Publikované: 01.09.2015

Sú LGBTI menšinou?

Medzinárodné dokumenty, ktorých predmetom sú ľudské práva osoby a jednotlivcov s inou, než heterosexuálnou orientáciu a preferenciou ako sexuálnu menšinu nedefinujú a preto ani Ústava SR pojem sexuálna menšina nepozná.
Definujme si menšinu. Aké znaky má menšina? Je LGBT menšina? Sú ňou vegáni a vegetariáni? Celiatici? Alebo autisti? Ľudia s odstávajúcimi ušami (veľkými nosmi) sú v menšine ak sa ako menšina označia, vymedzia (samo vyhlásenie), otvoria diskusiu (Overtonovo okno), začnú sa združovať, tvoriť svoju reprezentáciu a klásť vlastné (menšinové) požiadavky.
Menšina je sociologický, politologický a kultúrno-antropologický pojem označujúci skupinu osôb, ktorá sa (sama) odlišuje od väčšinovej spoločnosti a sama sa ako skupina chápe.
Je v budúcnosti možné, lebo tak sa javí „salámová metóda“ LGBTI aktivistov, že v procese sociálnej evolúcie a globálnej multikulturalizácie Európy a procesu sexuálnej revolúcie sa stanú menšinou protagonisti polygamie, pedofili a devianti preferujúci incest a manželstvá s maloletými dievčatmi, lebo: ľudské a náboženské práva moslimov?
Sú kaprári, šťukári, pstruhári a sumčiari, so záujmami vzájomne nekompatibilnými skupinami v rámci členskej základne SRZ , ktorých spájajú len lovné revíry, záujmovými menšinami?
Definiens tvorí definícia (signifiant – označujúce). Definiendum je predmetom definície (signifié – označované).
Definícia samovyhlásenej „sexuálnej menšiny“ (rozumej: LGBTI) je nejasná, vágna (neurčitá) a viacznačná. Nevykazuje definičné znaky definície. A teda, ani znaky menšiny.
Definične jednoliatou a vnútorne kompatibilnou menšinou sú v zmysle ľudských práv a Ústavy SR etniká, národnostné, prípadne jazykové menšiny.
Minoritu v širšom zmysle definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je oproti väčšinovej spoločnosti v početnej nevýhode. V užšom skupinu ľudí, ktorá sa od väčšinovej spoločnosti odlišuje určitými znakmi, príznačnými len pre ňu. Menšinu definuje aj pocit spolupatričnosti, solidarity a pocit znevýhodnenia zo strany väčšiny.
Pojem minorita je najčastejšie spájaný s etnickými skupinami (národnostné menšiny) žijúcimi na  území štátu.
Množstvo rozličných náboženských skupín (konfesie, denominácie) tiež nemožno chápať ako menšinu. Napokon z pohľadu kresťanskej náuky (Písmo) je ekumenizmus nebiblickou herézou! Súborné označenie LGBTI sú skratky pre skupinky osôb so špecifickými, vzájomne oddelenými a nekompatibilnými  sexuálnymi preferenciami, od ostatných v celej skupine s odlišným životným štýlom. Pripomínajú skôr granátové jablko. Ostatok sú len slovné hračky jednej pseudovedy – „genderológie“.
Mediálnou manipuláciou ľudsko-právne „negramotných“ a spoločnosti sa LGBTI aktivisti cez ich „ľudsko-právne“ mimovládky (tretí sktor) pokúšajú vytvoriť  „sexuálnu menšinu“.  Nátlakovými metódami (dúhové pride a podobné kampane) túto „menšinu“ chcú začleniť do ochranného a podporného režimu menšín. Oni, nielenže sa chcú stať menšinou, chcú sa stať dominantnou menšinou!
Osoby s označením LGBTI nevykazujú žiadne  znaky „sexuálnej menšiny“: niekoľko jednotlivcov v každej osobitnej kategórii označenej veľkým písmenom tvoria len  rôznorodé, vzájomne nesúrodé a nekompatibilné samostatné skupinky s odlišnou sexuálnou orientáciou, preferenciami a záujmami, majúce spoločné len to, že sú špecifickými a osobitnými, personalizovanými individuálnymi odchýlkami (deviáciami) od prevažujúcej, prirodzenej hetero normy v rámci ich „pestrofarebného koloritu“. Dúha nevykazuje znaky symbolu menšiny, práve naopak, je dôkazom ich rôznorodosti a nehomogenity. Sú skôr akýmsi granátovým jablkom…
Rovnako je nesprávne “jednofarebných” (nedúhových) heterosexuálov nazývať väčšinou.
LGBTI ako celok nevykazujú ani znaky komunity. Dôvod: odlišné sexuálne záujmy a orientácia, ktoré nezakladajú dôvod na ich združovanie, komunikáciu a vytváranie vzťahov naprieč celým dúhovým spektrom, ale len a naprieč vo vnútri skratkami označenými „podskupinami“.
Komunity môžu prípadne tvoriť len príslušníci jednotlivých podskupín LGBTI, v spojení s ich sexuálnymi preferenciami a životným štýlom. Majú záujem sa spoločne stretnúť len na dúhových pochodoch alebo v gay kluboch (zoznamky).  Inak spolu nemajú spoločné nič, vôbec nič, s výnimkou faktu, že sú odchýlkou (deviácia) od dominantnej hetero normy.
Homosexuáli sú len štatistikum bez nároku na zaradenie do kategórie menšín. Ich predáci neboli nikým riadne zvolení. Je pochybné a otázne, koho vlastne reprezentujú…
Európsky súd pre ľudské práva ESĽP rieši podania z podozrení porušenia ľudských práv  jednotlivcov, nie skupín. Prípadné podozrenia z diskriminácie alebo nerovnakého zaobchádzania na základe podaní jednotlivcov, nie skupín, skupiniek, ani menšín, ak sa svojho práva nedomôže pred orgánmi domovského štátu a ak zlyhá antidiskriminačný zákon a účel nie je možné dosiahnuť inak, než podaním na ESĽP Štrasburg. Sťažovateľ však vo svojom podaní a dokazovaní musí preukázať konkrétnu a vecnú hmotnú a nehmotnú škodu, ujmu, ako následku diskriminácie a, že nápravy sa nedomohol pred orgánmi svojho domovského štátu.
Podozrenie z diskriminácie a porušenia ľudských práv ktoréhokoľvek príslušníka konkrétnej podskupiny (v rámci skupiny LGBTI), ak mu boli priznané, je a môže byť riešené na podnet „poškodeného“ len individuálne.
Táto zásada platí aj v konaní pred ESĽP pre porušenie práv národnostných menšín. Výsledkom konania je nález súdu a judikát. jeho dikcia zakladá dôvod na uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie týkajúce sa všetkých príslušníkov poškodenej menšiny.
V súčasnosti s podporou médií prebieha manipulácia spoločnosti s cieľom etablovania LGBTI dúhy do do ochranného a podporného režimu menšín (ľavicový denník Pravda, liberálne SME a jeho klon Denník N).
Ak menšina bude definovaná počtom jej príslušníkov (lebo je ich málo), na rade sú vozíčkari, zrakovo a sluchovo postihnutí, včelári, poľovníci, kto len chcete…
Všetkým, ktorí to tak nevnímajú a svojhlavo preferujú LGBTI ako menšinu: vraví vám niečo ultra liberálny chaos práv a slobôd a konečné zrútenie systému?
LGBTI aktivisti, homoloby a šíritelia rodovej ideológie sú tvoriví ako Ministerstvo pravdy Veľkého Brata: dávajú nový význam a zmysel oddávna zaužívaným alebo pred desaťročiami definovaným slovám ako rodina, manželstvo, rod, rodič, diskriminácia, tolerancia, šírenie nenávisti. Zakazujú v úradnom styku používať slovo otec a matka. Robia to s rovnakým cieľom: zmanipulovať myslenie a cítenie ľudí, a tým radikálne zmeniť sociálne vzťahy a deformovať morálne hodnoty. Používajú na to aj metódy komunistických či nacistických propagandistov: znemožnenie rovnocennej diskusie pre ich oponentov, ich značkovanie oponentov za netolerantných homofóbov, zamieňanie príčin a následkov. Zároveň kontraproduktívne vytvárajú priestor a podmienky pre sekundárnu homofóbiu orientovanú nie na samotných postihnutých, ale voči aktivistom „ľudsko-právnych“ mimovládok …
Už zažívame a vidíme, ako nepravdy a argumenty v tomto newspeaku a mediálnej manipulácii podľa Overtonovho okna vďaka tisícnásobnému opakovaniu mnohí považujú za pravdu. Dúhoví aktivisti sa usilujú stať vedúcou silou jednej nátlakovej dominantnej „menšiny“ . Pravdu má spravidla ten, kto najviac kričí. Postupne západom a prozápadnými mimovládkami pôsobiacimi na Slovensku a mediálnou škodnou, tiež pôsobiacou proti Slovensku a na Slovensku, ktorých cieľom je  manipulácia verejnosti, ľahostajní ignoranti, odmietači a unavená, znechutená mlčiaca väčšina, majú na etablovaní týchto „trendov“ svoj spoločný a významný diel viny.
Aj podľa europoslanca Branislava Škripeka a nielen, sú homosexuáli iba skupinou s inou sexuálnou orientáciou a neprijateľnými požiadavkami.
V opore o Postoy, Homosexuálna menšina so špeciálnymi právami.
Pozor! Neoprávnená xenofobizácia spoločnosti (vo vzťahu k migračnej vlne) a homofobizácia (tých, ktorí vo vzťahu k „dúhe“ a údajnému odopieraniu ich domnelých práv majú iný názor a presvedčenie) môže byť z pohľadu trestného práva pokračujúcim prečinom pre hanlivé označenia (stigmatizácia, nálepkovanie jednotlivcov ako v časoch tretej ríše), páchaným trebárs organizátormi ankety Homofób roka a mohlo by byť OČTK vnímané ako extrémizmus: podpora hnutí sympatizujúcich s fašizmom.
Diskriminovaní sa môžu cítiť aj telesne, duševne či sociálne postihnutí. Vo veci manželstva párov rovnakého pohlavia, ak by pre vznik práva malo platiť: však aj oni sa majú radi, znamená, že zrovnoprávnenie vzťahov gejov a lesieb s manželstvom, lebo „sa majú radi“ (ľudské právo) by bolo diskriminačné voči iným subjektom ľudských práv, ktoré sa tiež majú radi.
Neexistuje žiadne ľudské právo na dieťa. Dieťa nie je vlastníctvom rodičov ani štátu. Homosexuáli a lesby nie sú menšinou, ktorá má nárok vymáhať si ho. Spoločnosť čaká chaos, ak začne tvoriť zákony podľa cítenia nejakých ad hoc skupiniek.
Neexistuje žiadne ľudské právo na dieťa. Dieťa nie je vlastníctvom rodičov ani štátu. Homosexuáli a lesby nie sú menšinou, ktorá má nárok vymáhať si ho. Spoločnosť čaká chaos, ak začne tvoriť zákony podľa cítenia nejakých ad hoc skupiniek.
Neoprávnená xenofobizácia spoločnosti (vo vzťahu k migračnej vlne) a homofobizácia (tých, ktorí vo vzťahu k „dúhe“ a údajnému odopieraniu ich domnelých práv majú iný názor a presvedčenie) môže byť z pohľadu trestného práva pokračujúcim prečinom pre hanlivé označenia (stigmatizácia, nálepkovanie jednotlivcov ako v časoch hitlerovského fašizmu), páchaným trebárs organizátormi ankety Homofób roka, tí voľne pobehujú hore-dole s pečiatkami v ruke a značkujú kade-koho…
Diskriminovaní sa môžu cítiť aj telesne, duševne či sociálne postihnutí. Vo veci manželstva párov rovnakého pohlavia, ak by pre vznik práva malo platiť: však aj oni sa majú radi, znamená, že zrovnoprávnenie vzťahov gejov a lesieb s manželstvom, lebo „sa majú radi“ (ľudské právo) by bolo diskriminačné voči iným subjektom ľudských práv, ktoré sa tiež majú radi.
Priznanie manželstiev gejom a lesbám by bolo degradáciou (hodnotovou relativizáciou) tradičného manželstva, definovaného zväzkom muža a ženy s jeho biologickými (reprodukčnými) a sociálnymi (výchova potomstva) atribútmi.
Údajná, diskriminovaná menšina je neurvalo neodbytná.
Vidíte nejaký náznak diskriminácie príslušníkov skupín LGBTI na Slovensku (?):
Záujmy LGBTI presadzujú: Mimovládky IĽP, Inakosť LGBTI-Slovakia, OZ TransFúzia, LGBT workout, Lotosové kvety, Q-centrum, PRIDE Dúhové Košice. Rádio KIKI, novootvorená gueer kaviareň – Tepláreň Café Umelecké súbory: Divadlo No Mantinels, divadelný festival Queer Drama, ktorý je prehliadkou inscenácií s LGBTI tématikou.
Nadácia otvorenej spoločnosti podporila vlani ich projekty Dúhový rok a Slovak Queer Festival v rámci grantového programu Finančného mechanizmu EHP.
Ide o ľudsko-právny humbug nemajúci dôvodný ľudsko-právny ani vedecký či spoločenský základ.

 

  • SlabéVýborné (-1 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?