Publikované: 13.04.2016

Víťazí komunizmus? Nie? Teda kto? Ako a eko ďalej?

Tento článok rozviniem v opore o Konvičkovo: „Pokud nás začnou zavírat za statusy na facebooku, komunismus znovu zvítězil!“.
NIE. To nie je pravda. Ten trestne stíhaný docent entomológie sa vecne mýli…
Komunizmus je mŕtvy. Žije a čaká nás niečo oveľa horšie, než mali v predstavách, projektovali a realizovali červení aj hnedí dokopy…

Ide o nový, globálny a globalistický “Mein Kampf” Nie ale o Tretiu ríšu. O Plán zvaný Nový svetový poriadok. Jeho existenciu už nemožno poprieť ani zavrhnúť popieračmi konšpiračných teórií. Svedčí o ňom množstvo oficiálnych dokumentov a živých poznatkov v opore o našu osobnú a sprostredkovanú zážitkovú a zdieľanú skúsenosť.
Dobrý úžitok z tohto článku môžu mať len tí, ktorí sú schopní a spôsobilí samostatne a kriticky myslieť a k tomu má viesť aj intenzifikácia vzdelávania a výchovy v slovenskom základnom a strednom školstve a v programoch vzdelávania v časti extrémizmus (poukaz na môj predošlý blog: Konvičkizmus…).
http://pravyprostor.cz/pokud-nas-zacnou-zavirat-za-statusy-na-facebooku-komunismus-znovu-zvitezil/

Prečo to teda nie je pravda? Preto, lebo víťazí syntéza oboch ideológií a stavia sa nad ne „tiežvedecký“ neomarxizmus ako „vedecký, filozofický a sociálno-filozofický“ zdroj Plánu Globálneho Prediktora…
Hitlerov Mein Kampf je preukázateľne nevedecký a úplne scestný a aj globálne antisemitský (tiež blud a nezmysel: všetkých židov nemožno hádzať do jedného vreca…).

Marxov Kapitál, Komunistický manifest a učenie marxizmu-leninizmu sú postavené na klasických základoch ekonomickej vedy a politickej ekonómie, marxisticko-leninskej filozofie, teórii odrazu, vedeckom ateizme, historickom materializme a teórii vykorisťovaných tried svetového proletariátu: bolo ním hľadanie cesty k “oslobodeniu človeka a ľudstva a vláde ľudu“.
Neomarxizmus je sofistikovanou syntézou oboch totalitných ideológií, do jednej, ultra totalitnej, ale, najmä ultra ľavicovej (je generačným pokrvným príbuzným marxizmu-leninizmu)…

Neomarxisti komunizmus ako celok odmietajú vo svojej filozofickej kritike marxizmu-leninizmu, známej ako kritická teória alebo kritika kritiky. Vôbec nie preto, že bol totalitnou ideológiou. Ale preto, lebo k podobnému cieľu a k vybudovaniu novej „tretej totality“ objavili nekrvavú cestu, lebo: všetky revolúcie, počnúc VFR v mene ideí bratstva, rovnosti a slobody priniesli potoky krvi…
Všetky krvavé revolúcie boli porazené a vzájomne sa vojensky požrali. Na ich miesto nastúpili víťazné mocnosti, ktoré ostatným nadiktovali ich budúcnosť…

Títo ale „tiežľavičiari“ a ich intelektuálne elity, vyprodukovali úplne novú filozofickú a sociálnu teóriu spoločnosti, ktorú spájajú so svojou „novou“ filozofiou človeka a spoločnosti (spoločenské bytie a vedomie) do komplexnej sociálnej filozofie a ideológie tzv. Frankfurtskej školy (Adorno, Habermas, Marcuse…) . V opore o neodarwinizmus, hlbinnú psychológiu (Jung, Fromm) a teóriu údajnej „vedy“ o „globálnej sociálnej evolúcii ľudstva“…

Globálny Prediktor (niekoľko najbohatších a najmocnejších sveta…) sa opiera o „vedecké“ hypotézy tejto „sociálnej a filozofickej“, vo svojej podstate extrémne zločineckej a proti humánnej, ultra ľavicovej extrémistickej pseudovedy.
Sofistikovanými spôsobmi (nástroje a metodiky): manipulačnými technikami, (Overtonovo okno, polopravdy a lož), porovnateľnými so žabou v hrnci, postupne a nevratne menia individuálne a spoločenské vedomie na svoj obraz a konečný obraz Nového svetového poriadku s jediným, globálne centralizovaným systémom spôsobu existencie, organizácie a riadenia nového, neskôr a s konečnou platnosťou globalizovaného a pár jedincami ovládaného „ich“ sveta…

Nový svetový poriadok nie je konšpiračný ani paranoidný blud. To je pravda a cesta nových, budúcich vládcov sveta (aj parafráza na Ježišovo: „Som cesta, pravda a život“). To je realita svetského systému vecí, postupne uvádzaná do života…

Pojem vykorisťovaný proletariát v pôvodnom marxisticko-leninskom význame neomarxisti vytesňujú, nie ale vykorisťovanie človeka a námedznej práce (zatiaľ akceptujú pravicový liberalizmus) a jeho aj: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“ (Andrej Kiska, prezident všetkých ľudí s výnimkou 210 tisíc „extrémistov“…), ale, ten „svoj proletariát“ štrukturálne (jeho zloženie) upravujú na skupiny a triedy. Pridávajú doň všetky možné reálne, potenciálne aj domnele (údajne) diskriminované subjekty ľudských práv…

V ľudsko-právnom pojmovom aparáte neomarxisti postupne opúšťajú pojem menšina: medzinárodné ľudsko-právne dokumenty aj slovenská ústava, pozná len národnostné, etnické menšiny a teda, LGBTI persóny a skupiny nie sú ako menšina definované (lebo nevykazujú znaky menšiny): prekonali aj túto prekážku…
Neomarxisti (už nie menšín) ale skupín a tried, našli oveľa viac, a vidia v nich progresívnu hybnú silu revolučných zmien spoločnosti: tie sily sa dali neomarxistami do „revolučného pohybu“ už v 60-tych rokoch predošlého storočia, najmä v USA, a paralelne, v západnej Európe…

Vznik EHS po druhej svetovej vojne, ako projektu neskoršej Európskej únie, sa ako spoločenstvo štátov s voľným vzájomným obchodom, ako protipól RVHP, stalo experimentálnym laboratóriom, ktoré má byť predobrazom globálneho pan európskeho a nad európskeho New World Order.
Bolo treba zničiť “červený” Sovietsky zväz s jeho satelitmi, a rozpad ZSSR, následne RVHP a jednostranné zrušenie Varšavskej zmluvy pod klamlivou zásterkou konca studenej vojny malo za následok mohutnenie, rozmach a expanziu európskeho spoločenstva a NATO až k hraniciam Ruskej federácie…
Tá, oklamaná, sa logicky bráni…

Jednou z dvoch súčastí neomarxizmu je ideológia multikulturalizmu. Idea paneurópskej únie je súčasťou projektu, známeho ako Kalergiho plán a Barnettova doktrína, najmä v časti neomarxistickej ideológie multikulturalizmu…
Invázia (exodus) veľkej časti ľudstva z cudzích civilizácií, kultúr a náboženstiev do Európy, je súčasť experimentu, v jeho „overovacej“ fáze…
Súbežne prebieha experiment ekumenizácie najmä dvoch vzájomne nekompatibilných a nezlučiteľných náboženstiev: pôvodného európskeho kresťanstva, s nepôvodným a pre Európu cudzím a nepriateľským, nehumánnym a s univerzálnymi  ľudskými právami (najmä žien) nepriateľským a nezlučiteľným islamom.
Súčasťou experimentu je postupná islamizácia Európy: jej cieľom je vyvolať vnútorné európske občianske nepokoje a občiansku vojnu…
Tá (cieľ a, zámer, úmysel) následne „legitimizuje“ pripravovaný zákaz všetkých existujúcich náboženstiev celoplošne (celo európsky). V „legitímnom“ záujme zachovania mieru a bezpečia.
Európska komisia tlačí na štáty EÚ požiadavkami na odzbrojenie občanov. Dôvody sú dva: 1. Ochrana európskych elít (personál vedenia EÚ) a 2. Eliminácia možných ozbrojených povstaní občanov…
Amerika oslabila armády národných štátov EÚ (lebo NATO). Dôvod: vylúčenie možnosti postavenia sa niektorého štátu na ozbrojený odpor a ochranu svojej územnej celistvosti a národno-štátnych záujmov…
V rámci EÚ sú ale o to viac posilňované bezpečnostné zložky (informačné a spravodajské služby) a prednostne ozbrojené zbory ministerstiev vnútra.
Dobrou zámienkou je terorizmus, ktorý bol a je organizovaný zvonka, a je tiež súčasťou Plánu. Zakladať občianske domobrany je neprípustné…
Toto je pravá tvár a obraz európskej integrácie. A indícia aj dôkaz príčin reálnej impotencie a faktickej nečinnosti európskych „elít“. Do ich hláv nevidno. Vidno ale ich skutky.

Druhou súčasťou komplexnej ideológie neomarxizmu, je tiež jeho ultra ľavicová gender ideológia.
Jej vplyv je možné prakticky a preukazne pozorovať na Českej republike, ktorá zavádza trestný čin hanobenia životného štýlu triedy a podnecovania nenávisti k homo, trans a asexuálom. Česko tak plní požiadavky Európskej únie…
Medzi obete násilia budú do trestného zákona pridané osoby podľa kľúča: skupina, trieda, sexuálna orientácia a pohlavná identita. Ako som zmienil vyššie, pojem trieda nahrádza pojem menšina: ide o príslušnosť k skupine (nie etnickej menšine) alebo triede, sexuálnej orientácii, pohlavnej identite a rodu (dodávam aj, že vo vzťahu k deťom a ich právam postupne zanikne pojem otec, matka. Neskôr aj rodič 1,2,3 …). Výchovu detí prevezmú profesionálni pestúni. Dieťa bude môcť zotrvať u jedných pestúnov nanajvýš rok: Nebude si smieť vytvoriť s nimi žiadne citové väzby. Pestúnmi budú rovnoprávne aj osoby LGBTI. Deti budú prakticky vedené k „objavovaniou“ svojej sexuality, pohlavia a rodu už od predškolského roku, pod vedením svojich „dúhových“ pestúnov…
Návrh novely trestného zákona zvýši trestnoprávnu ochranu osôb LGBTI pred nenávistnými a násilnými prejavmi v Českej republike. Postupne budú obyvatelia EÚ viac než dnes detailne triedení na príslušníkov tried, veriacich, osôb bez vyznania, homosexuálov, transsexuálov a asexuálov.
Právna úprava vychádza z rozhodnutia Rady EÚ  2008/913/SVV.
Podľa odbornej literatúry sa triedou rozumie typ sociálnej vrstvy, z pohľadu sociálnej stratifikácie.
Česká republika sa dobrovoľne podriaďuje rozhodnutiu rady, čím sa voči EÚ vzdáva a zrieka svojho práva a svojprávnosti, v zmysle európskej zásady subsidiarity.
Poznámka: Česi, na rozdiel od Slovenska, Istanbulský dohovor ani nepodpísali. Oklamané Slovensko zvonka i z vnútra ho podpísalo v máji 2011 a chystá sa ho (kto?!) ratifikovať v júni 2016…
Česi zasa v r. 2006 „empatívne“ zaviedli inštitút registrovaných partnerstiev a dnes (salámová metóda) čelia tlaku na adopcie detí homosexuálmi, už žijúcimi v registrovaných partnerstvách…
Politická vôľa pre zavedenie registrovaných partnerstiev v kontexte výsledkov marcových parlamentných volieb 2016 na Slovensku nebola, a zrejme, zatiaľ (?) nehrozí…
Manželstvo je ústavne definované ako zväzok muža a ženy a ostatné zväzky je možné inštitucionalizovať prostredníctvo občianskeho zákonníka a notárskej zmluvy, ktoré majú s manželstvom porovnateľné výstupy a právne účinky…
Nové znenie návrhu novely českého trestného zákona obmedzuje už aj právo na slobodný prejav na sociálnych sieťach a vo verejnom mediálnom priestore. Overený zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2016/04/cr-zavadi-trestny-cin-hanobeni-zivotniho-stylu-tridy-i-podnecovani-nenavisti-k-homo-trans-a-asexualum/
Osobitne k kampani „Odzvoňme násiliu na ženách!“ za ratifikáciu Istanbulského dohovoru: jeho ratifikáciou, pod lživou zámienkou a zásterkou boja proti rodovo podmienenému násiliu, sa otvorí cesta juvenilnej justícii typu nórskeho Barnevernu, a odoberaniu detí rodičom už len preto, že svoje deti vychovávajú…
Ratifikácia Istanbulského dohovoru otvorí a umožní činnosť „kontrolnému, monitorovaciemu a dohľadovému“ inštitútu a orgánu GREVIO, ktorého dosahy a právomoci budú nedozierne (utajovaná realita Nórska a severu Európy).
Zdôrazňujem, všetky krádeže detí budú vykonávané pod zámienkou “rodovo podmieneného násilia”, lebo: výchova podľa stereotypov, ktorými je otcovský (mužský) a materinský (ženský) vzor a to sú už vraj prekonané sociálne konštrukty tak, ako pohlavie a rod…
Hmm…

Toľko k údajnému „víťaznému komunizmu“, európskym ideám a hodnotám, ľudským právam a „svetlým“ perspektívam európskej integrácie, akože inak, pre „šťastnú budúcnosť“ života generácie našich detí, vnúčat, a ich ďalších generácií, v už globalizovanom svete centralizovanej moci a vládnutia, pod víťaznou a jedinou vlajkou nastupujúceho Nového svetového poriadku…

Osobná (ochranná) poznámka: Autor článku nešíri idey Mein Kampf, nepropaguje ho, naopak, poukazuje naň ako na odstrašujúci príklad (nie vzor)…
Predaj a šírenie Mein Kampf sú možné len s vysvetľujúcimi kometármi…
Mein Kampf by mal byť povinnou učebnou látkou…

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?