Publikované: 23.05.2019

Stopnuté dotácie

Každoročný Dúhový PRIDE v Bratislave či Filmový festival inakosti sa budú tento rok zrejme konať v oklieštenej podobe. Ministerstvo kultúry im zamietlo dotáciu. Aktivisti upozornili, že finančný príspevok nedostal žiadny z podaných projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou LGBTI (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, pozn. red.) menšiny.
Perex je citáciou upútavky článku ľavicového neomarxistického denníka Pravda:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/512357-lgbti-projektom-stopli-dotacie/
Toto je už cez čiaru, bezočivosť, porušujúca ústavný rámec, úctu k štátnemu symbolu a “na hlavu”:

Sústavne upozorňujem, že osoby a skupiny LGBTI nie sú menšinou, lebo nie sú ako menšina ľudsko-právne definované. Ale chceli by.
Hypotéza, že ide o znevýhodnené skupiny v ľudskom, občianskom, politickom, sociálnom, zdravotnom a ekonomickom rozmere, mohla by byť pravdivá, ak sa preukáže, že sú diskriminované na ich základných ľudských právach. Nie sú.
Ministerka kultúry, po zamietnutí dotácií na projekty LGBTI, v druhom kole vraj osobne dohliadne na to, aby sa žiadna znevýhodnená skupina obyvateľov, ktorá sa uchádza o štátnu dotáciu, ktorá nie je nárokovateľná (teda nie je vymáhateľná podľa platného ústavného práva a práva nižšej, pod ústavnej právnej sily) nemohla cítiť diskriminovaná, zdôraznila hovorkyňa. Cítiť sa môže. Ale diskriminovaná nie je.
Osobná poznámka: By ste neverili, v čom všetkom sa cítim byť diskriminovaný, a čo všetko mi táto spoločnosť odopiera. Viem ale, lebo sa venujem ľudským právam a disponujem právnym vedomím, že som povinný rešpektovať ústavu a zákony.
1. Jasne rozlišujem štandardnú od liberálnej demokracie a prívlastok „liberálna“ ako rozpor s ústavne definovaným charakterom Slovenska.
2. Slovensko nie je povinné uznávať liberálne hodnoty.
3. Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu.
4. Slovensko je viazané preambulou a hmotným jadrom svojej vlastnej ústavy.
Ako diskriminovanú možno považovať takú skupinu, ktorej sú, podľa platného ústavného práva a práva odopierané jej základné ľudské práva, dané Listinou, Chartou práv EÚ (sme členský štát) Ústavou SR, platným právnym poriadkom a zákonom.
Je „znepokojivé“ ak riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher, ktorý sa vydáva za experta na ľudské práva, neovláda ani len základy problematiky a teórie menšín, ak znova tvrdí, že LGBTI sú menšina.
Podľa aktivistu z Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera, píše sa v článku,  je znepokojujúce, že boli vyradené všetky projekty týkajúce sa LGBTI menšiny.
Nepodceňujem ho. To, že LGBTI (…) so symbolikou heterogénnych skupín, v ich diverzite, nie sú menšina ani menšiny, vie; chce ich „dostať“ do režimu menšín a touto cestou pod správu, kuratelu a dikciu Európskeho súdu pre ľudské práva.
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa proporciálne zaoberá viac “právami LGBTI menšín” než reálne zraniteľnými a znevýhodnenými skupinami…

Vtedy by Slovensko bolo povinné uznať nielen  registrované partnerstvá ale aj manželstvá párov rovnakého pohlavia s príslušenstvom. Preložené do jazyka „slovenčiny“ by Slovenská republika ako “suverénny a zvrchovaný štát“ prišlo o ďalšiu časť suverenity a zvrchovanosti aj s povinnosťou otvoriť ústavu a zmeniť definíciu manželstva a rodiny.
Definičný základ akejkoľvek menšiny je daný podmienkou jej homogenity. LGBTI osoby a skupiny „dúhy“ túto podmienku, lebo sú heterogénne, nespĺňajú.
Vysvetlivka, vykazujúca zhodu: Kaprári sú súčasťou „menšiny“ rybárov tak, ako pstruhári alebo sumčiari.
V tomto kontexte sa budete musieť rozhodnúť za gýčovú pseudo kultúru smrti proti ministerke Laššákovej: https://www.peticie.com/peticia_za_odvolanie_mnisterky_kultury_laakovej_pre_zasahovanie_do_odbornych_procesov_a_nekompetentnos
Počet petentov sa blíži číslu 7 tisíc…
Alebo za kultúru života a za ministerku Laššákovú:
https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_ministerky__laakovej?a=2
Počet petentov sa blíži číslu 10 tisíc…
Výzva platí pre aktívnych občanov, nie pasívnych obyvateľov, pseudo občanov a pseudo voličov, a tým odkazujem: Vzdajte sa svojho aktívneho volebného práva, lebo svojou účasťou vo voľbách narobíte Slovensku viac škody ako osohu. So svojou slobodnou vôľou a voľbou disponujte zodpovedne.
Píšem aj, aké problémy nastanú s riešením matrikálnej administratívy vo vzťahu s oddelením rodu od pohlavia, rastúcou „dúhovou plus“ škálou pohlaví a rodov, aj vo veciach registrácie otcovstva a materstva, likvidáciou pojmov otec, matka, v priamom súvise s označovaním ako rodič 1,2 (3…).
Už nastali:  Môže byť matka zároveň otcom svojho dieťaťa? Tvorcovia a kreátori „ľudských práv“ a justícia (súdy) majú už hlavu v smútku, čítajte: https://echo24.cz/a/SsxW3/transsexual-porodil-dite-a-chce-byt-veden-jako-otec-zasadni-spor-resi-strasbursky-soud
Len-tak mimochodom, mužský a ženský rod je „len“ sociálny konštrukt? Lebo sa tak rozhodol a káže „slávny“ Istanbulský dohovor?
Dobré vedieť:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transsexualita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intersexu%C3%A1l
S odkazom na článok, problém „otcomatky“ sa týka transgender (skratka v clustri (strapec) LGBTI (T) pre osoby postihnuté genderovou dysfóriou; tiež „menšina“. Tá ale robí „poriadky“ s väčšinou…
Príklady: Ten alebo tá, čo spieva, Conchita Wurst a Tania Lenická (DJ B-komplex).
Tieto persóny potrebujú najmä dotácie na zdravotnú starostlivosť; ale aj tie prostriedky idú z daní občanov…
Ale a ni jedna strana, najmä z tábora „diskriminovaných“ na štátnych dotáciách pre ich „dúhovú kultúru“ takzvaných inakostí, nezmieňujú, že ich mimovládky sú financované veľvyslanectvami, z dobrovoľnej asignačnej dane (dve percentá) príspevkov z európskych, sorosovských a nórskych fondov…
Porozumeli ste z prečítaného aj, prečo boli dôležité prezidentské, sú euro voľby a budú parlamentné voľby?
Doplnkové odkazy, citácie a poučenie:
Článok 9 „Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.“
Poznámka: Manželstvo nie je základné ale akcesorické právo. Upravuje ho ústava a zákon.
Charta základných práv EÚ:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
Článok 1 „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.“
Poznámka v časti práva: Výklad je možný len „ak také právo pozná ústava a zákon“.
Článok 16 „Muži i ženy, len čo dosiahli plnoletosť, majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských uzavrieť sobáš a založiť rodinu.“
„Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu.“
Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN:
http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf
Poznámka: Slovenská ústava definuje manželstvo a rodinu v súlade s Chartou práv EÚ a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN a teda, aj Listinou základných práv a slobôd, ktorá tvorí jadro a hmotnú vrstvu Ústavy SR.
Listina: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
Manželstvo je právna a spoločenská inštitúcia, ktorá tvorí legislatívny základ pre rodinu. Na Slovensku definuje manželstvo zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
“Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.”
Ústava SR Čl. 41(1): „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460
Ľudsko-právne negramotným a „ulici“ odkaz: Skôr než vyjdete do ulíc a na námestia, a budete spisovať a podpisovať petície, dovzdelajte sa. Vaša „dúhová“ ombudsmanka, súdy ani ústavný súd, nezaznamenali a neriešili žiadny prípad vašej diskriminácie. Je v súlade s Čl. 1 Ústavy SR a zákonom o verejnom ochrancovi práv vešanie dúhovej vlajky dokonca priamo z okna  z kancelárie „dúhovej ombudsmanky“?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Menšina, menšina, menšina…
Slovensko je zaplavované “menšinami”:
https://www.hlavnespravy.sk/skandal-ministerka-lassakova-nedala-dotacie-niektorym-mensinam-na-ich-kulturne-aktivity-nic-nedostali-napriklad-komunity-starodochodcov-ani-obeti-trestnych-cinov/1764281
Dotácie dostanú tie, ktoré najviac kričia, o tom je „asertivita“. Do akej menšiny patríte vy? Prečo nekonáte? Zakladám menšinu. Požiadam o dotácie, dôvod: Patrím do „inak znevýhodnenej skupiny“. Moja komunita sa chce účinkovaním na verejnosti integrovať do väčšinovej spoločnosti. Som „na hlavu“. Potrebujem to prezentovať verejne. Ak sa vymedzím ako “zraniteľná menšina” dostanem dotácie. Lebo (z programového vyhlásenia vlády): „Vláda sústredí pozornosť aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich kultúrnej a sociálnej izolácii, a to aj formou zvýšenej podpory z grantového systému ministerstva kultúry.“ https://www.hlavnespravy.sk/inakost-i-duhovy-pride-nemienia-rokovat-ministerkou-lassakovou-siahli-karte-pellegrini/1767181
Podľa Iniciatívy Inakosť-LGBTI Slovakia, najvhodnejší spôsob začlenenia sa a integrácie dúhy do spoločnosti je predvádzanie sa a vykrikovanie na dúhových prajdoch.
Granty a dotácie pre „znevýhodnenú skupinu“:
https://www.zakrestanske.sk/content/manifest-gay-hnutia-1987
http://www.lifenews.sk/6785/manifest-gay-hnutia-1987
https://www.protiprudu.org/manifest-homosexualov-z-roku-1987/
Ste za to aby štát podporoval LGBTI projekty? Za vaše?
https://magazin1.sk/ste-za-to-aby-stat-podporoval-lgbti-projekty-anketa/?fbclid=IwAR1kVw4TZ2GyO8SLroWfeQnZ0GofjEw8pdimK9BIBzOci8mIkiebOEaj3UQ

 

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?