Publikované: 27.09.2020

Tlačová správa Dr. Bukovského a princíp

V slobodnej demokratickej spoločnosti je v opore o Listinu základných práv a slobôd, detto Chartu EÚ a Ústavu SR neprípustná supresia a ostrakizácia akéhokoľvek názoru a presvedčenia ak také výslovne nezakazuje zákon.
Vo veci objektívnej pravdy sa nestaviam na stranu pánov Bukovského ani Matoviča, vo veci covid som neutrálny pozorovateľ… (zatiaľ covid negatívny).
Ide mi o dodržiavanie principiálnych atribútov demokracie.
Ostrakizácia, význam: Vylúčenie na okraj spoločnosti, zo spoločnosti.
Supresia, význam: Potláčanie, zatláčanie.
Zo strany premiéra Matoviča došlo vo vzťahu k MUDr. Bukovskému k naplneniu významov pojmov ostrakizácia a supresia v oboch rozmeroch: Horizontálnom aj vertikálnom. A to je anti demokratický „prúser“!
Odklon od demokratických princípov vyváženej pluralitnej diskusie sa dá konštatovať aj v médiách…
(TA3 úzkostlivo dbá, aby do debaty nepozvala politicky nekorektné „anti systémové“ a teda (sic!) proti vládne osoby;
ak som ich tu nemenoval, doplňte si ich… (viete, ktoré to sú…). Pribudol Dr. Bukovský. A po relácii V politike sa obávam, že aj pán Ľuboš Blaha! Ale to je neo a euro fašizmus!!!
Piati na jedného, hon na Dr. Bukovského, pridal sa Matovič:

             
Premiér Matovič:
„Ak však rúška nosiť nebudú, sami sa pripravujú o slobodu aj peniaze, budú dokonca chudobnejší.“
Matovič odkázal, aby ľudia išli ostatným obyvateľom „po krku“ za nedodržiavanie opatrení.

Covid nie je až taký zlý, ako sa zdá i nezdá, prináša aj pozitíva:
1. Zrazu je už konečne možné liečiky si objednať u svojho lekára telefonickou cestou, výsledok: elektronický recept;
poznámka: hýbateľom je strach. Lekár už pacienta „nemusí“ vidieť.
Hahaahh: V mojom prípade, svojej zdravotnej sestre môjho praktického lekára, pridal som tri ruže vďačnosti; nenahláste to na antikorupčný úrad;
Ešte: Ak vám Matovič „prikázal“ udávať nenosičov rúšok, nebuďte podobní/é praxi Norimberských zákonov a neukazujte na nich prstom“ Aha žid!“ Boli by ste u mňa svine, trpiace kanibalizmom!
2. Covid je úžasný a v slobodných či „slobodných“ (Slovensko) demokratických či pseudo demokratických štátoch tzv. slobodného a demokratického sveta, test demokracie.
Mienim osobnostné vlastnosti politikov a ich ľudský faktor: Mať moc a vládnuť buď ako antický deus ex machina alebo „mesiáš“ alebo diktátor. Alebo: Slúžiť ľudu (minister rovná sa služobník).

Igor Bukovský, MUDr., PhD., Ambulancia klinickej výživy, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava (vydané 26.9.2020)
Stanovisko k vyjadreniu predsedu vlády (Mgr.) Igora Matoviča (spracoval editor článku):
MUDr. Bukovský: Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Včera, 25.9.2020 sa predseda vlády na tlačovej besede Pandemickej komisie vyjadril voči mojej osobe nasledovným spôsobom: “Nastal čas pán doktor Bukovský – blázon, z tohto miesta poviem – aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu.”

Poznámka editora: Samoľúby premiér. Zo zadnejších vrstiev jeho vedomia a podvedomia sála opojenie mocou.
MUDr. Bukovský: Stali sme sa teda svedkami ďalšej nedôstojnej, nekonštruktívnej, priam hysterickej reakcie predsedu vlády, ktorá ignoruje Ústavu Slovenskej republiky (Čl. 12 (1) “Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach”) ako aj Občiansky zákonník (§ 11 Ochrana osobnosti).

Poznámka editora: Treba pridať odkaz (1) na ústavné právo na slobodu slova, názoru a presvedčenia, plus (2) všeobecné právo na informácie. Podrobnosti a výnimky ustanovuje zákon.
Vysvetlivka (1): Oprávnenou osobou je MUDr. Bukovský;
Vysvetlivka (2): Oprávenými osobami sú občania.

MUDr. Bukovský: Rovnako pán premiér Matovič zrejme nepozná ani dokument „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorého cieľom je pravidelný a kvalitný dialóg pri tvorbe a realizácii legislatívnych, alebo exekutívnych opatrení vlády.
“Úroveň a úspešnosť komunikácie medzi verejnou správou a občanmi stojí na ochote obidvoch strán počúvať sa, na snahe pochopiť jeden druhého a na ochote analyzovať aj protichodné názory. Len pravidelným a kvalitným dialógom budú vznikať politiky, ktorých implementácia prinesie spokojnosť a prospech všetkým občanom SR.” (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)
„Pri rozhodovaní o verejných veciach je žiaduce, aby tí, ktorí majú moc na politické rozhodnutia, tieto proaktívne zdôvodňovali verejnosti, vysvetľovali svoje východiská, mechanizmy pôsobenia zmeny a sledované ciele.
Keďže hodnoty a záujmy rôznych častí politickej reprezentácie, rovnako ako záujmy rôznych častí populácie, sú neraz protichodné, cieľom deliberatívnej praxe nie je dosiahnuť konsenzus (zhodu) na úrovni hodnôt, ale porozumenie tejto rôznorodosti východiskových princípov a hľadanie recipročne prijateľných praktických aktivít (politík), ktoré vystihujú spoločné záujmy aktérov vo verejnom priestore.”
(Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)
“Demokraciu možno definovať ako formu vlády, v ktorej slobodní a rovní občania a ich reprezentanti zdôvodňujú rozhodnutia (zásada uvádzania dôvodov) v procese, v ktorom si vzájomne uvádzajú dôvody, ktoré sú vzájomne prijateľné a všeobecne prístupné (zásada prístupnosti procesu zdôvodňovania ostatným), s cieľom dosiahnuť záver, ktorý je záväzný pre všetkých občanov v súčasnosti (zásada záväznosti procesu), ale otvorený k ďalším výzvam v budúcnosti (zásada dynamiky procesu). Koncepcia deliberatívnej demokracie spočíva na štyroch normatívnych princípoch: reciprocite (ľudia by mali hľadať také usporiadanie verejných vecí, ktoré vyhovujú všetkým, teda sa vzájomne nevylučujú), publicite (nič nemôže byť tajné), zodpovednosti (politici si nemôžu vládnuť len tak ako sa im zachce, ale musia sa zodpovedať ostatným z rozhodnutí, ktoré chcú urobiť alebo urobili) a inklúzii (záujmy všetkých členov „obce“ musia byť zahrnuté v deliberácii).” (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)
Občania majú právo na komplexné informácie, majú právo klásť otázky a prispievať k diskusii k dôležitým spoločenským témam akou sú určite aj otázky zmysluplnosti a účinnosti opatrení proti ochoreniu Covid – 19, ktoré majú výrazné, až existenciálne dopady na veľké skupiny ľudí, občanov SR. Práve z týchto dôvodov som vo svojich vstupoch do spoločenskej diskusie v súvislosti s opatreniami proti síreniu ochorenia Covid – 19 upozorňoval na:
Nutnosť redukovať výskyt a intenzitu rizikových faktorov zodpovedných za ťažký priebeh a zvýšené riziko úmrtia na COVID-19 ako sú obezita, hypertenzia, cukrovka, ateroskleróza a pod.
Nutnosť a možnosti podpory imunity voči vírusovým ochoreniam pomocou vitamínu D, zinku, selénu a iných imunostimulačných látok a potravín.
Nejasnosti v štatistických údajoch a informáciách o novom probléme; doteraz nie je jasné, čo pre konkrétneho človeka, ani pre epidemiologické sledovanie, predstavuje pozitívny výsledok PCR testu, alebo aký je rozdiel vo vykazovaných úmrtiach na Covid -19 a s Covidom -19 a pod.
Nutnosť komunikovať situáciu a opatrenia takým spôsobom, aby následne v správaní verejnosti nevznikol fenomén „extrémne vychýleného kyvadla“, ktoré sa prekmitne do druhej extrémnej polohy a prejaví sa výrazným poklesom disciplíny a ochoty ľudí dodržiavať opatrenia (žiaľ, práve v tejto situácii sme sa ocitli v súčasnosti).
Nutnosť zohľadniť všetky aspekty života spoločnosti, ako sú ochrana psychického zdravia populácie (vysoké riziko nárastu úzkostí, depresie, panických porúch, závislostí a pod.).
Podpora imunity (imunitné mechanizmy človeka významne oslabujú obavy, strach a dlhodobý stres) ako aj ďalšie aspekty života v spoločnosti.
Vedenie diskusie a dialógu vo vzájomnom rešpekte a úcte je v demokratickej spoločnosti prejavom slobody. Podoba vedenia diskusie a dialógu aj v polemických témach je vizitkou úrovne spoločnosti   a jej reprezentantov. Prostredníctvom konštruktívnej diskusie a kultúrneho dialógu sa spracovávajú  a profilujú odpovede na dôležité spoločenské otázky.
Tomáš Garyk Masaryk na tému komunikácie v demokratickej spoločnosti vyslovil určujúce slová “Demokracie, toť diskuse.”
Očierňovanie a spoločenská dehonestácia osôb, ktoré pokladajú oprávnené otázky a predkladajú iné názory k danej téme je v demokratickej spoločnosti práve z pozície najvyššieho predstaviteľa exekutívy v štát prejavom arogancie, nadradenosti, privlastňovania si moci, snahy o devalváciu demokratickej diskusie, prejavom snahy o dehonestáciu názorových oponentov a prejavom uzurpovania jediného výkladu reality.
Predseda vlády Igor Matovič si dovoľuje očierňovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí v rámci demokratickej diskusie v spoločnosti vyslovujú argumentačne podložené názory a usilujú sa tak prispievať k dôkladnejšiemu spracovaniu dôležitej témy.
Diskreditácia a dehonestácia mojej osoby ako radového občana je bezprecedentným zneužitím spoločenskej pozície premiéra a komunikačných možností, ktoré pán Igor Matovič ako predseda vlády požíva. Ide o prejav zastrašovania ďalších prípadných oponentov opatrení vlády z radov občianskej spoločnosti. Kto z radových občanov Slovenskej republiky bude ďalší, koho premiér označí na tlačovke dehonestujúcim spôsobom?
Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv zo strany premiéra Slovenskej republiky podniknem všetky právne kroky, ktoré mi umožňuje právny systém SR.
Súčasne vyzývam terajšieho predsedu vlády p. Igora Matoviča, aby sa mi za svoje dehonestujúce a diskreditačné výroky verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom našej krajiny nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.
Igor Bukovský

K Masarykovmu: „Demokracie toť diskuse“ pridávam Masarykovo: „Demokracii bychom měli, ještě nám chybí demokraté“.
Eurokomisárka pre demokraciu EÚ Věra Jourová by mala reagovať na stav demokracie a parlamentnej demokracie na Slovensku.
Marcové voľby priniesli nástup totalitnej koaličnej partokracie, akú poznáme z čias monokracie jednej politickej strany spred Veľkého Novembra 1989 a post novembrového Mečiarovského „valca“.
Dnes nemožno hovoriť ani o pravej demokracii vo vnútri štvorkoalície: všetko, čo je v nej prijímané nemá charakter prednostne verejného záujmu, len záujmu na udržaní sa štvorkoalície pri moci.
Žiadam predčasné voľby, dôvod: Bezprecedentná a už obzvlášť nebezpečná ústavná väčšina, ktorá umožňuje schvaľovanie ústavných zákonov a zákonov ako na bežiacom páse.
Nad Slovenskom sa vznášajú predčasné voľby. Už ide len o zjednotenie tohto názoru a presvedčenia. Otázka času.
Tak takto a pozrime sa na to mimo TA3: Horím zvedavosťou, či postoj a stanovisko (Mgr.) Igora Matoviča verzus MUDr. Bukovský, stane sa oprávneným a legitímnym názorom, a konzekvencie…
Toto je jeden z kľúčových testov demokracie na Slovensku.
Už aby sme to mali za nami.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Vlastne mám svoj web, pokým sa ho svine, a na Slovensku ich bolo a je v každom režime dosť, nepokúsia zlikvidovať…
…a najhoršie, čo môže likvidovať demokraciu, je anonymita…
Tá je prípustná len vo voľbách…
Ostatok je vecou dohody. Ale, každá anonymita skrýva nekalé úmysly.
A anonymné ksichty sa spravidla dožadujú toho vášho.
http://www.blogovisko.sk/

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?