Publikované: 29.12.2020

V tieni covidu a núdzového stavu 1

Podľa novely Ústavného zákona 227/20012 Zb.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je (bude) v 40-dňových intervaloch možné neobmedzene ústavnou väčšinou kreatívne meniť, tvoriť a dotvárať a „dolaďovať“
a
/ zákony, ústavné zákony z dielne vlády a vládnej koalície,
b/ voľne a bez prekážok oslabiť či odstaviť z „hry“ nabok „prekážajúci“ ústavný súd ako garanta ústavnosti, ľudských práv a slobôd,
čo má a bude mať v konečnom dôsledku následok zmien ústavnej definície Slovenska a charakteru právneho štátu na ceste odkiaľsi kamsi, od demokracie k neofašistickej diktatúre pod rúškom covidu a 106 mŕtvych (Šeliga).
Ide o praktický efekt výsledkov marcových parlamentných volieb a psychologický efekt covidu v rukách vládnej moci a vládnej štvorkoalície, v dejinách Slovenskej republiky s jej bezprecedentnou a „nepriestrelnou“ ústavnou väčšinou bez kontroly, ktorý umožňuje vláde totálne a totalitné posilnenie moci v štáte. Kto sa vzoprie, je stíhaný v režime núdzového stavu (inak priestupok sa mení na trestný čin v zrýchlenom trestnom konaní); odkaz na Ladislav Mňačko: Ako chutí moc:
https://www.topky.sk/cl/10/2028255/Majitel-krcmy-v-Presove-volal-ludi-na-pivo-pocas-lockdownu–Na-Stedry-den-mu-naparili-tvrdy-trest
Viac tu:
https://zalobyvocistatu.sk/informacie-advokata/majitel-prevadzky-moto-pub-presov-bol-odsudeny-pre-priestupok-na-dva-roky-odnatia-slobody-s-podmienecnym-odkladom/
Pomery v parlamente narúšajú rovnováhu delenia moci a jej kontroly v časti vláda-ústavodarná a zákonodarná moc (parlament)-ústavný súd.

              

Ministerka spravodlivosti Kolíková:
https://www.aktuality.sk/clanok/846317/kolikova-nie-je-namieste-aby-nam-ustavny-sud-hovoril-co-je-ustava-podcast/
Nový režim Ústavného zákona 227/2002 Zb. časť núdzový stav dáva štvorkoalícii nekontrolovanú možnosť arbitrárneho (svojvoľného) výkladu rokovacieho poriadku v časti skrátené legislatívne konanie.
Výsledok extrémne krátkej 20. parlamentnej schôdze 28. 12.2020 (od 14,15 do 15-tej; zamietnutie pozmeňovacích návrhov, hlasovanie):
1. Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. sa mení takto:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=488779
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
2. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa dňom 28.12.2020 v časti Čl. 5 núdzový stav mení takto (nová pohodlnou nadštandardnou ústavnou väčšinou schválená dikcia):
Odsek 1:  „Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“
Odsek 2: „Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením núdzového stavu podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ak národná rada nevysloví súhlas predĺžený núdzový stav zanikne dňom neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu, inak uplynutím lehoty podľa tretej vety na vyslovenie takéhoto súhlasu. Súhlas národnej rady je potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní; tretia a štvrtá veta sa použijú rovnako.“
Odsek 3: „V čase núdzového stavu, okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu
a/ obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto,
b/ uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
c/ obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
d/ obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
e/ obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
f/ obmedziť doručovanie poštových zásielok,
g/ obmedziť slobodu pohybu a pobytu,
h/ obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
i/ obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
j/ zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
k/ zakázať uplatňovanie práva na štrajk
l/ vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.
Odsek 4: V čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v rozsahu podľa odseku 3 písm. a), b), e), g), h) alebo písm. j),
Odsek 5: V čase núdzového stavu môže hlava štátu (prezidentka) na návrh vlády
a/ nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b/ povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.“

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?