Publikované: 16.04.2013

Študenti, dohody a odvody od 1.1.2013

Zrejme najvážnejšou zmenou od 1.1.2013 s veľkými dôsledkami na prax je zavedenie, resp. zvýšenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zmeny vyplývajú zo zákona č. 252/2012 Z. z. a z ďalšej novely č. 413/2012 Z. z.  zákona o sociálnom poistení.

V príspevku sa zameriame na zmeny týkajúce sa študentov pri dohodách o brigádnickej práci študentov.

 

Kto môže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov?

V prvom rade pripomeňme, že od 1.1.2013 na dohodu o brigádnickej práci študentov môžu pracovať len:

- žiaci strednej školy,

- študenti denného štúdia vysokej školy.

V oboch prípadoch môže zamestnávateľ so študentom uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov len ak študent ešte nedosiahol 26 rokov.

Ďalej platí, že na dohodu o brigádnickej práci študentov môže študent pracovať najdlhšie do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.

 

Dohody o brigádnickej práci študentov a odvody

Do 31.12.2012 sa pri prácach na dohody o brigádnickej práci študentov platilo len úrazové a garančné poistenie (spolu 1,05% z odmeny), ktoré platil zamestnávateľ. Samotný študent z odmeny neplatil žiadne odvody.

Od 1.1.2013 sa pri niektorých dohodách o brigádnickej práci študentov bude platiť aj dôchodkové poistenie. Dôchodkové poistenie sa skladá zo starobného poistenia (4% študent, 14% zamestnávateľ), invalidného poistenia (3% študent, 3% zamestnávateľ) a platby do rezervného fondu solidarity (4,75% zamestnávateľ).

V predošlom odseku píšem “pri niektorých dohodách”, pretože študenti pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov si budú môcť uplatniť výnimku z platenia odvodov, v súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení.

 

Výnimka z dôchodkového poistenia

Ak si študent uplatní výnimku, tak v závislosti od veku sa poistné na dôchodkové poistenie platí až od príjmu presahujúceho 66 eur mesačne (študenti do 18 rokov), respektíve od príjmu presahujúceho 155 eur mesačne (študenti 18 roční a starší).

Výnimku si študent uplatní tak, že vypíše tlačivo, obsahom ktorého je v súlade s § 227a zákona, jeho vyhlásenie o určení dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem nepresiahne určenú sumu (66 resp. 155 eur, viď vyššie). V tlačive súčasne čestne vyhlási, že takéto právo si súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Takéto tlačivá by mali mať zamestnávatelia k dispozícií.

Ak bude mať študent dohôd o brigádnickej práci študentov viac, výnimku si v tom istom kalendárnom mesiaci môže uplatniť len pri jedinej dohode. Má však právo každý mesiac svoje rozhodnutie meniť.

Zopakujme si ako sa platí poistné pri príjme na dohodu o brigádnickej práci študentov, pri uplatnení výnimky.

Študent do 18 rokov (naposledy v mesiaci, v ktorom dosiahne 18 rokov):

- poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu sa platí len z časti príjmu prevyšujúcej 66 eur mesačne,

- poistné na úrazové a garančné poistenie sa platí z celého príjmu.

Študent 18 ročný a starší (prvýkrát v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci v ktorom dosiahol 18 rokov):

- poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu sa platí len z časti príjmu prevyšujúcej 155 eur mesačne

- poistné na úrazové a garančné poistenie sa platí z celého príjmu

 

Pravidelný mesačný príjem a nepravidelný príjem

Pri posudzovaní príjmu študenta voči hranici 66 eur, resp. 155 eur sa postupuje podľa toho, či má študent z dohody právo na pravidelný mesačný príjem alebo nie (vtedy má tzv. nepravidelný príjem).

Za pomoci článku na blogu etrend-u si vysvetlime, že právo na pravidelný mesačný príjem má študent vtedy, ak má so zamestnávateľom dohodnuté právo na výplatu svojej odmeny za každý kalendárny mesiac. Samozrejme v praxi je toto právo obvykle viazané na odpracované hodiny, respektíve množstvo vykonanej práce. Môže sa tak stať, že hoci má študent v dohode uvedené právo výplatu odmeny za každý mesiac, v nejakom mesiaci žiadnu odmenu nedostane (ak v danom mesiaci vôbec nepracoval).

Študent má nepravidelný príjem vtedy, ak podľa dohody:

- môže ale nemusí dostať odmenu každý mesiac,

- bude poberať odmenu raz za dva mesiace,

- bude poberať odmenu raz štvrťročne, raz polročne, raz ročne…

- alebo ak je dohodnuté, že dostane celú odmenu naraz až po skončení dohody.

Podľa výkladu Sociálnej poisťovne sa za dohodu z nepravidelným príjmom bude považovať každá taká dohoda, ktorá začne a súčasne aj skončí v rámci jedného kalendárneho mesiaca (viď časopis Sociálnej poisťovne č. 10/2012).

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov s nepravidelným príjmom sa voči stanoveným hraniciam (66 resp. 155 eur) posudzuje priemerný mesačný príjem – priemer sa počíta spriemerovaním odmeny vyplatenej za celé obdobie trvania dohody a počtu kalendárnych mesiacov trvania dohody.

Dohody s nepravidelným príjmom sú ďalej špecifické tým, že poistné sa vypočíta a odvádza až po skončení dohody, za posledný kalendárny mesiac trvania dohody. A to bez ohľadu na to, či si študent uplatnil výnimku a ide o odvodovo zvýhodnenú dohodu, alebo nie.

 

Prípady, s ktorými sa v praxi môžete stretnúť

Sedem prípadov z praxe, aj s príkladmi. Zároveň si vysvetlíme, kedy a ako zamestnávateľ študenta prihlasuje do Sociálnej poisťovne (SP).

1. Študent do 18 rokov s pravidelným mesačným príjmom, odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu podpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP, neprihlasuje ho na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom príjem študenta nepresiahne 66 eur:

- zamestnávateľ odvádza len poistné na úrazové a garančné poistenie z celého dosiahnutého mesačného príjmu

- poistné vykazuje na mesačnom výkaze poistného a príspevkov

- ak študent bol v predchádzajúcom mesiaci prihlásený na dôchodkové poistenie, zamestnávateľ odhlasuje študenta z dôchodkového poistenia v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (v deň určený na výplatu príjmov)

Za mesiac, v ktorom príjem študenta presiahne 66 eur:

- zamestnávateľ odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie z celého dosiahnutého mesačného príjmu

- zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu zo sumy príjmu presahujúcej 66 eur

- poistné vykazuje na mesačnom výkaze poistného a príspevkov

- ak študent nebol v predchádzajúcom mesiaci prihlásený na dôchodkové poistenie, zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (v deň určený na výplatu príjmov)

Príklad

Študent, 17 rokov, pracuje na DoBPŠ s pravidelným mesačným príjmom, zamestnávateľovi podpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.5.2013 a skončila 30.9.2013.

Za mesiac máj 2013 študent zarobil 60 eur. Zamestnávateľ odviedol len poistné na úrazové a garančné poistenie zo sumy 60 eur.

Za mesiac jún 2013 študent zarobil 70 eur. Zamestnávateľ študenta prihlásil na dôchodkové poistenie v termíne do výplaty odmeny. Poistné odviedol zo sumy 70 eur na úrazové a garančné poistenie a zo sumy 4 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu.

Za mesiac júl 2013 študent zarobil 80 eur. Zamestnávateľ už neprihlasuje študenta na dôchodkové poistenie, pretože tak urobil pred mesiacom. Poistné odviedol zo sumy 80 eur na úrazové a garančné poistenie a zo sumy 14 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu.

Za mesiac august 2013 študent zarobil 50 eur. Zamestnávateľ študenta odhlásil z dôchodkového poistenia v termíne do výplaty odmeny. Zamestnávateľ odviedol len poistné na úrazové a garančné poistenie zo sumy 50 eur.

Za mesiac september 2013 študent zarobil 75 eur. Zamestnávateľ študenta prihlásil na dôchodkové poistenie v termíne do výplaty odmeny. Poistné odviedol zo sumy 75 eur na úrazové a garančné poistenie a zo sumy 9 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu.

2. Študent 18 ročný a starší s pravidelným mesačným príjmom, odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu podpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP, neprihlasuje ho na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom príjem študenta nepresiahne 155 eur:

- zamestnávateľ odvádza len poistné na úrazové a garančné poistenie z celého dosiahnutého mesačného príjmu

- poistné vykazuje na mesačnom výkaze poistného a príspevkov

- ak študent bol v predchádzajúcom mesiaci prihlásený na dôchodkové poistenie, zamestnávateľ odhlasuje študenta z dôchodkového poistenia v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (v deň určený na výplatu príjmov)

Za mesiac, v ktorom príjem študenta presiahne 155 eur:

- zamestnávateľ odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie z celého dosiahnutého mesačného príjmu

- zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu zo sumy príjmu presahujúcej 155 eur

- poistné vykazuje na mesačnom výkaze poistného a príspevkov

- ak študent nebol v predchádzajúcom mesiaci prihlásený na dôchodkové poistenie, zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (v deň určený na výplatu príjmov)

3. Študent do 18 rokov s nepravidelným príjmom, odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu podpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP, neprihlasuje ho na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom študent nemá vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom študent má vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom dohoda o brigádnickej práci študentov skončí:

- zamestnávateľ odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie z celého príjmu, dosiahnutého za celé trvanie dohody, celkový príjem za celé trvanie dohody rozpočíta na jednotlivé mesiace trvania dohody

- zamestnávateľ vypočíta priemerný mesačný príjem za celé trvanie dohody

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur, zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu za všetky mesiace trvania dohody, zo súm o ktorú priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur, zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda skončila)

- poistné vykazuje na výkaze poistného a príspevkov (výkaz pre nepravidelné príjmy).

Príklad

Študent, 17 rokov, pracuje na DoBPŠ s nepravidelným príjmom, zamestnávateľovi podpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.1.2013 a skončila 30.9.2013.

Počas trvania dohody inkasoval študent odmenu trikrát. v celkovej sume 540 eur. Počas celej doby trvania dohody zamestnávateľ neodvádza žiadne odvody. Až pri skončení dohody, teda za mesiac september 2013, vypočíta zamestnávateľ priemerný mesačný príjem: 540 eur deleno 9 mesiacov = 60 eur na mesiac.

Táto suma neprevyšuje 66 eur. Zamestnávateľ tak vo výkaze poistného a príspevkov za mesiac september 2013 rozpíše príjmy na január 2013 až september 2013 po 60 eur mesačne, z týchto súm vypočíta a odvádza len poistné na úrazové a garančné poistenie. Študenta po skončení dohody neprihlasuje na dôchodkové poistenie.

4. Študent 18 ročný a starší s nepravidelným príjmom, odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu podpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP, neprihlasuje ho na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom študent nemá vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom študent má vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom dohoda skončí:

- zamestnávateľ odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie z celého príjmu, dosiahnutého za celé trvanie dohody, celkový príjem za celé trvanie dohody rozpočíta na jednotlivé mesiace trvania dohody

- zamestnávateľ vypočíta priemerný mesačný príjem za celé trvanie dohody

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 155 eur, zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu za všetky mesiace trvania dohody, zo súm o ktorú priemerný mesačný príjem presahuje 155 eur

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 155 eur, zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda skončila)

- poistné vykazuje na výkaze poistného a príspevkov (výkaz pre nepravidelné príjmy)

Príklad

Študent, 18 rokov, pracuje na DoBPŠ s nepravidelným príjmom, zamestnávateľovi podpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.1.2013 a skončila 31.12.2013.

Počas trvania dohody inkasoval študent odmenu štyrikrát, v celkovej sume 2400 eur. Počas celej doby trvania dohody zamestnávateľ neodvádza žiadne odvody. Až pri skončení dohody, teda za mesiac december 2013, vypočíta zamestnávateľ priemerný mesačný príjem: 2400 eur deleno 12 mesiacov = 200 eur na mesiac.

Táto suma prevyšuje 155 eur. Zamestnávateľ tak vo výkaze poistného a príspevkov za mesiac december 2013 rozpíše príjmy na január 2013 až december 2013 po 200 eur mesačne, z týchto súm vypočíta a odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie. Odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu zo súm 45 eur za mesiace január 2013 až december 2013. Študenta po skončení dohody prihlasuje na dôchodkové poistenie.

5. Študent vo veku na prelome 18 rokov s nepravidelným príjmom, odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu podpíše vyhlásenie podľa § 227a.

Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP, neprihlasuje ho na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom študent nemá vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom študent má vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom dohoda skončí:

- zamestnávateľ odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie z celého príjmu, dosiahnutého za celé trvanie dohody, celkový príjem za celé trvanie dohody rozpočíta na jednotlivé mesiace trvania dohody

- zamestnávateľ vypočíta priemerný mesačný príjem za celé trvanie dohody

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur ale nepresahuje 155 eur, v mesiacoch, v ktorých ešte študent nemal 18 rokov (posledný mesiac je mesiac, v ktorom dosiahol 18 rokov), zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu za všetky mesiace trvania dohody, kedy študent ešte nemal 18 rokov, ako posledný je mesiac, v ktorom dosiahol 18 rokov – a to zo súm o ktorú priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur – zároveň za takéto mesiace zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda skončila)

- ak priemerný mesačný príjem presahuje 155 eur, zamestnávateľ odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu za všetky mesiace trvania dohody. A to zo súm o ktorú priemerný mesačný príjem presahuje 66 eur (v mesiacoch, v ktorých študent ešte nemal 18 rokov, posledný takýto mesiac je mesiac, v ktorom dosiahol 18 rokov) a zo súm o ktorú priemerný mesačný príjem presahuje 155 eur (v mesiacoch, kedy už študent má 18 rokov a viac), zároveň zamestnávateľ prihlasuje študenta na dôchodkové poistenie v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona najneskôr v lehote splatnosti poistného (do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda skončila) – poistné vykazuje na výkaze poistného a príspevkov (výkaz pre nepravidelné príjmy)

Príklad

Študent, 18 rokov dovŕšil 10.5.2013, pracuje na DoBPŠ s nepravidelným príjmom, zamestnávateľovi podpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.1.2013 a skončila 31.12.2013.

Počas trvania dohody inkasoval študent odmenu niekoľkokrát v celkovej sume 1200 eur. Počas celej doby trvania dohody zamestnávateľ neodvádza žiadne odvody. Až pri skončení dohody, teda za mesiac december 2013, vypočíta zamestnávateľ priemerný mesačný príjem: 1200 eur deleno 12 mesiacov = 100 eur na mesiac.

Táto suma prevyšuje 66 eur ale neprevyšuje 155 eur. Zamestnávateľ tak vo výkaze poistného a príspevkov za mesiac december 2013 rozpíše príjmy na január 2013 až december 2013 po 100 eur mesačne, z týchto súm vypočíta a odvádza poistné na úrazové a garančné poistenie. Odvádza aj poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu zo súm 34 eur, ale len za mesiace január 2013 až máj 2013. Študenta po skončení dohody prihlasuje na dôchodkové poistenie za mesiace január 2013 až máj 2013.

6. Študent bez rozdielu veku s pravidelným mesačným príjmom, nie je to odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu nepodpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP a prihlasuje ho aj na dôchodkové poistenie.

Za každý mesiac: – zamestnávateľ odvádza poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie z celého dosiahnutého mesačného príjmu

- poistné vykazuje na mesačnom výkaze poistného a príspevkov

Príklad

Študent (na veku nezáleží) pracuje na DoBPŠ s pravidelným mesačným príjmom, zamestnávateľovi nepodpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.1.2013 a skončila 31.3.2013. Zamestnávateľ ho na začiatku dohody prihlásil aj na dôchodkové poistenie.

Za mesiac január 2013 študent zarobil 80 eur. Zamestnávateľ odviedol poistné zo sumy 80 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie.

Za mesiac február 2013 študent zarobil 20 eur. Zamestnávateľ odviedol poistné zo sumy 20 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie.

Za mesiac marec 2013 študent zarobil 190 eur. Zamestnávateľ odviedol poistné zo sumy 190 eur na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie.

7. Študent bez rozdielu veku s nepravidelným príjmom, nie je to odvodovo zvýhodnená dohoda

Študent pred začatím práce na dohodu nepodpíše vyhlásenie podľa § 227a. Zamestnávateľ ho prihlasuje do SP a prihlasuje ho aj na dôchodkové poistenie.

Za mesiac, v ktorom študent nemá vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom študent má vyplatený príjem:

- zamestnávateľ neodvádza žiadne poistné

- zamestnávateľ nevykazuje nič

Za mesiac, v ktorom dohoda skončí:

- zamestnávateľ odvádza poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie z celého príjmu, dosiahnutého za celé trvanie dohody, celkový príjem za celé trvanie dohody rozpočíta na jednotlivé mesiace trvania dohody

- poistné vykazuje na výkaze poistného a príspevkov (výkaz pre nepravidelné príjmy)

Príklad

Študent (na veku nezáleží) pracuje na DoBPŠ s nepravidelným príjmom, zamestnávateľovi nepodpísal vyhlásenie podľa § 227a. Dohoda začala 1.1.2013 a skončila 31.12.2013. Zamestnávateľ ho na začiatku dohody prihlásil aj na dôchodkové poistenie.

Počas trvania dohody inkasoval študent odmenu viackrát, v celkovej sume 600 eur. Počas celej doby trvania dohody zamestnávateľ neodvádza žiadne odvody.

Až pri skončení dohody, teda za mesiac december 2013, zamestnávateľ vo výkaze poistného a príspevkov za mesiac december 2013 rozpíše príjmy na január 2013 až december 2013 po 50 eur mesačne, z týchto súm vypočíta a odvádza poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie, do rezervného fondu, na úrazové a garančné poistenie.

 

Tri rady na záver

Prvá rada

Študent by nemal zabudnúť na uplatnenie výnimky. Pozor, výnimku nie je možné uplatniť si spätne. Ak ste študent a budete pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, ešte pred začatím práce, počas “papierovačiek” ktoré vás čakajú v mzdovej účtárni budúceho zamestnávateľa, žiadajte o uplatnenie výnimky – máte na to zákonný nárok. Pozor, ak pracujete na viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, výnimku si môžete uplatniť len pri jedinej dohode.

Ďalej pozor na to, že výnimku a celkovo výhodnejší režim platenia odvodov si môžete ako študent uplatniť len pri dohode o brigádnickej práci študentov. Nedá sa to pri ďalších dvoch formách práce na dohodu – a to pri dohodách o vykonaní práce a ani pri dohodách o pracovnej činnosti!

Samotní študenti prirodzene nie sú vždy zbehlí v ovládaní zákonov, preto by sa ich zamestnávateľ mal automaticky pri nástupe spýtať, či ide o ich jedinú dohodu a ak áno, určite im dať podpísať vyhlásenie o uplatnení výnimky.

Druhá rada

Ak študent pracuje na viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, výnimku by si mal uplatniť pri tej dohode, na ktorú dosahuje vyšší príjem. Je predpoklad, že tak viac ušetrí.

Tretia rada

Pri dohode, pri ktorej si študent uplatňuje výnimku, je výhodnejšia forma nepravidelného príjmu – napríklad v podobe dohody o výplate odmeny raz za dva mesiace. Pri nepravidelnom príjme sa až po skončení dohody celková odmena “spriemeruje” na jeden kalendárny mesiac a vo väčšine prípadov, kedy príjem balansuje na hranici odvodového zvýhodnenia, respektíve ho mierne prekračuje – sa tak dosiahne vyššia úspora.

Pri nepravidelnom príjme zároveň odporúčam neuzatvárať dohodu v čase od “1. X. do 31. Y.” ale radšej v čase od “31. X – 1. do 1. Y + 1″.

Príklad

18-ročný študent Juraj má odvodovo zvýhodnenú dohodu, limit 155 eur, dohoda je uzatvorená od 1.5.2013 do 30.9.2013, pravidelný mesačný príjem.

Príjmy:

Máj 90 eur – dôchodkové poistenie (DP) sa neplatí

Jún 130 eur – DP sa neplatí

Júl 500 eur – DP sa platí zo sumy 345 eur

August 315 eur – DP sa platí zo sumy 160 eur

September 50 eur – DP sa neplatí

Spolu príjem 1085 eur, na DP sa platí zo sumy 505 eur. Celková suma na dôchodkové poistenie za zamestnanca a zamestnávateľa je približne 145 eur.

*****

18-ročný študent Jakub má odvodovo zvýhodnenú dohodu, limit 155 eur, dohoda je uzatvorená od 30.4.2013 do 1.10.2013, nepravidelný príjem (výplata je každé dva mesiace).

Príjmy:

Máj 90 eur

Júl 630 eur

September 315 eur

Október 50 eur

Spolu príjem 1085 eur. Priemerný mesačný príjem (7 mesiacov) je presne 155 eur. Na dôchodkové poistenie sa preto neplatí nič.

Jakub spolu so svojim zamestnávateľom ušetril oproti Jurajovi pri prakticky rovnako trvajúcej dohode a pri rovnakej výške príjmu sumu 145 eur

*****

Viac o dohodách o brigádnickej práci študentov ale i ďalších dohodách, o všetkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení atď. sa dozviete na odborných seminároch v Bratislave a všetkých krajských mestách na Slovensku (kliknite tu), vo Zvolene a v Topoľčanoch.

 • SlabéVýborné (+12 skóre, 20 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

5 Komentárov

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Viete mi niekto poradiť ako je to keď som externý študent na strednej škole? Mám názor na to pracovať na dohodu pre študenta? Pretože všade sa píše že takáto dohoda sa ruší pre externého študenta vysokej školy. O externých študentoch strednej školy sa nikde nič nepíše. Ďakujem

  1. Jozef Mihál

   Ako externý študent SŠ môžete pracovať na dohodu o brig. práci študentov.

 2. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mám nárok na “podporu” alebo obdobný príspevok, ak mám dohodu o brigádnickej práci študentov od roku 2008 do 05/2013 ale odvody si platím iba tento rok?  Ďakujem

 3. Dobrý deň, prosím o radu, týka sa odvodové zvýhodnenie aj externých študentov na vysokej škole? Ďakujem za skorú odpoveď

 4. Pozdravujem Pán Mihál, čo si myslíte o takomto podvodníkovi? Mal by byť ešte ba slobode?  http://danove-podvody.sk Zlodej a podvodník Martin Daňo O Martinovi Daňovi ste už celkom určite počuli. Sám seba charakterizuje ako bojovníka proti štátnemu aparátu. Mnohým z Vás je to samozrejme aj sympatické. Boj malého Davida s veľkým Goliášom. Niet sa čomu čudovať. Na Slovensku sa posledných 23 rokov nič nedeje len tak. Na to sme si už určite všetci zvykli. Zažili sme delenie republiky. Samoúnos. Politické vraždy. Neuveriteľné rozkrádanie štátneho majetku a zvhrlú privatizáciu. Okrádanie dôverčivých občanov prostredníctvom firiem ako BMG Invest, Drukos, AWG a mnohých iných, kde obyčajní ľudia v očakávaní krajších zajtrajškov a aspoň akej takej penzie slepo vkladali svoje celoživotné úspory. Samozrejme, naleteli a o všetko prišli. Podiel ich zodpovednosti je nepopierateľný. Boli však oklamaní, podvedení a mnohí z nich na to doplatili aj vlastným životom. Stali sa z nich obete. Na druhej strane tí, čo ich okradli dostali 5, 7 alebo 12 rokov. Niektorí z nich už sú z basy von, iní tam ani nenastúpili. A ak si nakradnuté peniaze niekede uliali, teraz ich bez problém môžu užívať. Prečo Vám to pripomíname? Z jednoduchého dôvodu. Zlodej a podvodník Martin Daňo patrí medzi týchto zlodejov, zločincov a podvodníkov. Ako je to možné? Jednoducho. Zlodej a podvodník Martin Daňo podniká od roku 1999. Súpis subjektov, kde zlodej a podvodník Martin Daňo pôsobil je dlhý ako rolka toaletného papiera. My sme zatial zistili 39 podnikateľkých subjektov, kde zlodej a podvodník Martin Daňo posobil ako štatutárny orgán. Niektoré už neexistujú a sú vymazané z obchodného registra. Iné sú aktuálne v likvidácií. Niektoré sú stále aktívne a podnikajú – teda, to čo robia sa nedá nazvať slušným a čestným podnikaním, iba ak by sme žili niekde v rovníkovej Afrike! Firmy zlodeja a podvodníka Martina Daňa obchodujú len papierovo. A to medzi sebou. Teraz možno niektorí z Vás už tušia, čo bude následovať. Áno, zlodej a podvodník Martin Daňo podniká sám so sebou. Vystavuje si navzájom faktúry a niekde na konci toho reťazca je jedna, dve alebo tri firmy, ktoré si uplatňujú na štáte nadmerné odpočty. A nejde o žiadne malé čísla! Pokiaľ sa nám podarilo vypátrať, jedná sa o sumu ktorá je vyššia ako 5.000.000,- euro. V slovenských korunách je to viac ako 150.630.000,-. Toľko je pravdepodobne súčasný dlh firiem zlodej a podvodníka Martina Daňa na štáte, na občanoch. Niekto si povie, pašák! Musíme si však uvedomiť, že zlodej a podvodník Martin Daňo okráda nás všetkých. Okráda dôchodcov. Okráda naše deti. Okráda zdravotné sestry s paltom menším ako 500 euro mesačne. Okráda učiteľov. Okráda hasičov a policajtov. Okráda živnostníkov. Okráda podnikateľov, ktorí poctivo platia dane a každý mesiac, alebo štvrť rok, musia niekde násjť peniaze na zaplatenie DPH. A zlodej a podvodník Martin Daňo si tie naše zaplatené dane jednoducho berie. Kradne ich. Nerobí nič iné, len pracuje na tom, ako ich čo najviac ukradnúť. Keď budete na budúce paltiť daň alebo paltiť za tovar v obchode, spomenťe si na zlodeja a podvodníka Martina Daňa, že sa niekde v Rakúsku smeje (tam totiž býva) a teší sa, že na Slovensku ešte žijú slušní ľudia, ktorí sa naozaj snažia niečo tvoriť a slušne žiť. Vrátime sa k úvodu. Kým okradnutí dôverčiví občania vklady svoje celoživotné úspory do firem ako BMG, Drukos a AWG a zverovali ich ľuďom ako Fruni, Majský a Mojžiš, stále to bolo na ich slobodnom aj keď hlúpom rozhodnutí. Zlodej a podvodník Martin Daňo však okráda štát na daniach, ktoré my platiť musíme. Nemáme teda na výber, či pošleme tento mesiac, alebo štvrťrok prevodom daň na štátnu pokladnicu. Urobiť to musíme, pretože nám to káže zákon! Nemusí sa nám to páčiť. Samozrejme, že máme výhrady k výške daní a odvodov, ale urobiť to musíme. Tak, keď na budúce budeme a budete platiť daň, rozmyslite si, či zlodejovi a podvodníkovi Martinovi Daňovi ešte niekedy vyjadríte podporu na sociálnej sieti. Či ho budete častovať svojimi pochvaľami ako teraz vypiekol s niekým v štátnej administratíve, na Daňovom úrade či na Finančnej správe. On si pri užívaní svojho nakradnutého majetku na Vás určite nespomenie, jemu ste doslova ukradnutí! Nasadne do svojho luxusného auta a odvezie sa domov, za hranice do Rakúska. Na Slovensko príde zas, len vtedy, keď sa pokúsi o nový podvod. Podvodníci ako Martin Daňo, Fruni, Mojžiš či košická princezná Norika patria do väzenia. My budeme život zlodeja a podvodníka Martina Daňa dokumentovať aj naďalej, až pokiaľ tento zlodej a podvodník neskončí tam kde patrí. Vo väzení! Pýtate sa ako nám môžete pomôcť? Odpoveď je jednoduchá. Šírte našu webstránku všade kde len môžete. Pošlite ju svojim priateľom a známim, aby sa všetci slušní ľudia dozvedeli pravdu o zlodejovi a podvodníkovi Martinovi Daňovi. Skutoční hrdinovia ste Vy! Ktorí každý deň vstávate do práce (ak ste tí šťastní a prácu máte), ktorí sa snažíte vychovať svoje deti a chcete pre nich zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Pritom všetkom ešte pomáhate svojim rodičom či starým rodičom, aby dokázali zo svojej malej penzie prežiť z mesiaca na mesiac.

 5. http://www.danove-podvody.sk 

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?