Publikované: 04.04.2015

Vatikánska Zmluva a odluka cirkví od štátu…

Vatikánska Zmluva bola podpísaná vládou M. Dzurindu v r. 2000. K jej nevypovedateľnosti – každá zmluva je vypovedateľná.
Katolícku cirkev treba “upratať” tam, kam patria: do osobného súkromia a mimo vnútorné štátne politiky, na ktoré by mal a mohol mať Vatikán a najmä katolícka cirkev vplyv…
Vplyv najmä katolicizmu (falošné nebiblické kresťanstvo – žiaľ, mnohí “kresťania” netušia, o čom je reč… lebo, majú doma Bibliu, ale zväčša len ako dekoračný predmet, často len vo vitríne pre pre pekný prebal…) na štát a jeho svetské politiky sa v novodobej histórii stredo-západnej Európy už nenosí, tobôž už ani v silne katolíckom a navyše, ešte aj mariánskom Poľsku…
Dôsledky vypovedania Zmluvy pre Slovensko – inkvizičný proces? Exkomunikácia? Sankcie ako EÚ a USA voči Rusku? Aké?
Jedným z dobrých riešení spôsobu financovania cirkví je asignačná voliteľná daň ako dobrovoľný príspevok veriacich pre jednotlivé konfesie a  denominácie. Je jednou z možností popri cirkevnej dani a striktnej odluke.
Cirkev treba oddeliť od štátu, svetských politík a štátneho školstva. Štát zaistí podiel na spolufinancovaní opráv a údržby historických, náboženských (sakrálnych) kultúrnych pamiatok, spolufinancovanie ústavov pre dlhodobo chorých a v paliatívnej starostlivosti pod záštitou cirkví a reholí (odborný zdravotnícky personál v gescii štátu a zdravotných poisťovní).
Slovensko sa nesmie nechať vtiahnuť do akejkoľvek vojny náboženstiev, ktorá sa začala postupným rozkladom islamu v krajinách arabského sveta a otvorenou nenávisťou voči štátu Izrael a jeho politickému sionizmu zneužitím holocaustu a antisemitizmu – na ktorých sa podieľal a robí to aj dnes.
Európski Židia sa sťahujú do Izraela. Dôvod – globálny antisemitizmus. Pôvodom Chazari početne prečíslili izraelských judaistov. Politiku Izraela tvoria svetskí sionisti. Islamizmus a jeho odnože sú militantne orientované na všetkých “nevercov!”, za ktorých islamizmus považuje “nepravoverných” moslimov, židov, kresťanov i ateistov nielen západného a transatlantického, ale celého zatiaľ “neislamského” sveta. Konečným cieľom islamizmu (islam zmiešaný s ideológiou) je globálna islamizácia.
Slovenská republika sa musí očistiť aj od “in” liberálno-ľavicových neomarxistických, spoločensky škodlivých a scestných ideológií, skrývajúcich svoje “trójske kone” za ľudské práva a najmä stále nové a dodatočné pseudo práva! Musí reálne potvrdiť, že sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu (Ústava SR). S plnou náboženskou a ideologickou neutralitou.
Islam po smrti Mohameda útočil na Európu, križiaci sa bránili v mene toho istého Boha. Hnedé zbrane svätili jedni, červené druhí. Západ kričí God bless America (!), blízky a stredný východ Allah Akbar! Podľa viery všetkých troch monoteistických abrahámovských náboženstiev to je jediný a ten istý Boh! Komu drží stranu? Je to boh alebo Satan-diabol? Pravé náboženstvo je náboženstvom mieru, pokoja a lásky k blížnym.
Falošné náboženstvá a ich “proroci” majú politické ambície. Oddeľte sa od nich. Pravé náboženstvo nie je z tohto sveta. Nepatrí do politiky.
K teórii spravodlivých-nespravodlivých vojen a “božskej záštity” prvých: Boh súdi hriech a akékoľvek násilie.
Výhrada vo svedomí voči vojenskému násiliu a zabíjaniu v zdravotníctve (abortus!) a gender ideológii s jej “trójskymi koňmi” v školstve je samozrejmým a neodňateľným ľudským právom, ktoré Zmluva neobsahuje. Nenachádza sa ani v nedávno schválenej “Stratégii” ochrany a podpory ľudských práv!
Hodnoty, ktoré prezentuje program KDH netreba podsúvať ako výlučne kresťanské, sú všeľudskými hodnotami. Miluj blížneho svojho ako seba samého je ľudský imperatív aj bez viery a náboženstva.
Manželstvo muža a ženy, rodina, jej ochrana, podpora a podpora rodinného podnikania sú dobrým základom zdravej, ekonomicky a sociálne dobre prosperujúcej a reprodukujúcej sa spoločnosti so samozáchovnou dedičnou postaťou pre trvalo udržateľný dôstojný ľudský život, zdravotné a sociálne dôchodkové zabezpečenie…
Nemávať nad hlavou Chartou ľudských práv – tá slobodnú vieru a náboženstvo nezakazuje. Viera a jej prejavy patria do domácností, súkromia jednotlivca a rodiny a na miesta výkonu obradu a uctievania… nie na ulice, námestia, priestory štátnych škôl a svetských inštitúcií…
Ministerstvo kultúry disponuje tromi možnými konceptmi odluky. Predstavitelia katolíckeho kléru sú ochotní diskutovať a rokovať. Stačí už “len” politická vôľa parlamentu…
Poznámka – pseudo kresťania, vypovedali ste zmluvu so svojím kresťanským bohom (dekalóg porušujete od rána do večera, zmenili ste si ho na svoj obraz a vôľu…), nepredvádzajte sa na verejnosti so zlatými krížmi na krku a vodiči – zveste tie ružence zo spätných zrkadiel… na nehodovosť a počty mŕtvych na cestách nemajú žiadny vplyv…
…sústreďte svoju pozornosť prednostne na dodržiavanie predpisov cestnej premávky, strážte svoj ľudský faktor a vlastné ego. Iba tak zachránite život, zdravie a majetok sebe a svojim “aj kresťanským” blížnym…
Hoc by sa aj všetkých 150 obetí ostatnej leteckej katastrofy po celý let modlilo, stačil na chvíľu jeden magor za kniplom – a všetci sú na „pravde božej…“
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/odlucia-cirkvi-od-statu-ministerstvo-kultury-ma-3-navrhy-financovania.html
Ježišovo podobenstvo o minci je princíp, na ktorom zlyháva katolícka cirkev.
Pápežský stolec a Vatikán je centrum falošnej kresťanskej cirkvi, majúcej s pravým kresťanstvom máločo spoločné…
Biblický Ježiš učil niečo úplne iné…
Mimochodom – nie “Peter, ty si skala a na nej postavím cirkev…” ale – “Peter (Kéfas) znamená skala (uholný kameň) a na nej…”
Ide o výkladový spor biblického textu, kľúčové miesto, zakladajúce vznik pápežstva a Vatikánu… aj neskoršej schizmy (rozkol kresťanstva, vznik protestantizmu a kresťanských denominácií…)
http://www.bibliaaty.sk/forum-na-tej-skale-postavim-svoju
Vatikán ako štát a Vatikán ako centrum katolicizmu (Svätá stolica) na pôde štátu a otázka: s kým bola uzatvorená zmluva? A ako sa má Zmluva k Ústave SR ak: „Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo a ideológiu“? Slovenská republika podpísaním Základnej zmluvy s Vatikánom o vzdelávaní porušila vlastnú ústavu…
Text zmluvy (dohody): http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/sr-zml-vzdel.pdf
Politologický názor: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/2_2006/jamnicka.pdf
Zrušenie Zmluvy a odluka cirkví od štátu umožní oslobodenie a osamostatnenie sa katolíckej cirkvi od nebiblickej herézy a závislosti na štáte, lebo
a/ teokracia je v konflikte s demokraciou (systémom svetských vecí), Zmluva nastoľuje deľbu moci v štáte s katolíckym klérom (to tu už bolo za Prvej republiky – Tisov Slovenský štát),
b/ viera a náboženstvo – biblické učenie: „Veriaci kresťania nie sú z tohto sveta…“.
Odlukou nebudú nijako dotknuté občianske a ľudské práva veriacich ani v otázkach výhrady vo svedomí, pretože tá nemá len náboženský ale všeľudský a všeobecný etický rozmer ako v celku, tak aj v jednotlivostiach… aj bez vplyvu cirkvi.
Odluka prospeje samotným cirkvám. Oslobodí ich…

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?