Publikované: 09.02.2020

Tradičné verzus liberálne európske hodnoty a parlamentné voľby

V dôsledku multi pluralitnej ponuky, rozdrobené voličstvo stojí pred takmer neriešiteľnou úlohou: Malo by pozorne vnímať, čo je kým ponúkané a čo podsúvané; nevidieť len obal ale aj jeho obsah.
Predvolebná politická súťaž je poznačená zmiešanou ponukou v časti hodnotová orientácia na osi:
Tradičné verzus liberálne hodnoty.
Tradičné ľudské hodnoty majú genetickú väzbu na historické hodnotové korene Európy;
Netradičné,
liberálne a neoliberálne hodnoty sa odstrihávajú od tradičných v opore o módny neomarxizmus.
Neomarxizmus nie je ani filozofia ani sociológia, je sociálnou filozofiou postavenou na Nietzcheho „Boh neexistuje, povolené je všetko“ ľudská bytosť má sama o sebe právo definovať svoje slobody, práva a hodnoty v duchu „osvietenského humanizmu“.
Podstatou neomarxizmu je, že s klasickým marxizmom (historický a dialektický materializmus) spoločné len to, že je a/ jeho ateistickou kritikou, b/ jeho proletariát nie je robotníctvo a roľníctvo, ktoré sa rozplynulo v liberálnom kapitalizme, ale menšiny…
Európa predvojnovej minulosti bola do čias Veľkej francúzskej revolúcie a nástupu a rozmachu priemyselných revolúcií, založená na gréckej autentickosti a hĺbke, kresťanstve, humanizme a osvietenstve. Európska únia a jej projektanti postupne, systémom pomalého ohrievania žaby v hrnci, odstrihávajú a odrezávajú občanov EÚ (žaby) od vlastných bytostne rodných, rodinných a národných koreňov a od spojenia s historickou európskou, kultúrnou a hodnotovou dedičnou postaťou…
Neomarxizmus je odtrhnutý od koreňov antickej filozofie, ontológie (bytie, existencia) gnozeológie (poznanie, poznávanie) a etiky (morálka, mravnosť) svedomia a zodpovednosti.
Neomarxizmus je „metodológia“ metodík odtŕhania ľudských bytostí od ich koreňov, histórie, ponúka hotové koncepty a konštrukty uchopenia vecí a javov; ponúka a vnucuje už hotové, instantné, ideologické a následne politické koncepty a konštrukty rodovej ideológie, ideológie multikulturalizmu a ideológie kultúry. Neomarxizmu sa hovorí aj kultúrny marxizmus (Gramsci, Adorno).
Neomarxisti vedia, že „hurá“ revolúcia je nemožná, tak to robia podľa metodiky Overtonovho okna: „Malými krôčikmi prichádzajú veľké a zásadné zmeny“. Ich ideológia liberalizmu je aplikovaná do liberálno-demokratických politík (späť k druhej vete perexu článku; obalov jadra obsahu býva viac vrstiev).
Neomarxizmus má pôvod už v pred hitlerovskom Nemecku, v sociálnej filozofii Frankfurtskej školy a po dobu hitlerizmu sa presunul a rozvinul v USA; zasiahol americké študentstvo a mládež ako nositeľku a vďačnú príjemkyňu neomarxistického a kultúrneho progresivizmu…
Prof. Anna Hogenová: „To Grécko trebárs chýba, dajme tomu aj USA. Tam, osvietenstvo, v spojení s ich typom kresťanstva, vedie k tomu, že grécka filozofia sa v akademickom prostredí nevyučuje, je videná len politicky ako cesta k moci. Nevyučujú sa ani dejiny filozofie. Učí sa sociológia, politológia, antropológia, gender star , čo znamená rodová rovnosť, neutralita, jazyk, obliekanie…“

             

Gender star vlastne rovná sa dúha a pribúdajúci konštrukt samostatných pohlaví a rodov:
https://www.genderspectrum.org/stay-connected/gender-stories/

V 60-tych rokoch sa neomarxizmus z USA „preplavil“ do západnej Európy a po páde železnej opony ho máme u nás doma, výdatne dotovaný USA inštitútmi USAID/NED/ Soros OSF s jeho CEÚ so študijnými odbormi sociológia, kulturológia, sociálna a kultúrna antropológia, rodové štúdie…
Ako sa má hodnotový liberalizmus v neomarxizme k pôvodnému marxizmu a tradičné verzus liberálne hodnoty si vypočujte tu:
Upútavka: https://www.youtube.com/watch?v=p36cASgtxVI
Exkluzívny rozhovor o neomarxisme na českých vysokých školách s Annou Hogenovou: https://www.youtube.com/watch?v=UOD7nW137mo&
Séria piatich rozhovorov s prof. Annou Hogenovou na tému neomarxizmus:
https://www.epochtimes.cz/2019/12/25/exkluzivni-rozhovor-s-profesorkou-annou-hogenovou-neomarxismus-na-ceskych-vysokych-skolach/
Idea a ideológia multikulturalizmu nastúpila na európsku scénu z pozadia potrieb rozvíjajúceho sa kapitalizmu, v dôsledku jej odôvodnenia potrebami udržania zamestnanosti a zamestnávania.
Krytie našla v základných ľudských právach v časti rovnosť práv a príležitostí v podnikaní a práci a otvorenosti západnej civilizácie a kultúry USA a Európy svetu.
Multikulturalizmus sa stal súčasťou moderných európskych liberálnych hodnôt a do Európy a EÚ prichádza na základe migrácie. Bez ohľadu na reálny a možný, potenciálny počet mŕtvych a zranených v občianskej a medzi náboženskej vojne, vyvolanej islamom v Európe.
Ide o neomarxistickú ideológiu novej progresívnej ľavice, nahrávajúcej pracovnú silu kapitalistickej pravici. Nič spoločné s filantropiou, osvietenstvom ani humanizmom.
Opatrenia: Xenofóbia a islamofóbia môžu byť odstránené zánikom príčin xenofóbie a islamofóbie.
Deje sa potláčaním xenofóbie a islamofóbie.
Európska únia vyznáva liberálne hodnoty v slobode a liberálnom oslobodení aj odomknutím tabuizovanej a potláčanej sexuality aj v časti rodová ideológia.
Stretáva sa s odporom štandardnej hetero väčšiny.
Opatrenia: Homofóbia môže byť odstránená zánikom príčin homofóbie.
Deje sa kriminalizáciou, supresiou a ostrakizáciou homofóbie (jej vytláčanie na okraj spoločnosti).
Anketa Homofób roka je fašistická.
Istanbulský dohovor je trójsky kôň rodovej ideológie. Pretláčaný až príliš nápadne, nástojčivo a naliehavo, čo už samé o sebe budí dôvodné podozrenie…
Obe „liberálne“ ideológie nemajú vôbec nič spoločné s definovanou filantropiou, osvietenstvom a humanizmom.
Stav pred voľbami:
Diskusia k neo liberálnej neomarxistickej ideológii multikulturalizmu je predbežne bezpredmetná (kvóty ani Dublin 4 nemajú priechodnosť).
Diskusia k rodovej ideológii a Istanbulskému dohovoru po 10-tich rokoch od jeho podpisu,  je už pred voľbami i po nich bezpredmetná. Národná rada sa uzniesla
Článok bol napísaný v predvečer pondelka 10. februára, pred rokovaním troch ústavných činiteľov o tom, ako bude naložené s Istanbulským dohovorom…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Poznámky k mieste židovstva, kresťanstva a islamu v Európe a EÚ
Židovský prvok bol a je asymetrický; na rozdiel od kresťanstva, pre židov bola a je aj dnes príznačná diaspora, po zničení ich chrámu v Jeruzaleme (70.n.l) a vznik Izraela na veci nič nemení.
Kresťanstvo nemá jeho pozemský, len duchovný chrám. Pravdou je, že kresťanstvo sa zrodilo v lone židovky Márie (judaizmu) a nastavuje zrkadlo židovstvu, ktoré kresťanstvo odmietlo, usilovalo a usiluje o moc, aj ju malo a má (psychológia židovstva) v dôsledku čoho prechádzalo supresiou, ostrakizáciou a pogromami najmä bežného židovského populačného štandardu, a koncom prvej polovice 20. stor. prežilo židovský holocaust.
Židovské elity s ich rodovými klanmi prežívali pogromy, a prežili aj holocaust.
Sú poznatky, zakladajúce indície, že šoa (zápalná obeť) bola trpená samotnými židovskými elitami, paradoxne pre účel ochrany a obrany židovstva pred antisemitizmom.
Jeden a pol milióna Tureckom vyvraždených Arménov v rokoch 1915-18 založil v medzinárodnom trestnom práve pojem genocídium.
Holocaust sa stal „sofistikovaným“ symbolom antisemitizmu, ako výkričník postavený do cesty jeho pokračovaniu. Je obrneným vozidlom, v ktorom sedia sionisti, a ich záujmy.
Antisemitizmus ne nesprávny pojem. Nechtiac zahŕňa aj Arabov (so židmi jedna semitská rasa; až ak len Arabi po biblických Izmaelovi a Židia po Izákovi, ktorých otec bol Abrahám).
Ak ale nebudú odstránené príčiny antisemitizmu, a neboli, západný antisemitizmus je dnes znova na vzostupe.
Dôvody zakladajú rozdiely medzi kresťanstvom a judaizmom:
Židovstvo usiluje o pozemskú moc cez ideológiu a politiky sionizmu v opore o prísľub zasľúbenej zeme židovským bohom (Starý zákon);
Tým ani u židovstva nie je dotknuté právo na vlastný národný štát, ale nie na úkor práva Palestíncov.
Kresťanstvo o svetskú politickú moc na Zemi neusiluje (Nový zákon).
Podotýkam, že len pravé kresťanstvo. Také rámcovo už od prvých storočí a po roku 325n.l. a dnes už prakticky neexistuje.
Židovská Tóra a Talmud nezakladajú rovnoprávne medzinárodné spolužitie, len výlučné mocenské postavenie nad inými národmi (sionistické židovstvo je vo svojej podstate rasistické a nacistické). Bez komentára:


Komentár:
https://www.aktuality.sk/clanok/174822/nezidia-maju-sluzit-zidom-tvrdi-rabin/
Islam je podobne ako sionizmus nad nacionálna náboženská ideológia, v postavení nad národnými arabskými štátmi jeho pôvodu, ale aj multi národnými celkami USA, RF, EÚ…
Erdogan: „Neexistuje radikálny a umiernený islam; islam je len jeden; medzi náboženský dialóg je neprípustný; islam je nadradený ateizmu, židovstvu aj kresťanstvu.
V genetike pôvodnej „starej“ Európy spred roka 1945 nenájdete islam. Moslimský element sa v nej nenachádza až od času po oslobodení Európy od hitlerovského nacizmu a od vzniku základov EÚ…
Bude zaujímavé sledovať, ako sa EÚ vyrovná s jej islamizáciou, ľudskými, občianskymi, kultúrnymi, náboženskými a politickými právami moslimov v Európe verzus ľudské, občianske, kultúrne, politické  a náboženské (aj ateistické) práva väčšinovej autochtónnej európskej spoločnosti…
Aj ako najmä jej „šéfka“ EÚ Angela Merkel naloží s antisemitizmom, xenofóbiou a islamofóbiou…
Merkelovej vyhlásenie, že “islam patrí do Nemecka” ne odhodlaný sado masochizmus, ktorý, ak to vyhlásila šéfka, je záväzný aj pre ostatnú západnú “jadrovú” Európu (Nemecko, Francúzsko plus satelity…)…
Médiá ešte nezaznamenali žiadny teroristický útok zo strany kresťanov. Ani proti židom ani proti moslimom.
Naopak, vo svete s moslimským vplyvom rastie počet útokov proti kresťanom. Aj na Slovensku.
OČTK sú nečinné. Čím to asi je..? Hmm…

Maticu slovenskú bude možné zrušiť len rozhodnutím Národnej rady. Liberálmi je cez ich programy vedený útok na preambulu Ústavy SR, ktorá zakladá národný charakter Slovenska postavený na cyrilo-metodských tradíciách:
“Najskôr niekoľko úvodných poznámok. Kto bol Koloman Tisza? Roku 1875 bol ministrom vnútra a potom až do roku 1890 ministerským predsedom Uhorského kráľovstva. Bol to on, kto zavrel v rokoch 1874 – 1875 všetky slovenské gymnázia a nakoniec roku 1875 rozpustil Maticu slovenskú a zhabal jej majetok. Keď srbský poslanec uhorského snemu Svetozár Miletič protestoval proti zatvoreniu Matice slovenskej a žiadal, aby v zmysle stanov Matice slovenskej bol majetok Matice vrátený slovenskému národu, odpovedal Koloman Tisza arogantne: “V uhorskej krajine slovenského národa niet!”
Práve tieto udalosti z histórie sa mi vynorili v duchu, keď som čítal state z Kiskovho programu do volieb, v ktorých sa hovorí, že zrušia “ideologické zákony o Matici slovenskej a jazykový zákon.”
V dejinách Slovenska je to unikátny počin, lebo doteraz žiadna slovenská politická strana, resp. politické zoskupenie si po roku 1918 netrúflo takýmto arogantným spôsobom napadnúť Maticu slovenskú! Oživotvorená bola roku 1919 a odvtedy ju síce mnohé vládne zoskupenia v Česko-Slovensku nemali v láske (najmä benešovci a komunistickí internacionalisti), ale žiadne z týchto zoskupení sa neodvážilo povedať, že Maticu treba odstrániť. Komunistov to síce na začiatku 50. rokov minulého storočia cukalo niečo urobiť v tomto smere, ale nikdy to nespravili. Aj Antonín Novotný ako predstaviteľ najšovinistickejšej časti českej politickej reprezentácia v 50. a 60. rokoch minulého storočia mal veľké nutkanie s Maticou slovenskou s konečnou platnosťou zatočiť, ale nikdy sa otvorene neodvážil proti nej vystúpiť. Jeho incident s MS roku 1967 priamo viedol k jeho pádu.
Úprimne musím povedať, že ma prekvapilo, že na Slovensku sa v dnešnej dobe našiel politický subjekt, ktorý sa chce prirovnať ku Kolomanovi Tiszovi, ktorý zakázal roku 1875 MS a zhabal jej majetok. Musí mať ten Kiska asi zdedenú nenávisť voči slovenskému národu, keď je schopný pokračovať v diele Kolomana Tiszu a ešte si to dať aj do volebného programu.
Rovnaký nezmysel je aj jeho požiadavka na zrušenie jazykového zákona, ktorý nikomu nič neuberá, len klasifikuje slovenský jazyk v zmysle Ústavy ako štátny jazyk a určuje jeho prednosť pred ostatnými jazykmi v SR. Čo je na tomto zákone ideologické? Pozná pán Kiska jazykové zákony iných štátov, napr. jazykový zákon jeho milovanej banderovskej Ukrajiny, keď sa takýmto spôsobom vyjadruje o slovenskej legislatíve? Myslím si, že áno, len jeho nenávisť k všetkému slovenskému mu zatemňuje myseľ!
Ľudia by si mali uvedomiť, nielen komu dávajú svoj hlas, ale aj to, aké hodnoty a čo chce daná osoba presadiť! Pri SNS nemusí mať nikto pochybnosti o našich postojoch v týchto otázkach! Ale, občania slovenskí, ste si istí, že zrušenie Matice slovenskej a jazykového zákona, teda vytvorenie Babylonu zo Slovenskej republiky je tá správna cesta? Ja si myslím, že nie!” Anton Hrnko
Liberáli útokom na jazykový zákon a zákon o občianstve chcú zmeniť národný charakter štátu na občiansky štát otvorený ďalším procesom “integrácie” do nadnárodných štruktúr EÚ a pokračovaniu okliešťovania národno-štátnej suverenity a zvrchovanosti Slovenska.
Ak v predošlých voľbách vždy šlo o veľa, v týchto pôjde o všetko, počnúc charakterom štátu a jeho budúcnosti v EÚ…
V domácich aj zahraničných politikách…
Výsledky volieb vždy boli a budú zrkadlom a obrazom voličstva.
Objektívnym obrazom len tie nezmanipulované.

Prináša víťazstvo konzervatívcov Johnsona a brexit aj súmrak politickej korektnosti voči teroru neomarxistov a liberálnej ideológie neomarxizmu a návrat k zdravému rozumu?
Rozhovor s Alexandrom Tomským nadväzuje na rozhovor s Prof. Annou Hoganovou a potvrdzuje jej vyjadrenia, hypotézy, názory a poznatky (odkazy vyššie).
Hoganová a Tomský potvrdzujú akademické “čistky” už krátko po “nežnej” 1989 na spoločensko-vedných fakultách slovenských (aj českých) univerzít.
Ostrakizujú predstaviteľov exaktnej klasickej filozofickej vedy a nahrádzajú ich pseudo vedou cez sociológiu a pseudo sociálnu “filozofiu” neomarxistov.
Paradoxné je, že ich iniciujú práve študenti, kontaminovaní infekčnou memetikou neomarxizmu na akademickej pôde.
https://www.youtube.com/watch?v=5XslOAKjBx4

 

  • SlabéVýborné (+8 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?