Publikované: 08.11.2015

Správa z Vatikánu

Mailovou poštou som dostal „správu“, ktorú ktosi preposiela na mailové adresy. Pochádza z českého prostredia. Je označená ako údajný „únik informácií z Vatikánu“. Správa nemá uvedeného autora ani prvého hýbateľa (odosielateľa). Nie je doložená informačným zdrojom pôvodu (najskôr prejdite dole, prečítajte si jej znenie a potom sa vráťte sem, k môjmu textu) a pokračujte v čítaní…
Za seba k „správe“: To nie je jazyk, slovník ani štýl a dikcia pápeža Františka! To je zjavný podvrh a LOŽ (pravda zmiešaná s polopravdami rovná sa lož)! Málo ostražití ľudia sú často zneužívaní, použití a manipulovaní informačnými a spravodajskými hoaxmi a bullshitmi, vydávajúcimi sa za pravdivé a senzačné správy, ktoré neboli zverejnené, teda, sú utajované oficiálnymi mienkotvornými, hoc aj verejno právnymi médiami: tieto „žurnalistické skvosty“ (majúce charakter konšpirácií a sprisahaní) sú určené pre hlupákov, pre povrchných, plochých, nepremýšľajúcich senzacionistov, hltajúcich aj s navijakom bulvárne správy, bez udania zdroja pôvodu, autora, pôvodcu textu…
Tieto a podobné správy nulovej pozitívnej hodnoty ale s hodnotovým o znamienkom mínus sú šírené  mailovou poštou a na fejzbúku, ako nosiče nákazy a škodlivého softvéru…
Tzv. “uniknutá správa” nespĺňa náležitosti a kritériá serióznej a korektnej mediálnej správy (“vyniesol” ju zrejme upratovač alebo čašník…). :-)
Čo je hoax: https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%C4%8Do%20je%20hoax
Čo je bullshit: http://gof.cz/54/co-to-je-bullshit
Mailovou cestou je možné dohľadať pôvodcu, autora, prvého „hýbateľa“ správy. Kto vie a chce, môže sa o to pokúsiť (…dá sa). Ak ktorýsi z čitateľov tohto blogu má s danou „zaručene zaručenou“ správou osobnú a priamu skúsenosť, má možnosť prijať ju alebo odmietnuť a (!) podieľať sa na „demanipulácii“ a de mystifikácii verejnosti a dotknutých príjemcov preposlaním tohto mailu a môjho blogu ďalej…
Cieľom, zmyslom a poslaním „uniknutej informácie“ je frontálny a nenávistný útok na podstaty a princípy skutočného a pravého kresťanského náboženstva metódou zámeny pars pro toto (časť za celok) a totum pro parte (celok za časť): Pravda sa nachádza kdesi v priestore medzi (čo je aktuálna, súčasná parketa záujmu Vatikánu, najmä pápeža Františka) a čo môže skončiť všelijako, prípadne aj totálnym rozvratom Vatikánu ako centra katolicizmu a katolíckej cirkvi…
Vysvetlenie: vo vzťahu k pravému kresťanstvu je katolicizmus heretickým odpadlíckym náboženstvom od pravého kresťanstva. O čom je reč, vie len ten, kto venuje pozornosť štúdiu náboženstiev, genéze vzniku kresťanstva, kresťanskej vierouky (na pozadí kresťanskej teológie) a katolíckemu katechizmu, nie bulvárnym a povrchným, hlúpym a negramotným  mediálnym správam  kadejakých pseudo biblistov a pseudo teológov (falošní proroci): tých je na webe, v politike, v médiách a fejzbúku ako mrakov…
Odpadlíctvo od pravého, pôvodného kresťanstva a vierouky prvej apoštolskej cirkvi má svoje korene už v starom Ríme, kedy cisár Konštantín (Milánsky edikt v r. 325 n.l.) prijal kresťanstvo ako štátne náboženstvo ako kompromis medzi pohanstvom (polyteizmus) a početne silnejúcim monoteistickým kresťanstvom, domáhajúcim sa uznania ako štátneho náboženstva kompromisníckym (v záujme mieru a pokoja v Ríme – kresťanské nepokoje) zmiešaním pohanských a kresťanských prvkov (eklekticizmus): prijatím Trojice – ako výsledku ariánskeho sporu.
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Cis%C3%A1r+kon%C5%A1tant%C3%ADn+a+kres%C5%A5nstvo
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Ari%C3%A1nstvo
Vatikán, uzurpujúci si právo a moc nad kresťanmi (a svetom), si „prisvojil“ apoštola Petra ako zástupcu Ježiša na Zemi, založil inštitút pápežstva a postupne prijímal ďalšie a ďalšie herézy (odklon od Nového Zákona a teologická dezinterpretácia Písma, ktorá sa premietla do katolíckeho katechizmu) a ktoré boli príčinou postupne pokračujúcej schizmy (rozkol pôvodného apoštolského kresťanského náboženstva) známej a pokračujúcej rozdeleným kresťanstvom na niekoľko samostatných cirkví , neuznávajúcich Vatikán ako centrum kresťanského náboženstva a od nich sa odvíjajúcich denominácií: Luteráni, Kalvíni, Wickliffe, Hus (protestanti, reformáti), grécko a rímsko-katolícka cirkev, východný, západný obrad a uctievanie, ortodoxná kresťanská cirkev, pravoslávie…
Islam je tiež vážne a nezmieriteľne rozdelené náboženstvo v dôsledku sporu medzi sunnitmi a šiitmi (7. stor.) po smrti Mohameda (zomrel údajne okolo poludnia v pondelok 8. júna 632 po krátkej chorobe v Medine vo veku 63 rokov) o nástupníctvo po prorokovi Mohamedovi…
Judaizmus: štandardný (umiernený: Tóra), ortodoxný a ultra ortodoxný (v opore nielen o Tóru ale aj neskorší Talmud a Mishnu). Židovstvo má svoje dejiny (pseudo dejiny akéhosi údajne Bohom vyvoleného národa na údajne vyvolenom a Bohom zasľúbenom území Palestíny). Židovstvo delíme na náboženské a sekularizované (svetské). To druhé na neutrálne a politické (sionizmus Teodora Herzla) s cieľom vytvoriť silný politický svetský štát (pozemský Izrael).
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Teodor+Herzl
Katolícka cirkev a jej pápež František vo svojom pôsobení stoja zoči-voči otvárajúcim sa najcitlivejším miestam  heretickej katolíckej cirkvi a zdá sa, že sa pokúša o zásadnú reformu katolicizmu. Či sa mu to podarí a aký to bude mať koniec, sledujme z oficiálnych výstupov a zverejnených posolstiev synody a pápeža.
Nie cez scestné, bludné a zlomyseľné hoaxy a bullshity z dielne Satana (vriaci vedia, o koho ide!) a svetských nepriateľov kresťanstva, pologramotných a nedovzdelaných naivných i „vedeckých“ ateistov (hoc aj vysokoškolákov)…
Vatikán si zrejme (zdá sa) začal robiť poriadky na vlastnom území (svetský štát so všetkým, čo k svetskému štátu patrí!) a vo svojom pseudo kresťanskom vnútri…
Postavenie katolicizmu vo svete a systéme svetských vecí  je súčasť katolíckej herézy (kacírstva) vo vzťahu k pravému kresťanstvu, ktorého hlavnými hypotézami a učením je: Kresťania nie sú z tohto sveta  a Ježišovo podobenstvo o dvoch stranách mince:
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Bohu+%C4%8Do+je+bo%C5%BEie%2C+Cis%C3%A1rovi%2C+%C4%8Do+je+Cis%C3%A1rovo
Táto téza je hýbateľom politických snáh o odluku cirkví od štátu, v závislosti na politickej vôli parlamentnej politickej reprezentácie . Na Slovensku má odluku vo svojom volebnom programe populistická politická strana SKOK (Miškov, Krajcer…).
Tak, ako náboženstvá, všetky politické strany a hnutia treba oddeliť od štátu. Osobný názor som publikoval v predošlých blogoch a v osvetí fejzbúku. Pozná ho aj táto politická stranička…
Politické strany a hnutia v svetského systému vecí  sú tiež heretické (kacírske): ide im o moc v štáte (vládu nad ľuďmi a občanmi a najmä ich, a k nim patriacim skupinám, nie celospoločenský prospech).
Odluka politických strán od štátu zahŕňa: oblasť financovania a kontroly ich finančných tokov, treba úplne nový zákon o politických stranách, ktorý by politikov vyňal z kategórie osobitne chránených „nadľudí“, ďalej: zmena volebného zákona, volebného systému z väčšinového na pomerný (tesnejšia a priama interaktivita voleného miestneho, regionálneho, parlôamentného politika s občanom s okamžitou možnosťou konzekvencií hneď a na mieste…) a osobná (nielen politická) ale aj trestno-právna zodpovednosť politikov za ich činy a nevydarené (úmyslené, neúmyselné) experimenty na ľuďoch, občanoch a štáte (zavinené úmyselne alebo ich negramotnosťou, nekvalifikovanosťou a nekompetentnosťou). K politikom: zväčša ide o psychicky narušených psychopatov bez reálneho citu, súcitu (empatie) a svedomia (oslabené alebo nefunkčné)…
Strana Smer je politický a ideologický mačkopes (nemá pohlavie). Kresťansko-demokratické hnutie je náboženský, ideologický a politický mačkopes (oheň a voda: konflikt teokracie a svetskej partokracie). Oba politické subjekty sú voči občanovi LOŽ v priamom prenose. Ostatní sú tiež rozliční šmejdi…
Pre pravých kresťanov vo vzťahu k heretickému katolicizmu (nepravé, falošné náboženstvo) ako aj pre občanov tohto sveta vo vzťahu k falošným ideológiám a svetským politikám na tejto Zemi a jej časti (Slovensko) platí: „Oddeľte sa od nich!“. Pokým je čas… a ten sa nám všetkým kráti…
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Odde%C4%BEte+sa+od+nich
Ľudstvo zrejme vstúpilo do etapy vzájomného stretu, konfliktu civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov v súbehu s geopolitickým hmotným (materiálnym a existenčným) záujmom svetových veľmocí a svetských mocností.
Európa ako „centrum civilizácie“, vo svojom europo a europo antropo centrickom vnímaní samej seba ako „pupka sveta“ sa nachádza na svojom „osudovom“ existenčnom rázcestí…
Vývoz hmotne zištnej pseudo demokracie (USA a EÚ) do civilizačného, kultúrneho, náboženského a politického osvetia krajín mimo americký a európsky civilizačný, kultúrny a náboženský priestor, následná imigračná vlna (cunami) hrozí Európe jej seba zničujúcim hybridným a asymetrickým vnútorným občianskym a vojenským konfliktom, v súbehu s ekonomickým a hospodárskym rozpadom a kolapsom EÚ.
Európa už nikdy nebude tou, ktorou bývala. Hrozí jej totálna islamizácia a sunnitský kalifát, totalita a totalizácia, pred ktorou by bledli závisťou červená aj hnedá totalita a ktorú nepredpokladal ani George Orwell.
Zvrat a záchrana „starého kontinentu“ sú možné len návratom k pôvodným civilizačným hodnotám a zdrojom, ktoré historicky formovali Európu, ktoré sú z jej vedomia hmotárskym neomarxizmom a „ľudsko-právnym“ liberalizmom (multikulturalizmus, gender ideológia) vytesňované, zašliapavané, a ničené bezbrehým hmotárstvom, ktoré zabíja človeka rozumného, mysliaceho, cítiaceho vo všetkých jeho vrstvách telesnosti, psyché a duchovnosti, jeho existenčnej a existenciálnej stránky a identity ľudského vedomia a bytia.
Expanzívny islam je možné zastaviť len jednotnou a zjednotenou svetovou koalíciou v tesnej, kooperatívnej a interaktívnej vojenskej spolupráci  (spoločný záujem) s Ruskom.
Sunnitský islam (wahábizmus, saláfizmus) nie je náboženstvo, je výslovne antihumánnou fašistickou ideológiou, majúcou celosvetové politické a mocenské ambície.
Chcem veriť, ako občan Slovenska a EÚ, že Európa a európske elity podstatu a stav vecí v súvislosti s imigračnou krízou už bezodkladne pochopí, a ešte nie je neskoro…
P.S. Individuálne aktivity generálnej riaditeľky EÚ Merkelovej vo vzťahu k Turecku ale vzbudzujú dôvodné a rastúce pochybnosti. Otázka: Kto jej dal mandát na udelenie Turecku bezvízový voľný pohyb po Schengene? A kto urýchlený vstup do EÚ? Veď Turecko je prevažne moslimský štát s politickými ambíciami Erdogana vytvoriť prezidentský systém a islamský štát! To Lukašenko v bieloruskom Minsku je-nie je diktátor?! Koľko a akých metrov má EÚ na seba a druhých? O osude pol miliardy občanov EÚ rozhoduje jedna nemecká persóna?!

Celé, neupravené znenie mailovej „správy z Vatikánu“:
Hlava katolické církve papež František šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky: Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky?
Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neseberete. Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu.
Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově šťastně žít!
Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít.
Jménem církve se omluvte tak jako já všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství!
A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženské nesnášenlivosti.
Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách.
S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka jak byl stvořen.
Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněné hříchem, příroda si s člověkem tak jak byl stvořen své vždy udělá.
Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony.
To co Vám řeknu, není sebechvála. Pochopte prosím Vás to, co jsem pochopil já už dávno.
To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si odpradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!! Jděte ve jménu Božím!

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?