Publikované: 10.11.2014

Starosta Bajan a stavba Domino: “Že Vás huba nebolí.”

Na tejto stránke, http://www.vladimirbajan.sk/, som si prečítal nejaké informácie starostu Petržalky, Ing. Vladimíra Bajana. Najmä pasáž venovanú konkrétne Bajo, Domino a stavby, o ktorých sa nehovorí…

Zaujalo ma jeho „svojské“ chápanie niektorých udalostí a súvislostí v týchto kauzách. Pán Bajan v jednom zo svojich volebných sloganov, „VŠETCI HOVORIA O TRANSPARENTNOSTI, ALE LEN JEDEN NEMÁ NAOZAJ ČO TAJIŤ“ naznačuje, že je absolútne čistý, otvorený, čestný, neprospechársky a všetky jeho rozhodnutia sú naprosto v súlade so zákonnými normami platiacimi na Slovensku. Samozrejme, že bojuje najmä za práva občanov, čiže svojich voličov. No jednoducho povedané,  „starostlivý“ starosta.

Nakoľko trochu poznám problematiku výstavby Domina, rád by som pripomenul starostovi Bajanovi niektoré fakty. Tento môj príspevok, prosím, chápte ako akýsi „neformálny“ otvorený list menovanému. Prečo neformálny? No je mi, nejako „proti srsti“ začať ho  formálnym oslovením „Vážený ten a ten – funkcia, meno atď.“ ako sa to spravidla robí. Nevážim si totiž ľudí, ktorí zavádzajú a klamú. Netvrdím, že vlastním „patent na pravdu“, ale od toho je tu polemika, diskusia a prípadne aj ospravedlnenie.  Skúsme spoločne hľadať odpovede na jeho citované vyhlásenia.

Domino – územné a stavebné rozhodnutia

„Územné rozhodnutie pre stavbu vydal stavebný úrad ešte v minulom volebnom období (pod vedením vtedajšieho starostu M. Ftáčnika, a to bez zapojenia obyvateľov).“ To je fakt. Ale na vzdialenosť 18,321 m od domu na Jasovskej 2-12, čo stavitelia nedodržali.

No rozporuplné stavebné povolenie /vypracoval ho Mgr. Tomáš Mateička, súčasný šéf Okresného stavebného úradu/ vydal starosta Bajan a tiež bez „zapojenia obyvateľov“, bez verejnej vyhlášky, čo je protizákonné.

Citujem pána Bajana: „Obviňovať ma z toho, že dodržiavam zákony, je absurdné.“ Podľa mňa je „absurdné“ Vaše tvrdenie, že zákony dodržiavate.

Zastavenie stavby

„Po tom, ako sa objavili pochybnosti o súlade realizovanej stavby s územným rozhodnutím (od stavebného úradu aj obyvateľov)“ Pán Bajan, nebolo to trochu inak? Najprv na rozostup stavieb upozornili obyvatelia, ktorí požiadali Slovenskú stavebnú inšpekciu /SSI/ a Váš stavebný úrad o riešenie danej situácie. Hoci stavitelia, Vy osobne, ako bývalý investor stavby aj ako starosta, šéfka Vášho stavebného úradu, tiež bývalá investorka stavby a autorka projektovej dokumentácie Domino, Ing. Franzová ste o tom vedeli, no vôbec ste nekonali. Existujú na to dôkazy. Práve naopak, Vy ste tieto skutočnosti zahmlievali a tajili. Takže iniciatíva vzišla od obyvateľov a nie od Vášho stavebného úradu! Tomuto sa slušne hovorí farizejstvo a po novom vytĺkanie politického kapitálu. Nezdá sa Vám, pán Bajan, že by to chcelo  aspoň prehodiť slovosled v tej zátvorke?

„tunajší stavebný úrad pod mojim vedením konal – stavbu zastavil“ Pán Bajan, nože objasnite bližšie Váš spôsob „konania“. Nebolo to náhodou takto? Na základe správy SSI zo dňa 3.12.2013, že stavba nie je osadená v súlade s územným rozhodnutím /rozostup medzi stavbami iba cca 16 m a nie 18,321m/ ste 5.12.2013 vydali „zmätočnú“ Výzvu na zastavenie prác a stavebníci /po odvolaní sa/ veselo pokračovali v budovaní stavby. Dokonca zvýšili pracovné tempo a na stavbe sa robilo od včasného rána až do noci. Aj pri umelom osvetlení. Tu sa natíska ďalšia otázka. Bol to Váš zámer, alebo Vaša neznalosť pri vydávaní takéhoto dokumentu?

A toto ste im umožnili až do 31.1.2014, keď ste ďalším verejným protestom obyvateľov Jasovskej a tlakom médií, boli prinútený vydať Rozhodnutie o zastavení prác na stavbe. Veď to ste mohli urobiť hneď a neboli by ste porušili žiadnu zákonnú normu. Ak „konaním“ nazývate to, že ste developerov nechali stavbu ďalšie dva mesiace stavať, tak to je „super konanie“, ale nie v prospech obyvateľov. Veď čím viac rozostavaná stavba, tým ťažšie sa prikračuje k možnosti jej odstránenia. Čo Vy na to, pán starosta?

„(a dodnes sa v stavbe nepokračuje)“ Tak toto vôbec nie je Vaša zásluha! Vo výstavbe sa nepokračuje preto, že obyvatelia Jasovskej sa voči Vami vydanému dodatočnému stavebnému povoleniu odvolali, lebo ste odignorovali ich zákonné pripomienky a rieši to Okresný stavebný úrad, na čele s „vylúčeným z konania“ Mgr. Tomášom Mateičkom, Vaším bývalým zamestnancom a autorom pôvodného stavebného povolenia.

„a do ďalšieho konania prizval (na rozdiel od územného konania) obyvateľov Jasovskej ulice.“ Ale, ale, pán Bajan. Nejako sa Vám z tejto postupnosti vytratilo vydanie pôvodného stavebného povolenia v roku 2011. To bolo ďalšie konanie nasledujúce po územných konaniach. Ktože ho vydal, takisto za neúčasti obyvateľov Jasovskej 2-12? Kto odsúhlasil zmeny oproti územným rozhodnutiam, zmeny využitia objektov? Kto schválil vypustenie podzemných podlaží na parkovanie a teraz parkovacie miesta chýbajú? Kto týmto konaním pomohol developerom znížiť náklady na stavbu? Kto navýšil počet nadzemných podlaží zo 6 na 7 a staviteľom tým umožnil dosiahnuť vyšší zisk?  Žeby to bol bývalý investor Domina, nejaký Ing. Vladimír Bajan? Alebo ste to, nebodaj, boli Vy, pán starosta? Nehovorí Vám niečo pojem „rozpoltená osobnosť“?

Dodatočné stavebné povolenie

„V rámci konania o dodatočnom povolení stavby dali obyvatelia pripomienky, niektoré z nich stavebný úrad akceptoval.“ Znovu musím konštatovať, že  máte zrejme „krátku pamäť“ alebo zámerne klamete, alebo máte iba rád čierny humor. Môžete vymenovať tie „niektoré“ pripomienky, ktoré ste akceptovali? Pokiaľ viem, tak to bola iba jedna-jediná, aj to odťažitá, akceptovaná pripomienka /únik radónu/. A jedna nie sú „pripomienky“. Ostatné ste zmietli zo stola. Ako dôkaz prikladám http://www.petrzalka.sk/2014-06-12-rozhodnutie-dodatocne-povolenie-polyfunkcny-subor-domino-bratislava-petrzalka-jasovska/ O tom, ako úzko spolupracuje bývalý investor Domina, súčasný starosta a kandidát na starostu v ďalšom volebnom období s developermi stavby a proti obyvateľom Petržalky, svedčí aj jeho súhlas s preklasifikovaním pôvodne bytových objektov /bývanie pre seniorov objekty D a E/ v pôvodnom stavebnom povolení na Apartmánové nebytové budovy-ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty v dodatočnom stavebnom povolení. Súvisí to totiž s požadovaným počtom parkovacích miest pri novostavbách, ktorých je pri tejto stavbe aj tak menej /napr. 83 parkovacích miest pre 90 bytov, pritom má byť min. 117/, ako požaduje STN. Pán starosta, snažíte sa týmto riešiť krízový stav s parkovaním v Petržalke?

Či sa to volá „bývanie pre seniorov“ alebo „apartmánové nebytové budovy“ je jedno, väčšina nájomníkov tam príde autami a dôchodcovia, určite nie na „krátkodobý“ pobyt. Pre developerov a Vás je dôležité, že parkovacie miesta pre „nebytové objekty“ podľa zákona nemusia byť, resp. ich môže byť podstatne menej. Ale kde tie autá budú parkovať Vás už netrápi. „Záslužná“ to činnosť starostu pri riešení problémov s parkovaním v Petržalke.

Svetlotechnika

„Rozhodnutie však doposiaľ nie je právoplatné, pretože sa obyvatelia voči nemu odvolali – až v tomto odvolaní predložili vlastný svetlotechnický posudok – ak by ho predložili v samotnom konaní, zaoberal by sa ním náš stavebný úrad. Keďže tak urobili až v odvolaní, v zmysle zákona ho bude posudzovať náš nadriadený orgán v stavebnom konaní – okresný úrad.“ Znova ďalšie klamstvo, alebo „ak by, keby, boli by sme v nebi“. Obyvatelia Jasovskej v pripomienkach, v procese schvaľovania dodatočného stavebného povolenia, jasne opísali nesúlad stavby a svetlotechnických pomerov. Až na Vaše odignorovanie tohto problému, boli prinútení dať si spracovať na vlastné náklady, svoj svetlotechnický posudok, hoci to bola „psia povinnosť“ Vášho stavebného úradu alebo vydavateľa súhlasného stanoviska k nemu, mal to overiť! Ale ako je o Vás známe, Vaša „neotrasiteľná“ viera o správnosti rozhodnutí štátnych úradníkov, ale iba vo Váš prospech, v tomto prípade Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je pre Vás viac ako zákon. Jasný dôkaz je uvedený v Odôvodnení bod. č. 2.3 v skopírovanom materiáli /Rozhodnutie dodatočné  povolenie…/.

Prokuratúra a súdy

„Snáď len na dôvažok – obyvatelia sa obrátili aj na Krajský súd aj na Okresnú prokuratúru, ani jeden z týchto orgánov však nepotvrdil ich podozrenia z nezákonného postupu.“ Zasa ďalšie zavádzanie. Prokuratúra prípad odložila, lebo stavebný úrad Petržalka im nemohol dodať spis k stavbe Domino. Tento sa totiž nachádzal na Okresnom stavebnom úrade. Ale aj tak skonštatovala „nadštandardnú nadprácu“ starostu v prospech developerov. No keby bol hneď aj na stavebnom úrade Petržalka, starosta Bajan by použil svoju osvedčenú taktiku ako tu http://janohrcka.blog.sme.sk/c/366062/vsemocny-bajan.html  A o praktikách Krajského súdu, starostu Bajana a developerov tu http://baian.blog.pravda.sk/2014/10/02/domino-sudy-developeri-a-stavebne-urady-spolupraca-cisto-nahodna/

Kamarátstvo

„Aj tu sa hovorí o mojich dobrých kontaktoch a priateľstve s investorom – ale autori tohto ohovárania asi cielene zabúdajú na skutočnosť, že zastavením stavby som im spôsobil obrovské finančné straty – to je podľa nich kamarátske?“ Veď to je ten Váš najväčší problém, „obrovské finančné straty“ developerov, zavinené Vaším nezákonným konaním. A nehovorí sa iba o investorovi. Kto dosadil na post šéfky petržalského stavebného úradu autorku projektu Domino, zároveň prvú investorku tejto stavby a tiež investorku stavby BAJO, Ing. Franzovú, rod. Velčickú? Neboli ste to náhodou Vy, pán starosta? Ona nie je Vaša kamarátka? Týmto faktom Vy hovoríte „ohováranie“?

To, že ste „im spôsobili obrovské finančné straty“ nemá s kamarátstvom nič spoločné. Tu by som skôr očakával reakciu druhého /nekamarátskeho/ investora, firmy Subcentro. Tá vstúpila do rozohratej „simultánky“ s vedomím krytia „od suterénu až po strechu“ a Vy ste takto zlyhali. Teraz im odskakujú „kúpychtivý zákazníci“ a ich sen o rýchlom navrátení investícií a slušnom zisku sa pomaly rozplýva. Tam Vás najviac „topánka tlačí“.

Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa mu ucho neodtrhne – hovorí staré slovenské porekadlo. Nezabúdajte, že svojím konaním spôsobujete nemalú finančnú ujmu aj obyvateľom – majiteľom bytov na Jasovskej 2-12. Ale to Vás netrápi. Bližšia košeľa ako kabát. Asi tak, vzhľadom k vzniknutým okolnostiam, Vám už nič iné neostávalo, hoci ste hájili a stále hájite záujmy developerov ako lev.

Chválenie sa cudzím perím

„Podčiarkujem, že to bol stavebný úrad práve pod mojim vedením, ktorý sa plne postavil na stranu obyvateľov, stavbu zastavil a prizval ich ku konaniu. Viac som – pri rešpektovaní platnej legislatívy – urobiť nemohol.“ Tak toto je čerešnička na torte.

Vy ste na strane obyvateľov v tejto kauze nikdy nestáli! A tobôž nie „plne“! Slovenčina má na to krásny výraz: „Že Vás huba nebolí!“ Práve naopak, vždy ste hájili len a len záujmy developerov! Účastníctvo v konaní si vybojovali samotní obyvatelia, hoci doteraz im bolo neprávom upierané aj Vaším pričinením. Ku konaniu o dodatočnom stavebnom povolení ste ich prizvali iba preto, že taká je dikcia zákona, ktorý ste doteraz porušovali, kauza je zmedializovaná a ich neúčasť by bola „do očí bijúca“. Bez medializácie tohto prípadu by ste postupovali tak isto, ako pri pôvodnom stavebnom povolení, t.z. bez ich účasti. A pri dodatočnom stavebnom povolení ste aj tak odignorovali všetky ich pripomienky /svetlotechnika, parkovacie miesta, nezákonné predlžovanie termínov developermi atď./ okrem jednej, viac-menej imaginárnej /radón/. Tak si nepripisujte zásluhy, ktoré nie sú Vaše!

Pán Bajan, lož má krátke nohy! Podčiarkovať a zvýrazňovať môžete čo len chcete, záleží iba na petržalských voličoch či Vám tieto „zásluhy“ zhltnú.

.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?