Publikované: 25.07.2016

Veda zatiaľ nedokázala, že Biblia sa mýli

Viaceré zdroje uvádzajú, že Darwinova teória vznikla údajne z popudu a na objednávku jezuitov. Hoc nie je v rozpore s teóriou kreacionizmu (inak stvorenie), iba ju ale vysvetľuje neúplne a mylne. Ide o „vedecký“ voluntarizmus na pozadí vopred stanovenej hypotézy, ktorú teória „dokazuje“. Ide o tzv. vedeckú vieru, chcený predpoklad, ale robí to tak len empiricky, nie principiálne, dôsledne, bez experimentálnych dôkazov, overení a ontologicky.
Ibaže pápežovo: „…pretože evolúcia vyžaduje bytosti, ktoré sa vyvíjajú…“ je slepým prijatím teórie o vývoji a vzniku druhov bez hlbšieho rozmyslu aj katolicistickým Vatikánom…
Otázka dôveryhodnosti Darwinovej teórie
Viaceré zdroje a nielen z oblasti náboženskej viery, vedy a teológie, ale aj zo svetských ateistických vedeckých kruhov darwinizmu oponujú najmä tým, že exaktná veda je už ďalej a ľudské poznanie pokročilo natoľko, že teória z druhej polovice 19. storočia vykazuje závažné trhliny a nevyplnené medzery…
Len tak mimochodom, ak by Darwin tušil, čo jeho “kolega” Gregor Mendel (objaviteľ genetiky) vo svojom brnianskom laboratóriu v rovnakom čase vyvádza, evolučná teória, o ktorú sa opierali marxisti a dnes aj neomarxisti, by vôbec nevznikla, alebo by mala významne inú podobu…
Poznámky k školstvu a vzdelávaniu
Deravý, hnijúci, na prach vedou, poznaním a skúsenosťou, pomaly a už naisto sa meniaci a rozpadávajúci Darwinov (?) produkt ostal ale posvätným, povinne uctievaným fetišom, učebnou látkou a bez podpory samostatného a kritického myslenia žiakov sa stal zdrojom mentálne jednoduchého, laického a naivného ateizmu. Štátny program vzdelávania pre ZŠ znemožňuje na pôde školy vedenie slobodného heuristického dialógu žiakov s učiteľom, nepriepustným oddelením etiky od náboženstva: rodičia a žiaci boli rozdelení do skupín a tried na veriacich a neveriacich povinnou voliteľnou alternatívou: ide o istú formu segregovaného vzdelávania, ktorá ignoruje fakt, že etika obsahuje dva zjednocujúce aspekty: je nimi tzv. etika zdola (svetská) a etika zhora (náboženská). Obe etiky by sa teda mali stať jednotnou súčasťou povinného základného všeobecného vzdelávania a výchovy a predmetom žiackeho a učiteľského dialógu na „akademickej“ pôde školy, v procese socializácie detí, ako raz budúcich plnoprávnych občanov, hoc aj sekulárneho štátu.
Pre tento dialóg chýba dobré, podporné a zjednocujúce systémové rozhranie a diskurz dvoch svetonázorových systémov (inter face), zásuvný modul, ktorý by umožnil priamu a voľnú komunikáciu medzi obomi odlišnými rozhraniami. Vzdelávanie v oblasti etiky je nesystémové. Nápravu má v možnosti v rukách OSN, Unesco, ministerstvo školstva otvorením a úpravou štátneho programu vzdelávania. Ibaže, máš ich vidieť…
Poznámka: Hendikepom prístupu k otázkam pôvodu vesmíru a života je zatiaľ antagonistický konflikt teistov a ateistov. Pravdou je, že veda a viera sa vzájomne nevylučujú a raz sa kdesi stretnú…
Však aj Jiří Grygar a nielen on, je veriaci človek.
Viac o Darwinovej “vede”
Pôvod, miesto, spôsob zrodu života, jeho podôb, prejavov a tobôž ľudstva, jeho rodokmeňa, ako aj zmyslu ľudskej existencie na Zemi a vo vzťahu k nej, prírode, sebe, ľuďom, svetu a vesmíru, nie sú dostupnými nástrojmi a možnosťami vedy uspokojivo vysvetlené. Aj preto, že medzi vedou (prístup zdola) a vierou (zhora) neexistuje dialóg: naopak, veda a viera stoja proti sebe, hoc sa vzájomne nevylučujú. Ich antagonizmus tkvie v rozdielnej eschatológii: náboženskej a svetskej.
Každý nový prvok a ďalší vedecký objav poznateľnosť sveta nepribližujú, naopak komplikujú a zahmlievajú podľa toho, o pokrok ktorého vedeckého okruhu ide.
Človek je údajne vrcholovým evolučným produktom spontánnej chemickej bio a abiogenézy v klimatických podmienkach vývoja dodnes stále ešte jedinečnej planéty Zem, kde autentický a ďalej sa samoorganizujúci život vznikol pred 4-5 miliardami rokov (Oparin, Darwin…). Miller-Ulreov laboratórny experiment na svet priviedol až 20 organických aminokyselín. A tým sa ale skončil.
Podľa Darwina, jeho súputnikov a nasledovateľov, život na zemi vznikol súhrou „šťastných“ fyzikálnych a chemických náhod, referenčných stretnutí a zlúčením určitých, spolu reagujúcich, pre vznik živej a neskôr inteligentnej hmoty kľúčových chemických prvkov a klimatických okolností…
Záver darwinizmu a perspektívy
Poľudštená opica odhalila svoj pôvod, vymyslela si na seba a pre seba evolučnú teóriu, na základe neoverenej hypotézy sa sebavedome našla na jej konečnom vrchole, prestala sa zamýšľať nad možnosťou jej pokračovania, čím ju poprela a potvrdila konečnosť sveta a jeho vývoja a na dôvažok zhodila zo svojho stola vieru a tradičné (klasické) náboženstvo. V pláne a úmysle vytvoriť úplne nové, moderné “vedou a vierou potvrdené a posvätené” náboženstvo. Nie však na na základoch aristotelovskej filozofie ale filozofie Hegela, Kanta a Nietzscheho.
Viac o kritike darwinizmu
Jedným z kritikov darwinizmu v opore o súčasnú vedu je profesor biochémie na Pensylvánskej univerzite Michael J. Behe. Jeho kniha Darwinova čierna skrinka je aktuálne vypredaná. Nachádza sa na webe v PDF.
Kniha Charles Thaxton, Walter Bradley, Roger Olsen: Tajemství vzniku života je aktuálne tiež vypredaná. Existuje na inete v PDF.
V možnosti sú dva náučné videodokumenty a to: Jedinečná planeta a Odkrývání tajemství života (český dabing).
Známym odporcom kreacionizmu, inteligentného dizajnu a teda aj božského pôvodu života a človeka je britský zoológ, etológ, evolučný biológ a propagátor ateizmu Richard Dawkins. Jeho kľúčové knihy: Boží blud a Sebecký gén sú tiež aktuálne vypredané.
Na webe (youtube) je dostupný cyklus prednášok veriaceho Prof. Dr. Waltera Veighta, pôvodne ateistu, jedným z piatich veľkých profesorov kráľovskej akadémie zv odbore zoológia, biológia ktorý kedysi na univerzite vyučoval evolučnú teóriu. Dôkladným štúdiom faktov ako biológ a zoológ dospel k viere a presvedčeniu, že evolučná teória nemôže byť pravdivá: prednáška Tajomstvo génu je hodná záujmu a pozornosti.
Čosi sa dá ako z “chlpatej deky”vytiahnuť” aj z filozofa a šéfredaktora českej revue Distance Jiřího Fuchse (prednášky sú dostupné na youtube).
Jean Claude Juncker v Európskom parlamente
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MnmXO6CPZW8
„Je třeba vědět, že ti kdo nás pozorují z dálky, jsou velice znepokojení. Viděl a slyšel jsem a pozorně naslouchal mnoha vůdcům jiných planet a kteří jsou velice znepokojeni, poněvadž si kladou otázky o cestě, na kterou se Evropská unie vydává. A tedy, je třeba uklidnit Evropany a ty kdo nás pozorují z větší… dálky.“

Je známe, že vrcholoví svetoví politici majú údajné kontakty s mimozemšťanmi. Je známe ale aj to, že predseda Európskej komisie je „podozrivý“ s užívania návykových látok (alkohol).
Pošuškáva sa, že viacerí volení i platení funkcionári (poslanci, eurokomisári, úradníci) Bruselu údajne „fičia“ na kokaíne.
Nie je ale známe, prečo sa oficiálne a verejnoprávne médiá o tomto prejave J.C. Junckera z 28 júna 2016 nezmienili.
Posúďte sami:
http://www.exopolitika.cz/predseda-evropske-komise-rika-ze-hovoril-s-vudci-jinych-planet-o-brexitu-oficialni-projev-pred-evropskym-parlamentem/3717
Otázka osciluje medzi pravdou, vedomou lžou, exorcizmom, psychológiou alebo psychiatriou.
Ukážka prezentuje, ako pracujú falošní proroci v sekulárnom aj náboženskom zmysle.
Darwinizmus a neomarxizmus

Veda predbieha a kompromituje aj evolučnú teóriu darwinizmu, ako údajný „vedecký“ dôkaz materialistického pôvodu sveta, čím spochybňuje nielen na tomto „dôkaze“ postavenú evolučnú teóriu spoločnosti, marxistickú vedu a filozofiu, ale aj súčasnú sociálnu filozofiu a ideológiu neomarxizmu a hnutia novej ľavice, v oblasti teórie ľudských práv a slobôd, ktoré, súc „posvätené“ darwinizmom a neodarwinizmom, dištancujú sa od Boha: generujú filozofiu a ideológiu liberalizmu, neoliberalizmu a libertariánstva až tak, že najmä pre libertariánov je prekážkou ľudských práv a slobôd dokonca inštitút štátneho zriadenia. Ani Boh, ani štát, nanajvýš komunitárny spôsob organizácie novej spoločnosti: ľudská bytosť je nad štátom a Bohom, vládne si sama, podobne ako v starovekom Grécku (akési mestské štáty, agora, eklézia). Teleológiou tohto zriadenia je zaistenie bezpečnosti občanov a zákonnosti a komplexne slobodný občan. Fundamentalistický libertarianizmus je na hrane s totálnym anarchizmom: zjavne ignoruje ľudský faktor a ego (najmä jeho sebeckú časť). Najmä liberálni demokrati a dediční veriaci v pseudo hodnoty VFR, navzdory historickej skúsenosti (VFR priniesla dve svetové vojny) pokračujú v likvidácii pôvodných európskych hodnôt. Kresťanskú etiku vytesňujú zo svojich politík a nahrádzajú ju totálnou slobodou v oblasti ľudských práv, stavajú proti sebe kapitál a človeka. Prvá floskula (naoko): „Ľudia sú si rovní v právach a každý človek má právo na dôstojný život od počatia po prirodzenú smrť.“ (výťažok z Listiny základných práv a slobôd). Druhá (reálne): „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom.“ (výrok slovenského prezidenta všetkých ľudí). Konflikt kapitálu v práve mať a vlastniť a slobodne s ním nakladať verzus ľudské práva a slobody.
Súčasťou evolučnej teórie je hypotéza prirodzenom výbere a prežití silnejších…
Ide o prirodzený evolučný zákon prežitia:

Vatikán uznal darwinizmus
Súčasný katolicizmus prijal a uznal evolučnú teóriu tak, ako ju predložil Darwin. Teória je polopravda – teda lož. A zvnútornene prijatá katolicizmom ako jeho heréza.

Teória o Veľkom Tresku je prijateľná ako Božie Slovo a prejav Jeho Vôle v momente pred počiatkom vesmíru: „Som Ten, ktorý som a pôsobím, že sa stane.“ Od toho momentu prebieha Božie stvorenie. Ale inak, než popisuje Darwin. Za Veľký Tresk a pred ním nekonečne malý zhluk energie a hmoty sa vedci ale  nedostali.
Andrew Pinsent a Georges Lemaitre:
A mali (mohli) by sme vedieť aj to, že ľudské antropinum, ako základný minimálny ľudský genotyp, je už od momentu a času vzniku ľudstva rovnaké a nemenné.
Vyvíja sa “len” ľudské poznanie, veda a technológie (západná civilizácia práve žije tretiu priemyselnú revolúciu).
Ale aj to, že evolučná teória a sociálna evolúcia nemajú žiadny filozofický (ontologický) základ, sú to scestné bludy “teoretikov” sociálnej filozofie a ideológie neomarxizmu a jeho kričiacej novej ultra ľavice a novodobého vykorisťovaného, utláčaného a diskriminovaného proletariátu.
Táto nevedecká teória sa ale povinne vyučuje ale nik “zdola” a bez rozhodovacej právomoci nemá moc ju rázne a definitívne zmietnuť zo školských lavíc a učebných osnov.
Inteligencia, intelekt, poznanie, skúsenosť, múdrosť
Taktiež teória o histórii ako o poučujúcej “matke múdrosti” a poznania funguje len u prirodzene inteligentných, reálne a dobre vzdelaných, ale aj jednoduchých ľudí, bez akademického vzdelania, nepociťujúcich (chorú) nutkavú potrebu vstupovať do reálnej politiky a stať sa pseudo mesiášmi, majúcimi moc a vládu nad ostatnými.
Na systéme moci a vládnutia sa podieľajú a podporujú ho aj spravidla vygumovaní hlupáci, slepo veriaci a dôverujúci Darwinovi, dokonca aj s vš diplommi…
Majú ale silné ego, ktoré je silnejšie, než sú oni sami. Pod kontrolou ho nemá najmä malá skupina najbohatších a preto aj najmocnejších vládcov tohto sveta…
Poznámka k múdrosti: Jej predpokladom je prirodzená inteligencia a intelekt. Inteligencia a vzdelanie ale nerovná sa múdrosť. Múdrosť je daná osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou a zovšeobecneným poznaním.
Metodika neomarxizmu
Nimi organizované a štedro dotované sociálne inžinierstvo na báze neomarxizmu a práca na evolučnej premene ľudského myslenia, jeho ľavičiarske ideológie reprezentované najmä multikulturalizmom a gender mainstreamingom je v priamom konflikte s ľudskou prirodzenosťou, ontologickou pravdou a rovnako aj skutočnou a pravdivou ľudskou slobodou a ľudskými právami…
Ide viac než len o veľa. Ide o všetko. Ide o prežitie. Čo sa má stať sa ale stane.
Pokračujúca heréza katolicizmu
Je ňou uznanie a implicitné prijatie sociálnej filozofie a ideológií neomarxizmu ako mutanta pôvodne katolicizmom odmietnutého klasickémo marxizmu (leninizmu).
Nevyvrátiteľný a dokázaný fakt je, že druhy existujú, vznikajú a zanikajú. Ale sa nevyvíjajú. Ich genotyp je nemenný, raz pre vždy daný, mení sa len fenotyp daného druhu (pestrosť druhov), ktorý nemá zásadný vplyv na vznik alebo zánik druhu. Tobôž opica sa nemení na ľudoopicu a tá na človeka. To je vrcholový blud darwinistického evolucionizmu. A urážka ľudstva.
Trvácnosť ľudského genómu
Dnes známe ľudské bytosti boli rovnaké na ich počiatku (genotyp). Ich mohutnosti (rozum, intelekt, myslenie, reč, duševná a duchovná zložka sú nemenné a neprechádzajú žiadnym vývojom, ako tvrdí neomarxistická teória sociálnej evolúcie. Mení sa len prostredie, ktoré si človek v priebehu vývinu poznania a vedy tvorí, pretvára pre seba – ľudstvo žije tretiu priemyselnú revolúciu (informačné technológie, digitalizácia, automatizácia robotizácia…)
Zdanlivé odbočenie od hlavnej témy do ekonomiky
Západná transatlantická civilizácia stojí pred problémom neo ludizmu: čo so zamestnanosťou..? Na stole má znova otázku základného nepodmieneného príjmu (jedna možnosť) alebo – redukcie počtu obyvateľov planéty (druhá možnosť): aj na nej pracuje, lebo sa nechce deliť a prerozdeľovať vlastníctvo a zdroje…
Riešenie premnoženia obyvateľov planéty sterilizáciou je ale (!) v rozpore so základnými ľudskými právami (… ) a tak sa hľadajú iné “lacnejšie” cesty…
Automatizácia, digitalizácia a robotizácia odvedie čoraz viac práce, vyprodukuje postupne všetko, od potravín k veciam osobnej potreby, postupne nahrádza ľudskú prácu a prináša už závažný problém so zamestnanosťou, ktorý je riešený klasicky: vytváraním nových pracovných miest. Dokedy?
Prvá otázka kladie na stôl pôvodnú ideu nenaplneného komunizmu: „Každý podľa svojich schopností a každému podľa jeho potrieb“ s primárne zaistenou základnou existenciou, ktorá zakladá slobodu a nezávislosť vo voľbe povolania a druhu práce pre spoločnosť.
Faktická poznámka: Otázka lenivcov a údajného rovnostárstva je podružná, lebo aj základné ľudské právo znie: „Každá ľudská bytosť má právo na život od jej počatia po prirodzenú smrť.“ Bezpodmienečne.
Zatiaľ  je otázka základného nepodmieneného príjmu neprijateľná všade, dokonca aj pre vyspelých  Švajčiarov (júnové referendum). Vraj je „rovnostársky“. V diskurze a v praxi sa rieši výška minimálnej mzdy a životného minima. Pokusne sa ale základný príjem osvedčuje. Je dobre podložený aj teoreticky a v zásade nemá ako poškodiť ekonomický cyklu výroby a spotreby. Ba, môže byť ľahšie regulovateľný (voľný verzus slobodný trh). A prijateľný aj pre liberálov.
Všeobecne platí nechuť zamestnávateľov zvyšovať mzdy a podriaďovavať sa imperatívu minimálnej mzdy a na udržanie čo najnižších miezd a tým svojich vyšších ziskov vítajú vyššiu mieru nezamestnanosti.
V prípade minimálneho základného nepodmieneného príjmu ale získajú možnosť zamestnať tých najkvalitnejších, a otázka nutnosti celoplošného duálneho vzdelávania ustúpi do pozadia. Tí ambiciózni budú chcieť sami a budú sa mať lepšie. Teda, žiadny rovnostársky komunizmus.
Ekonomické a sociálne myslenie celej západnej spoločnosti a na úrovni EÚ treba “evolučne” posunúť na vyšší level.
Neomarxisti a ľudské práva
Neomarxistickí kreatívci vytvárajú systém ľudských práv, pripomínajúci sopku, ktorá svojou erupciou zasypáva samú seba a pseudo kresťanské myslenie sa stretáva s ateistickou pseudo etikou a mravnosťou. Dôraz kladú na rovné práva naprieč rasami, etnikami, národnosťami, ženami, mužmi, pohlaviami a rodmi, unifikáciou a pacifikáciou ľudského myslenia. Ich nástrojom na dosiahnutie cieľa je nekrvavá kultúrna revolúcia.
Pápež vraj verí na mimozemšťanov
Ide o ďalšiu z heréz prostredia vatikánskeho katolicizmu: 12. mája 2014 pápež František údajne (médiá) prejavil ochotu krstiť mimozemšťanov, ktorí o krst prejavia záujem.

Otázka už neznie: Existujú mimozemšťania? Ale, či platí Darwinova teória aj pre nich? Alebo, sú aj mimozemšťania súčasťou Božieho Plánu Stvorenia? Hmm…
Katolícka hierarchia kladie základy cieleného globálneho podvodu, s cieľom žiaduceho výsledku: Vlády jediného svetového náboženstva s centrom moci vo Vatikáne.

Odporúčam samostatne sledovať video dokument od 17:47 (Text Zjavenia Jána 9 a ďalej…)
Čo nám odkazuje Biblia
Kresťanské Písmo: „Ľudia budú hľadať smrť a nenájdu ju. Démoni budú chcieť byť poslaní späť do svíň, než späť do bezodnej priepasti.“ (Matúš 8,31)
Kto sú démoni? Sú produktom Darwina, Boha alebo „nevinní“ a „nezávislí mimozemšťania“…?
Tieto udalosti boli predpovedané pred dvetisíc rokmi, dávno pred vznikom Vatikánu a jezuitov…


Tieto proroctvá a zapísané vízie sú také neuveriteľné, že niet dôvod im neveriť.
Veríte v ničivú silu na zabíjanie zneužitej jadrovej energie?
To, čo zrejme má prísť, bude oveľa pestrejšie. Vyruší nás to z nášho kľudu aj od tu a teraz obvyklej fejzbúkovej pohody. Že nie? Prajem všetkým nikým a ničím nerušenú pohodu, tiež mnou a týmto článkom.
Ak uvidíte UFO, a stretnete mimozemšťana, nahláste to svojmu obecnému úradu a so zážitkom sa podeľte…Pápež ako mediátor a vyjednávač

Pápež prvý krst mimozemšťana určite oznámi tiež medzi prvými. A práve On má byť mediátorom, vyjednávačom a ratifikátorom mierovej zmluvy s Diablom (mimozemšťanmi) a ustanovený ako vládca Nového svetového náboženstva a nového svetového poriadku.

Všetky štáty dobrovoľne odovzdajú moc a suverenitu pápežovi tak, ako uvádza Písmo:

Čo znamená biblické „Mier a bezpečie“?
Písmo zmieňuje vyhlásenie vodcov a vládcov sveta prostredníctvom OSN, ktorej vládne „veľká päťka“ v zmysle: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie, ktorému má predchádzať zákaz všetkých náboženstiev v záujme mieru a pokoja.
Čo nastane potom, Biblia zmieňuje tiež. Zdroj: 1. Tesaloničanom 5:2, 3.; Zjav. 17:1, 2 a tí, čo budú vyhlasovať, že je „mier a pokoj“ ho mať nebudú…
„Keď povedia: ‚Mier a bezpečie!‘, potom príde na nich náhle zničenie.“ Jeho prvou fázou bude útok na „Veľký Babylon“, čiže celosvetovú ríšu falošného náboženstva nazývanú tiež „smilnica“.
Pôjde o útok na všetky formy falošného náboženstva vrátane takzvaného kresťanstva a bude začiatkom „Veľkého súženia“. Zdroj: Zjav. 17:5, 6, 15; Mat. 24:21; 2. Tes. 2:8
Hrdá a pyšná „kráľovná“ Veľká smilnica, odená v šarláte, pijúca kalich krvi, ktorá „nikdy neuvidí smútok“ bude zničená. Zdroj: Zjav. 18:7, 8
Vieme, že dočasne bola (Napoleon, konkordát 1801).
Na smilnicu zaútočí „divé zviera“ s „desiatimi rohmi“. Divým zvieraťom“ je Organizácia Spojených národov (OSN).
Jej desať rohov sú politické mocnosti, ktoré Veľkú smilnicu podporujú. Zdroj: Zjav. 17:3, 5, 11, 12
Národy zoskupené do OSN vyplienia bohatstvo smilnice, obnažia jej pravú tvár, „zjedia jej mäsité časti a celkom ju spália“. Jej zničenie bude trvalé.
Zdroj: Zjavenie 17:16.
Toto je zapísané. Ostatné nebiblické proroctvá (Sibyla, Nostradamus…) sú len voľným a fantazijným spôsobom „dotvárané“ ich šíriteľmi, oveľa mladšie, kalkulatívne a preto nedôveryhodné…
Biblické proroctvá sa napĺňajú vývojom geopolitických udalostí.
Sme na fejzbúku, čítame, počúvame a pozeráme správy, máme to všetko doma, na svojom stole, ako na zlatom podnose…
Iba tomu pasívne prihliadame.
Ale, čo sa má stať sa stane.
Bez našej vôle. Ak ju nevezmeme do svojich rúk. Lebo v politike platí, že všetko je v rukách a na vôli občana.
Pokračovanie a čo sa začne diať potom, uvádza videodokument od 24:20
Pravda a láska nezvíťazia nad lžou a nenávisťou. Ostane len a len Pravda. Nič iné, len PRAVDA.
Ňou je i to, že životom, prírodou a ľudstvom obdarená Zem je jedinečná, zvláštna a v celom vesmíre neopakovateľná  planéta.
Späť k titulke článku: Veda skúma, hľadá, predpokladá, dokazuje a vyvracia, Biblia nič nedokazuje a nič nevyvracia. Tieto ambície nemá. Iba je.
Tak, aj to by sme mali…

Poznámka k  E.T. (evolučná “í tí”):
Pojem evolúcia treba vedecky aj filozoficky prehodnotiť v darwinovskom aj všeobecnom zmysle.
Jeho súčasný význam, obsahy a konotácie sú zavádzajúce a nepravdivé.
Opiera sa o nich kontrarevolučný ultraľavicový neomarxizmus, ktorý treba vytesniť zo života spoločnosti.

 

 

  • SlabéVýborné (-2 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?