Publikované: 07.01.2020

Trojičná dogma

Bez dogmy o Trojici na Nicejskom koncile v roku 325, by Ježiš nemohol byť vyhlásený za Boha. 218-timi z 220 hlasov.
Svätá Trojica odporuje zákonom fyziky ako aj transsubstanciácie v zmysle konštruktu Trojice a obradnej premeny (múka na telo, víno na krv). Viera nerovná sa pravda. Len dogma (nedokazuje sa). Egregor v opore o nič.
Podobne, zbožšťovanie Márie. Prídavok k Trojici so štyrmi prvkami: Otec, matka, syn, duch svätý. Mariánsky kult; tvorí “mariánske náboženstvo”. Znamená uctievanie Márie ako bohyne.
Zrozumiteľnejšie je: Otec Boh, matka Zem, syn Ježiš (prostredníctvom pozemskej Márie).
Svätá Trojica sa znázorňuje rovnostranným trojuholníkom. Jeho vrcholy označujú Otca, Syna a Ducha svätého. Kruh ich vzájomne previazanú a nerozlučnú, spojenú jednotu:

Podobnosť s jazykovedou a sémiotikou (jazyk a reč) hovoreným slovom, písmom, obrazom. Ogden- Richardsov referenčný trojuholník odkazuje na znak, význam, denotát (vec, na ktorú znak ukazuje):Stôl je vec (entita), slovo „stôl“ znak veci, denotát je vec, na ktorú znak, slovo poukazuje. Teda vzťah označujúce (signifiant, slovo, pojem) označované (signifié, vec, entita).
Denotát je všeobecne: to, čo je označované, v logike: predmet existujúci v realite v jazykovede a logike: entita (predmet, jav), na ktorú poukazuje znak (výraz) prostredníctvom svojho významu, resp. na ktorú sa pri komunikácii vzťahuje a ktorý označuje použitá jazyková jednotka (denotátor); v sémantickom trojuholníku slovo-pojem-vec.
V svetskom systéme vecí parlamentná demokracia predstavuje trojuholník: hlava štátu-parlament-vláda. Triáda, ktorá by mala tvoriť jednotu. Netvorí (ústavná kríza kompetencií). Lebo ľudský, nie božský faktor.
Boh rovná sa Slovo (som, chcem, staň sa) ktoré sa z vôle Otca telom stalo (pozemský Ježiš, človek) ako píše Ján, Evanjelium. Ježiš bol vždy v jednote s Bohom.
Ježiš vždy hovoril v relácii ja-otec, nikdy nie my, TROJICA.
Vo vzťahu Ježiš-Duch svätý: Silná viera syna v Otca (Otcovi) a jeho Božskej činnej sile, Ježišovým oslovením Otca Boha (modlitba) aktivovala Ducha svätého (činná sila) pre účel Ježišových zázrakov.
Čiastočne, podľa sily viery, tou silou (Duch svätý) disponovali niektorí, vierou silní, najsilnejší, Ježišovi apoštoli.
Zázraky a zjavenia, nadprirodzené javy v post kristovskej dobe sú dôvodne pochybné. Včítane mariánskych a ostatných, aj uzdravení… Pozadie ich uznania detto.
Teológia Trojice je špekulatívna, nebiblická, heretická. Pojem Bohočlovek je produkt teológie. Prijateľné je nazvať Ježiša druhým Adamom (plus viera v jeho druhý návrat). Kotva a alfa a omega kresťanstva. Pravda a život. Láska.  Nad eros, fíliu a storgé. Najvyššou Láskou nad nimi je Agapé.
Obraz boží znamená, že všetko (Vesmír, Zem s jej príslušenstvom) stvoril Boh na svoj obraz. Jediný Syn nebol stvorený. Bol. Obraz boží rovná sa odraz božskej paradigmy (vzor). Platí pre všetky vesmírne a pozemské entity. Živé aj neživé. Ježiš bol výkonný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Nástroje: Slovo a skutky.
Ľudské bytosti dostali od Boha osobitné postavenie, najbližšie Bohu a jeho duchovnej podobe. Mienim spoločného Boha židov a kresťanov. Odkázal nám: „Nebudete mať iných bohov okrem mňa…“ Boh dal ľuďom rozum, ľudské city a emócie, svedomie a slobodnú vôľu v narábaní so slobodou. Pozdravujem liberálov.
Islam je eklektické náboženstvo. Zmiešava vecné, personálne prvky židovstva a kresťanstva. Je opozíciou voči židovstvu a kresťanstvu. O 700 rokov mladšie ako kresťanstvo. Je jednotou ideológie, náboženstva a politiky (politický islam).
Na rozdiel od židovstva je kresťanstvo najslobodnejším a najdemokratickejším náboženstvom sveta, slobodnejšie a demokratickejšie ako ktorýkoľvek systém svetských vecí, tobôž islam. Kresťanstvo je Láska (viera a skutky). Možnosť Božieho kráľovstva na Zemi. Odmietané. Preto je na Zemi toľko zla a utrpenia.
Pápežovo tvrdenie, že všetky svetové náboženstvá majú spoločný základ v jednom Bohu, je scestný blud, heréza vatikánskeho ekumenizmu s mocenským pozadím… (sám Vatikán nespája ale rozdeľuje).
Kto je za tým, viem, no nenapíšem, lebo dnes znova začína platiť: Mám svoj názor, ale s ním zásadne nesúhlasím. Cenzúra a preventívna autocenzúra. Lebo. Chcem ešte písať…
Merkelová: Treba obmedziť slobodu v mene slobody. Lebo európske hovnoty.
Spracované v podmienenej opore: http://leva-net.webnode.cz/products/je-v-bibli-dukaz-ze-jezis-nebyl-bohem/
Článok (autor) si nenárokuje právo na pravdu. Je podnetom pre veriacich, najmä katolíkov. Ibaže, o dogmách sa nediskutuje. Takže pokojne ostaňte kde ste a v tom, v čom ste (viera). Ušetrím vás… (kto chce, vzdeláva sa).
Nenechajte sa vyrušovať. Autor nemá v úmysle rozvracať kresťanskú vieru ani jej mystiku.
Dogma o Trojici ale nemá oporu v Písme. Ani katolícky celibát. Sporné je aj nástupníctvo po Ježišovi. A pojem katolícka cirkev. Iba si tu tak píšem.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?