Publikované: 02.11.2019

Súhlas s používaním cookies

Cookies sú súbory, ktoré poskytovateľ internetovej stránky ukladá na počítači používateľa tejto stránky a ku ktorým môže mať opäť prístup pri novej návšteve stránky používateľom, s cieľom uľahčiť prehliadanie na internete či vykonávanie transakcií, alebo získavať informácie o správaní používateľa (najmä cielená obťažujúca reklama).
Ako používatelia internetu by ste mali vedieť, že Súdny dvor Európskej únie vydal 1.10.2019  rozsudok, v ktorom  detailne opisuje ako má vyzerať  súhlas s používaním cookies. Ide o dôležité rozhodnutie, ktoré jednoznačne určuje že:
Súhlas s cookies nie je  zákonný ak políčko súhlasu je vopred predkliknuté ako „súhlasím“ bez inej možnosti (odmietnutie).
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Súhlas s používaním cookies musí byť informovaný (používateľ internetu musí mať vopred poskytnutú informáciu napríklad aj o lehote funkčnosti cookies alebo o tretích stranách, ktoré budú mať k nim prístup).
Preložené do človenčiny: Ide o povinný inštitút dobre informovaného súhlasu. Vyžaduje sa trebárs pred medicínskym výkonom. Zakladá ho Charta práv pacienta.
S týmto sa stretnete všade. Vzal som vzorku v súlade so zákonom: V možnosti „súhlasím“; „viac info“ alebo krížik vpravo hore okna na odstránenie okna (neprijali, odmietli ste výzvu); často sa stáva, že inú možnosť, než súhlas vám web nedá; porušuje tým zákon. V prípade voľby „viac info“ vám web poskytne pravidlá používania cookies. K ponuke webu sa dostanete po prečítaní pravidiel:

https://www.teraz.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov
Obťažujúcich vyskakujúcich reklám vám, nám, sťažuje prístup a nerušený kľud pri sústredení sa na obsah webu ako prieskumy pred voľbami. Proti reklamám odporúčam free alebo platený adblock. Budú vás vyzývať na jeho odstránenie. Zúriť. Ako v prípade moratória na predvolebné prieskumy. Možno sa aj vám vyplatí viac platený a producentom bezpečnostne chránený produkt adblock, než politická a iná nežiaduca komerčná reklama.
Weby s cookies pracujú beztak. So súhlasom aj bez neho.
Súdny dvor vyložil legislatívu o ukladaní cookies v duchu odôvodnenia 24 smernice 2002/58, ktoré poukazuje na to, že: Koncové zariadenie užívateľov elektronických komunikačných sietí a akékoľvek informácie uložené v takom zariadení, sú súčasťou súkromnej sféry užívateľov podliehajúcich ochrane podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.
Článok 7 písm. a) Smernice 95/46 stanovuje, že takéto spracúvanie môže byť prípustné na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba poskytla takýto súhlas „nepochybne“. Túto požiadavku však môže spĺňať len aktívne správanie tejto osoby, ktorým sa usiluje vyjadriť svoj súhlas.
Súdny dvor EÚ (veľká komora) rozhodol takto:
1. Článok 2 písm. f) a článok 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, v spojení s článkom 2 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/[ES] z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako aj článkom 4 bodom 11 a článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), sa majú vykladať v tom zmysle, že súhlas uvedený v týchto ustanoveniach nie je účinne daný vtedy, keď je ukladanie informácií v koncovom zariadení používateľa internetovej stránky alebo pristupovanie k informáciám, ktoré sú tam už uložené, na základe cookies, povolené prostredníctvom vopred označeného začiarkavacieho políčka, ktorého označenie musí používateľ zrušiť, aby tak odmietol dať svoj súhlas.
2. Článok 2 písm. f) a článok 5 ods. 3 smernice 2002/58, zmenenej smernicou 2009/136, v spojení s článkom 2 písm. h) smernice 95/46, ako aj s článkom 4 bodom 11 a článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 sa nemajú vykladať odlišne podľa toho, či informácie uložené v koncovom zariadení používateľa internetovej stránky alebo informácie, do ktorých sa v takom zariadení nahliada, predstavujú alebo nepredstavujú osobné údaje v zmysle smernice 95/46 a nariadenia 2016/679.
3. Článok 5 ods. 3 smernice 2002/58, zmenenej smernicou 2009/136, sa má vykladať v tom zmysle, že informácie, ktoré musí poskytovateľ služieb poskytnúť používateľovi internetovej stránky, zahŕňajú dĺžku funkčnosti súborov cookies, ako aj to, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k týmto cookies.
Cookies máte možnosť odstrániť vo vašom prehliadači vymazaním údajov prehliadania z operačnej pamäte. Odporúčam, robte to pravidelne a často. Budete mať viac nerušeného kľudu pri prehliadaní webu. Ak sa dá, vykonajte trvalé nastavenia prehliadača.
Odkaz na Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 1. októbra 2019 vo veci C-673/17
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2161091
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/rozsudok-o-ukladani-cookies-pouzivatelov-internetu
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125sk.pdf
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?