Publikované: 08.01.2020

Ðàáî÷èé âèçèò ïðåçèäåíòà Ïóòèíà â Òóðöèþ

Ðàáî÷èé âèçèò ïðåçèäåíòà Ïóòèíà â Òóðöèþ

Òóðöèÿ. Ñòàìáóë. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Áîëãàðèè Áîéêî Áîðèñîâ, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðåçèäåíò Òóðöèè Ðåäæåï Òàéèï Ýðäîãàí è ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ öåðåìîíèè îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ ãàçîïðîâîäà “Òóðåöêèé ïîòîê” â êîíãðåññ-öåíòðå “Õàëè÷”. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?