatrí agresívnej LGBTI ideológii! Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska § 3 Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska, písmeno c) píše: „rozvíja národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,“ https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-532

K jadru veci: https://www.podpisem.sk/petition/stojime-za-biskupom-halkom-rtvs-nepatri-agresivnej-lgbti-ideologii/ Čitateľstvu odporúčam prejsť si aj reakcie v diskusii; sú jednoznačné a pre RVS záväzujúce. Kedysi existovala rubrika, isto, mala tiež manipultívny náboj v duchu formovania socialistického človeka: „Nad listami našich milých divákov“. RTVS sa dnes ako uzurpátor vlastnej svojvôle s názormi platiacich koncesionárov nezdržiava, lebo je v rukách a moci bohatej nadnárodnej  LGBTI loby zahraničných agentov tak ako Netflix a Hollyvood.

Podnet divákaNeprajem si, aby ste uvádzali seriál Priznanie a ani žiadne iné seriály, ktoré obsahujú LGBTI propagandu. Je to hnus!
Odpoveď Rady RTVS
: Dobrý deň, dovoľujem si Vám poslať stanovisko Rady RTVS k sťažnostiam na seriál Priznanie: “Rada RTVS sa zaoberala na svojom zasadnutí 20.1.2021 podnetmi, v ktorých sťažovatelia vyslovovali svoj nesúhlas s jedným z motívov seriálu Priznanie, vysielanom 9.1.2021 na programovej službe Jednotka. Jej členovia jednomyseľne odmietli akékoľvek prejavy intolerancie a xenofóbie voči  inak mysliacim či cítiacim ľuďom, voči ľuďom s inou farbou pleti, náboženského alebo politického presvedčenia či sexuálnej orientácie. Rada RTVS rešpektuje demokratické právo každého človeka verejne vysloviť svoj názor, odmieta však tie, ktoré obmedzujú základné ľudské práva a svojou intolerantnosťou sú v rozpore s princípmi rozvinutej demokratickej spoločnosti. Ako orgán dohľadu dohliada Rada RTVS na dodržiavanie zákona č. 532/2010 o RTVS, v ktorom sa v §3, ods.3, písm. d hovorí, že programovú službu RTVS tvoria programy, ktoré:“…utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti…“ Centrálnym motívom, ktorý spája jednotlivé príbehové linky seriálu Priznanie, je práve téma tolerancie či intolerancie pri spoločenskom prijímaní menšín, migrácie, adoptovaných detí, a aj menšinovej sexuálnej orientácie. Práve tým si RTVS plní svoju zákonnú povinnosť. Vysielanie seriálu je zaradené do večerných hodín a riadne označené v zmysle vyhlášky MK SR č. 589/2007 Z. z. ako vysielanie nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Rada RTVS preto konštatuje, že uvedením seriálu PRIZNANIE vo svojej komplexnosti nedošlo k porušeniu zákona.”
Prajem pekný deň, Adam Mozolák, tajomník Rady RTVS (koniec odpovede).

Slovensko je národný občiansky štát dnu i von reprezentujúci jednotu národného a občianskeho princípu
: Štátotvornú väčšinu tvorí slovenský národ, národnostné menšiny a etnické skupiny. Zmieňovať „sexuálnu menšinu/menšiny“ spolu s definovanými menšinami je nenáležité. Zákonu o RTVS chýba prepojenie a odkaz na preambulu Ústavy v jej národno-štátnom, kultúrnom a hodnotovom rozmere, ako národného štátu, založenom na cyrilo-metodských kultúrnych a kresťanských tradíciách, prepojenie na kresťanskú vieru a učenie v sekulárnom rozmere Slovenska. Žiadny relevantný ľudsko-právny dokument nezmieňuje iné, než len národnostné a etnické menšiny, tobôž sexuálne menšiny! Pozná aj pojem „nové menšiny“ ale len vo význame národnostných a etnických menšín a skupín!
Červenú čiaru prekračuje ombudsmanka Patakyová, ktorá vedome či nevedome komunikuje práva tzv. sexuálnych menšín ako základné ľudské práva. Cez čiaru je aj vešanie dúhových vlajok a podpora dúhových prajdov ako „boj za základné ľudské práva“. Ostatná ľudsko-právne negramotná časť spoločnosti a laickej verejnosti je vťahovaná do neexistujúcich umelých pseudo konfliktov, ktoré prehlbujú rozkol spoločnosti. S dúhovou vlajkou sa zaobchádza ako so štátnou vlajkou Slovenska alebo vlajkou EÚ!
Nenávisť vo či osobám a skupinám LGBTIQ je stíhateľná v opore o dikciu trestného zákona.

Ryba vždy smrdí od hlavy. Ňou je slovenská vláda. Štiepa spoločnosť na jej kláte ako poleno na jeho skúrenie. Konotáciou spaľovacej pece je malé či väčšie peklo dotknutých už na Zemi.

Nenáležitá je aj odpoveď Rady RTVS na podnet(citované vyššie); ide o prázdne kecy (tliachanie) v opore o nič, ale v rozpore s Čl. 1 odsek 1 v časti ideológia, rozumej: neomarxistická rodová ideológiaPredsedníčka Komisie Ursula von der Leyen v jej duchu má maďarský zákon za hanebný. Vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo zákon diskriminujúci sexuálnu menšinu a sexuálnu komunitu: https://euractiv.sk/tag/sexualne-mensiny/
Osoby a skupiny LGBTI nespĺňajú kritériá pre označenie ako menšina a komunita. Ich záujmy sú nesúrodé, heterogénne, vzájomne nekompatibilné. Pojem sexuálna menšina oficiálne/legálne neexistuje. Vysvetlivka: Definiens (definícia) alebo signifiant (označujúce) a signifié (označované) odvodzuje sa od definienda (predmet  definície). Tagy: Ferdinand de Saussure, lingvistika, semiotika. Podmienkou sine qua non pre označenie akejkoľvek skupiny pojmom menšina je jej homogenita. Neodstrániteľnou prekážkou pre označenie osôb a skupín „dúhy“ LGBTIQ (..?) pojmom sexuálna menšina/y (singulár, plurál) je neexistencia jej (ich) homogenity. Mohutnejúci strapec (cluster) pohlaví a rodov vzďaľuje dotknuté osoby a skupiny od definičného zázemia poľa „tá menšina” (singulár) “tie menšiny” (plurál). Pozor! Každé písmeno v skupine LGBTIQ(…) je bobuľou jedného strapca a tá bobuľa tvorí samostatnú skupinu, akúsi autonómnu menšinu v menšine. Paradigma znamená vzor a syntagma prehovor (vôľa muža a ženy plodiť a rodiť, premenená na  živý skutok ako produkt spojenia mužského a ženského elementa, princípu) .
Najmenšia ďalej nedeliteľná jednotka ľudskosti je antropinum, ktoré v sebe obsahuje pohlavie totožné s rodom (paradigma). Je to ľudský genóm. Syntagmou je narodenie každej ďalšej ľudskej osoby s pohlavím muž alebo žena. Diskrepancia na osi rod vs. pohlavie vzniká v procese vývoja ľudského plodu.
Niečo v diskrepancii na časovej osi počatie-plod a jeho vývoj-dieťa po narodení nesedí. Všetky odlišné syntagmy (slová premenené na telo s jeho oživujúcou dušou, sexuálnou identitou a orientáciou) sú mimo vzor a to, čo z definície pojmu norma a normalita anomáliou, odchýlkou od normy, normality, mimo to, čo poznáme ako hetero norma a hetero normalita. Transgender je medicínska diagnóza.
Na osoby dotknuté ich nehetero sexuálnou orientáciou a preferenciami, a osobitne persóny, ktoré sa vnútorne identifikujú inak, a nezakladá ich anatómia a pohlavie, treba nahliadať s empatiou nie s pohŕdaním  nenávisťou.
Osoby v rámci skupín „dúhy“ sú subjekty ľudských práv ako každé iné osoby, a každé podozrenie z ich porušenia alebo diskriminácie je preskúmateľné súdom individuálne tak, ako práva každej osoby patriacej k národnostnej alebo etnickej menšine či skupine. Podozrenia z porušení základných práv sú skúmané len individuálne (všeobený, správny a ústavný súd). Neexistuje žiadna judikatúra (Slovensko alebo ESĽP proti Slovensku), ktorá by potvrdila diskrimináciu ktorejkoľvek osoby zo strapca LGBTI.
Sťažnosť alebo žaloba voči Slovensku, že im nie je umožnené manželstvo párov rovnakého pohlavia alebo registrované partnerstvo nie sú súdom, ústavným súdom ani ESĽP preskúmateľné, lebo slovenská Ústava a slovenský právny poriadok také manželstvo alebo registrované partnerstvo nepozná, pretože to nie je základné ľudské právo. Slovensko k uznaniu manželstiev a registrovaných partnerstiev nemôže byť prinútené ani nenávistnými hejtmi a vyhrážkami z prostredia Európskej únie!
Mimochodom 1: Ani potrat nie je základné ľudské právo, je to právo ktoré upravuje zákon, ktorý musí byť v súlade s Listinou  a Ústavou SR; slovenský zákon je proti ústavný!
Mimochodom 2: Poľský proti potratový zákon je v úplnom rozpore so základným ľudským právom na život od počatia po prirodzenú smrť svojou vražednou reštriktívnosťou!
Ide o ľusko-právny konflikt medzi protichodnými hnutiami pro-life a pro-choice. Pravda je kdesi uprostred (starý Pichanda).
Vlastníctvom tela ženy je len jej prázdna maternica. Základným právom ženy je právo neotehotnieť, a potrat, ak je ohrozený život ženy a plodu, alebo ak žena bola zneužitá či znásilnená.
Ľudsko-právny inštitút rovnakého zaobchádzania platí pre všetky ľudské osoby včítane práva na manželstvo. Ľudia sa rodia slobodní, dôstojní a rovní v právach (ústava a zákon). Manželstvo osebe (an sich) nie je základné ľudské právo
. Manželstvo párov rovnakého pohlavia nemožno nadradiť nad právo na manželstvo heteropárov.
Sociálna filozofia a ideológia Frankfurtskej školy neomarxistov a jej politizácia je z Ústavy a Čl. 1 odsek 1 rodová ideológia neprípustná a mala by byť trestne stíhaná tak ako pravicový extrémizmus.
Zdanlivo od veci: Štvorročný volebný mandát nie je základné ľudské, len prepožičané volebné právo, ktoré je možné odňať ako vodičák alebo, rozviesť, ako manželstvo. Nález ústavného súdu vo veci referenda o skrátení volebného obdobia bol protiústavný!
Späť k veci: Je preto neprípustné dožadovať sa manželstva pármi rovnakého pohlavia ako základného práva tobôž rovnakého zaobchádzania ako majú hetero páry.
Je to proti prírode (biológia) a antropológii ľudských bytostí v sekulárnom aj nesekulárnom rozmere antropológia “zdola a zhora“ („ako muža a ženu ich stvoril“). Manželstvo pred svetom možno rozviesť, pred Bohom je nerozlučné („čo Boh spojil, človek nerozlučuj“).
Etymológia pojmu manželstvo a rodina je odvodená od pojmu rod, rodiť. Slovenská Ústava a zákon o rodine definujú manželstvo a rodinu ako užšiu alebo širšiu komunitu, založenú manželským zväzkom muža a ženy. Koľko štátov EÚ a Rady Európy zaviedlo manželstvá párov rovnakého pohlavia je pre Slovensko irelevantné.
Adopcia detí nie je základné ľudské právo. O adopciách rozhoduje súd individuálne s akcentom na najlepší záujem dieťaťa len v opore o Chartu práv dieťaťa, ktorá je nad záujmom žiadateľov o adopciu.
Každá hetero-nehetero ľudská osoba má právo na ochranu svojho súkromia. Slovenská divácka obec, tobôž deti a dospievajúca mládež, preto nemusia vedieť, čo sa odohráva v kuchyniach a spálňach „nehetero“ osôb, a o tom je aj maďarský zákon na ochranu detí a mládeže. Tá nepotrebuje sexuálnu výchovu ale výchovu k zodpovednému partnerstvu a dobre plánovanému manželstvu a rodičovstvu. Výchovu a vzdelávanie v oblasti “sexuálnej výchovy” preberajú z podnetu homosexuálneho ministra školstva “dúhové neziskovky” (zahraniční agenti)…
Ústavou a zákonom chránené súkromie  neznamená manželstvo ani registrované partnerstvo. Chránené súkromie môže byť prelomené zo zákona, ak sa v ňom dejú veci v rozpore s Ústavou (Listina, Charta) a zákonom, trebárs zneužívanie maloletých… aj adoptovaných.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notoricky obcan

P.S. Ľavicová neomarxistická Pravda ma kedysi zablokovala z dôvodu, že odopieram základné práva sexuálnym menšinám. Spätne sa pýtam: Koho? Čoho?! Podobným spôsobom v diskusiách blokol ma liberálny denník SME, obhajujúci a propagujúci pedofíliu. Akože „slobodný a nezávislý“ neomarxisticko-progresivistický Denník N debaty pod ich platenými “exkluzívnymi“ obsahmi vôbec neumožňuje. Externých autorov si vyberá selektívne. Čo a kto sa mu nehodí odmieta. RTVS debatné fórum nemá. Má len zákon a Radu. Prečítajte aj toto (nárast iných než hetero orientácií, prevažne bisexualita): https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx
Slovensko je v totálnom ekonomickom, spoločensko-sociálnom, mentálnom, kultúrnom a hodnotovom rozvrate, atakované európskymi “hovnotami“ (european values-european shits) na ceste do pekla straty identity a ničoty. Slovensko zdementnieva. A prichádza o vlastnú vôľu. Vlečené odkiaľsi-kamsi vôľou iných

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?