Publikované: 25.02.2016

Vlastizrada

V L A S T I Z R A D A   !!!!!

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ ČASŤ

§ 1 [Komentár]

Predmet zákona

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy

ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

PRVÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ ZÁKONA A ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI

Prvý diel

Trestný zákon a jeho pôsobnosť

§ 2 [Komentár]

Časová pôsobnosť

(1) Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď

bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú

účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je

pre páchateľa priaznivejší.

(2) Páchateľovi možno uložiť taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v

čase, keď sa o trestnom čine rozhoduje, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona

účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.

§ 3 [Komentár]

Územná pôsobnosť

(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území

Slovenskej republiky.

(2) Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa

páchateľ

a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu

chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia,

alebo

b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo

ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký

následok.

(3) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný mimo

územia Slovenskej republiky na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej

republiky alebo na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky.

Osobná pôsobnosť

§ 4 [Komentár]

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej

republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej

republiky trvalý pobyt.

§ 5 [Komentár]

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného zločinu, ak bol čin

spáchaný mimo územia Slovenskej republiky proti občanovi Slovenskej republiky a v mieste

činu je čin trestný alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.

§ 5a [Komentár]

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby omamných a

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a

172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§ 270),

uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

(§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a

nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§

274), falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru (§

275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§ 297),

nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových

chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov

proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže

(§ 317), vyzvedačstva (§ 318), útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného

činiteľa (§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery,

úradného znaku a úradnej značky (§ 352), ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej

skutočnosti (§ 353), prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§ 418),

terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419), neľudskosti (§ 425), používania

zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426), plienenia v priestore

vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych

znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového

bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slovenskej republiky

cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

§ 6 [Komentár]

(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo územia

Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj

vtedy, ak

a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,

b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a

c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.

(2) Páchateľovi uvedenému v odseku 1 však nemožno uložiť trest prísnejší, než

ustanovuje zákon štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

§ 7 [Komentár]

Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv

(1) Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje

medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,

ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Ustanovenia § 3 až 6 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa medzinárodná zmluva, ktorá

bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská

republika viazaná.

§ 7a [Komentár]

Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení

(1) Ochranné opatrenie podľa tohto zákona možno uložiť, ak sa podľa neho posudzuje

trestnosť činu, v súvislosti so spáchaním ktorého má byť ochranné opatrenie uložené.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak páchateľ činu inak trestného nie je

trestne zodpovedný alebo ak ide o osobu, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť.

Druhý diel

Základy trestnej zodpovednosti

PRVÝ ODDIEL

POJEM A DRUHY TRESTNÉHO ČINU

§ 8 [Komentár]

Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento

zákon neustanovuje inak.

§ 9 [Komentár]

Druhy trestných činov

Trestný čin je prečin a zločin.

§ 10 [Komentár]

Prečin

(1) Prečin je

a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo

b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia

slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

(2) Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti,

za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť

nepatrná.

§ 11 [Komentár]

Zločin

(1) Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje

trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.

(2) O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného

úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.

(3) Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou

trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.

§ 12 [Komentár]

Miesto spáchania trestného činu

Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom

a) páchateľ konal, alebo

b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto

zákonom.

§ 13 [Komentár]

Príprava na zločin

(1) Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu,

zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v

spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom

úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu

zločinu.

(2) Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku

ktorému smerovala.

(3) Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo,

ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo

b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo

Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto

zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť

aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody

alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý

už týmto konaním spáchal.

§ 14 [Komentár]

Pokus trestného činu

(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu

trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k

dokonaniu trestného činu.

(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný

trestný čin.

(3) Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil

nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu,

alebo

b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo

Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto

zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť

aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody

alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý

už týmto konaním spáchal.

Zavinenie

§ 15 [Komentár]

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto

zákonom, alebo

b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že

ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.

§ 16 [Komentár]

Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ

a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem

chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo

ohrozenie nespôsobí, alebo

b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom

vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

§ 17 [Komentár]

Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento

zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.

§ 18 [Komentár]

Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej

sadzby, sa prihliadne, ak ide o

a) ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak tento zákon

nevyžaduje aj v tomto prípade zavinenie úmyselné, alebo

b) inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a

na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak tento zákon nevyžaduje, aby o nej páchateľ

vedel.

DRUHÝ ODDIEL

PÁCHATEľ, SPOLUPÁCHATEľ A ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU

§ 19 [Komentár]

Páchateľ

(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.

(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.

§ 20 [Komentár]

Spolupáchateľ

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov

(spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

§ 21 [Komentár]

Účastník

(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne

a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),

b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),

c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo

d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov,

odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine

(pomocník).

(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej

zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

TRETÍ ODDIEL

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

§ 22 [Komentár]

Vek

(1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je

trestne zodpovedný.

(2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto

v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

§ 23 [Komentár]

Nepríčetnosť

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať

jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak

tento zákon neustanovuje inak.

ŠTVRTÝ ODDIEL

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU

§ 24 [Komentár]

Krajná núdza

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu

chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu

chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok

je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu

nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný

ho znášať.

§ 25 [Komentár]

Nutná obrana

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na

záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k

jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe

obrancu.

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne

zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku,

strachu alebo zľaknutia.

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí,

nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v

nedbanlivosti.

§ 26 [Komentár]

Oprávnené použitie zbrane

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo

svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene

vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom

inému úmyselne spôsobená smrť.

§ 27 [Komentár]

Dovolené riziko

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom

poznania vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak

spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť

bez rizika ohrozenia záujmu chráneného týmto zákonom.

(2) Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne

nezodpovedá miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu

predpisu, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom.

§ 28 [Komentár]

Výkon práva a povinnosti

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti

vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného

orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje

všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a

povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin genocídia podľa §

418, trestný čin nedobrovoľného zmiznutia podľa § 420a alebo trestný čin neľudskosti podľa

§ 425 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo

nadriadeného.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin vojnového

bezprávia podľa § 433 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej

moci alebo nadriadeného, okrem prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz,

rozkaz alebo pokyn,

a) mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn,

b) nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné, a

c) obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je nezákonné.

§ 29 [Komentár]

Súhlas poškodeného

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného

a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu.

(2) Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a

dobrovoľný alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak podľa skutkovej podstaty trestného činu má

byť čin trestný aj vtedy, keď bol daný súhlas poškodeného podľa odseku 1.

§ 30 [Komentár]

Plnenie úlohy agenta

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného

predpisu pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší

záujem chránený týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou

alebo teroristickou skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvodnej obave o

život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa §

144, vraždy podľa § 145, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200,

sexuálneho zneužívania podľa § 201, všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 2 až 4,

ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia

vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293, vlastizrady podľa § 311, úkladov

proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315,

§ 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, genocídia podľa § 418, terorizmu a

niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo neľudskosti podľa § 425 alebo ak

činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(3) Čin inak trestný uvedený v § 332 až 335 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely

odhalenia trestného činu alebo zistenia páchateľa trestného činu podľa § 326, § 328 až 331

alebo § 336 ods. 1 spôsobom ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom.

DRUHÁ HLAVA

SANKCIE

Prvý diel

Druhy sankcií

§ 31 [Komentár]

Trest a ochranné opatrenie

(1) Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym

následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.

(2) Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného,

ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.

(3) Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo

inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred

trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.

§ 32 [Komentár]

Druhy trestov

Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len

a) trest odňatia slobody,

b) trest domáceho väzenia,

c) trest povinnej práce,

d) peňažný trest,

e) trest prepadnutia majetku

f) trest prepadnutia veci,

g) trest zákazu činnosti,

h) trest zákazu pobytu,

i) trest straty čestných titulov a vyznamenaní,

j) trest straty vojenskej a inej hodnosti,

k) trest vyhostenia.

§ 33 [Komentár]

Druhy ochranných opatrení

Ochranné opatrenia sú:

a) ochranné liečenie,

b) ochranná výchova,

c) ochranný dohľad,

d) detencia,

e) zhabanie veci,

f) zhabanie peňažnej čiastky,

g) zhabanie majetku.

Druhý diel

Základné zásady ukladania sankcií

§ 34 [Komentár]

Zásady ukladania trestov

(1) Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v

páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol

riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje

morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.

(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to

ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné

sadzby trestu odňatia slobody.

(3) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na

jeho rodinu a jemu blízke osoby.

(4) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania

činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na

osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

(5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne

a) u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu

trestného činu,

b) u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na

spáchanom trestnom čine,

c) pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie

páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k

dokonaniu trestného činu nedošlo.

(6) Tresty uvedené v § 32 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto

trestov popri sebe. Za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody

ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšuje päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia

slobody.

(7) Popri sebe nemožno uložiť trest

a) odňatia slobody a domáceho väzenia,

b) odňatia slobody a povinnej práce,

c) peňažný a prepadnutia majetku,

d) prepadnutia veci a prepadnutia majetku,

e) zákazu pobytu a vyhostenia.

(8) Ak súd uloží trest odňatia slobody na doživotie, môže zároveň rozhodnúť, že

podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nie je prípustné, ak páchateľ

a) spáchal dva alebo viac obzvlášť závažných zločinov,

b) naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby,

c) spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo

d) bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 47 ods. 2.

§ 35 [Komentár]

Zásady ukladania ochranných opatrení

(1) Ochranné opatrenie možno uložiť páchateľovi trestného činu buď popri treste,

alebo aj pri upustení od potrestania páchateľa, ak ochranné opatrenie zabezpečí ochranu

spoločnosti pred páchateľom účinnejšie ako trest.

(2) Ochranné opatrenie môže postihnúť osobu iba tak, aby bol zabezpečený čo

najmenší vplyv na jej rodinu a blízke osoby.

(3) Ochranné opatrenie možno uložiť aj páchateľovi činu inak trestného alebo inej

osobe, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany spoločnosti pred páchaním nových

trestných činov.

(4) Popri ochrannej výchove nemožno uložiť ochranný dohľad.

(5) Pri ukladaní ochranných opatrení sa súd neriadi zásadou úmernosti k spáchanému

činu, ale potrebou ochrany spoločnosti, pričom prihliada aj na potrebu liečenia, výchovy alebo

dovŕšenia nápravy páchateľa alebo inej osoby.

(6) Výkon ochranného opatrenia sa musí skončiť najneskôr dosiahnutím jeho účelu,

prípadne uplynutím doby, na ktorú bolo uložené, alebo dovŕšením zákonom ustanoveného

veku odsúdeného alebo inej osoby.

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti

§ 36 [Komentár]

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

a) spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,

b) spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,

c) spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,

d) spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak

táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť,

e) spáchal trestný čin pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti,

f) spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,

g) spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil,

h) spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov,

ktoré si sám nespôsobil,

i) spáchal trestný čin, odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností,

ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali trestnosť činu, ale konal bez toho,

že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany, krajnej núdze, výkonu práva a

povinnosti alebo súhlasu poškodeného, oprávneného použitia zbrane, dovoleného rizika alebo

plnenia úloh agenta,

j) viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

k) pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil

spôsobenú škodu,

l) priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval,

m) sám oznámil trestný čin príslušným orgánom,

n) napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo

o) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo

teroristickej skupiny.

§ 37 [Komentár]

Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

a) spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,

b) spáchal trestný čin ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť

vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, najmä proti

pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi,

c) spáchal trestný čin preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a

slobôd, alebo preto, aby uľahčil alebo zakryl iný trestný čin,

d) spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej

život alebo zdravie ľudí, iné základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný

poriadok alebo mravnosť,

e) zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie

neoprávnenej alebo neprimeranej výhody,

f) spáchal trestný čin verejne,

g) spáchal trestný čin na mieste požívajúcom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu

osobitnú ochranu, najmä v dome alebo byte iného,

h) spáchal viac trestných činov,

i) zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná,

j) zviedol na spáchanie trestného činu mladistvého,

k) spáchal trestný čin ako organizátor,

l) spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, alebo

m) bol už za trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na

túto okolnosť neprihliadať.

§ 38 [Komentár]

(1) Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako

na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu

pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnosť, ktorá podmieňuje

použitie vyššej trestnej sadzby.

(2) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na pomer a mieru

závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností.

(3) Ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom

ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

(4) Ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom

ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

(5) Pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej

trestnej sadzby o jednu polovicu; v takom prípade sa ustanovenie odseku 4 nepoužije.

(6) Pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica

zákonom ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny; v takom prípade sa ustanovenia odsekov 4

a 5 nepoužijú.

(7) Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrnný

trest alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2 alebo podľa § 42, ak by súčasné použitie týchto

ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.

(8) Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby podľa

odsekov 3 až 6 sa vykoná iba v rámci zákonom ustanovenej trestnej sadzby; základom na

zníženie alebo zvýšenie trestnej sadzby je rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou zákonom

ustanovenej trestnej sadzby. Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom

ustanovenej trestnej sadzby sa nepoužije v prípadoch, keď v osobitnej časti zákona je

ustanovený iba trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.

§ 39 [Komentár]

Mimoriadne zníženie trestu

(1) Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má

za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa

neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania,

možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom.

(2) Súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto

zákonom aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa

a) za prípravu na zločin alebo za pokus trestného činu a ak vzhľadom na povahu a závažnosť

prípravy alebo pokusu má súd za to, že použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom

by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu spoločnosti postačuje aj trest kratšieho

trvania,

b) ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech

zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny alebo napomáhal zabrániť spáchaniu trestného

činu, ktorý v prospech zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny iný pripravoval alebo

sa o jeho spáchanie pokúsil tým, že oznámil jeho činnosť orgánom činným v trestnom konaní

a poskytol im informácie, ktoré by inak nezískali, a tak im pomohol zabrániť alebo zmierniť

následky trestného činu, zistiť alebo usvedčiť páchateľov alebo zabezpečiť dôkazy o trestnom

čine v prospech usvedčenia zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny,

c) ktorý spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, a súd má za to, že vzhľadom na

zdravotný stav páchateľa by bolo možné za súčasného uloženia ochranného liečenia

dosiahnuť ochranu spoločnosti aj trestom kratšieho trvania, pričom nie je viazaný

obmedzeniami uvedenými v odseku 3 a zároveň uloží ochranné liečenie,

d) v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, alebo

e) ktorý sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení trestného činu korupcie podľa

ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti tohto zákona, trestného činu založenia, zosnovania a

podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, zosnovania a

podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 alebo obzvlášť závažného zločinu spáchaného

organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení

alebo usvedčení jeho páchateľa tým, že poskytol v trestnom konaní dôkazy o takom čine, ak

vzhľadom na povahu a závažnosť ním spáchaného trestného činu má súd za to, že účel trestu

možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania; znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu

trestnej sadzby sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného

činu, o ktorom poskytol dôkazy v trestnom konaní.

(3) Pri ukladaní trestu pod zákonom ustanovenú trestnú sadzbu však súd nesmie uložiť

a) trest odňatia slobody kratší ako dvadsať rokov, ak je páchateľ odsúdený za trestný čin

úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 3, genocídia podľa § 418 ods. 3, terorizmu a niektorých

foriem účasti na terorizme podľa § 419 ods. 3 a 4, neľudskosti podľa § 425 ods. 2 alebo

vojnového bezprávia podľa § 433 ods. 2,

b) trest odňatia slobody kratší ako osem rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná

hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň pätnásť rokov,

c) trest odňatia slobody kratší ako päť rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná

hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň desať rokov,

d) trest odňatia slobody kratší ako dva roky, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica

trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň päť rokov,

e) trest odňatia slobody kratší ako šesť mesiacov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná

hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody menej ako päť rokov, a

f) trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu a trest vyhostenia na dobu kratšiu ako šesť

mesiacov.

(4) V konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia

slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a v

prípade trestných činov uvedených v odseku 3 písm. a) trest odňatia slobody nie kratší ako

dvadsať rokov.

§ 40 [Komentár]

Upustenie od potrestania

(1) Od potrestania páchateľa prečinu, ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma

na zdraví, možno upustiť, ak

a) páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po

náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno

dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu,

b) súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho,

kto záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je

potrebné, alebo

c) prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu

zároveň ukladá, zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to

neplatí, ak si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.

(2) Ak sa upustilo od potrestania páchateľa podľa odseku 1, hľadí sa na páchateľa, ako

keby nebol odsúdený.

§ 41 [Komentár]

Úhrnný trest a spoločný trest

(1) Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný

trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie

trestný. Popri treste prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci

úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo

zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dolné hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody

rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich.

(2) Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných

trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaných dvoma alebo viacerými

skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich

najprísnejšie trestného o jednu tretinu; súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto

určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie

prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo

3. Popri treste odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by

jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov.

(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť

pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa

vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť, zruší v rozsudku skorší

výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v

jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom

výroku o vine svoj podklad. Súd pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku

znova rozhodne o vine za pokračovací trestný čin vrátane nového čiastkového útoku, prípadne

za trestné činy spáchané s ním v jednočinnom súbehu, ako aj o spoločnom treste za

pokračovací trestný čin, ktorý nesmie byť miernejší než trest uložený skorším rozsudkom.

Súd prípadne rozhodne tiež o nadväzujúcich výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.

Ak je ukladaný trest za viac trestných činov, ustanovenia odsekov 1 a 2, § 42 a § 43 sa

použijú primerane.

§ 42 [Komentár]

Súhrnný trest

(1) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom

prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest

podľa zásad na uloženie úhrnného trestu.

(2) Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi

skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce,

ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť

miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného trestu súd uloží trest

straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest prepadnutia

majetku, peňažný trest, trest prepadnutia veci alebo trest zákazu činnosti, ak bol taký trest

uložený už skorším rozsudkom a ak tomu nebráni ustanovenie § 34 ods. 7.

(3) Ustanovenie o súhrnnom treste sa nepoužije, ak skoršie odsúdenie je takej povahy,

že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

§ 43 [Komentár]

Ďalší trest

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest

uložený skorším rozsudkom vykonaný, a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest

spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať

najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto

trestov trest odňatia slobody, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich

rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

§ 44 [Komentár]

Upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu

Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 42 alebo od uloženia ďalšieho trestu

podľa § 43, ak pokladá trest uložený skorším rozsudkom na ochranu spoločnosti a nápravu

páchateľa za dostatočný.

§ 45 [Komentár]

Započítanie väzby a trestu

(1) Ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k

jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do

úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie

možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho

trestu.

(2) Ak bol páchateľ súdom alebo iným orgánom potrestaný a došlo k jeho odsúdeniu

pre ten istý skutok, započíta sa mu vykonaný trest do uloženého trestu, ak je vzhľadom na

druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako postupuje súd, ak páchateľovi uložil

úhrnný trest alebo súhrnný trest.

(3) Ak nie je započítanie väzby alebo trestu podľa odsekov 1 a 2 možné, prihliadne

súd na túto skutočnosť pri určovaní druhu trestu, prípadne výmery trestu.

(4) Podľa rovnakých zásad súd postupuje aj v prípade, ak bol páchateľ vo väzbe v

cudzine alebo ak bol potrestaný orgánom cudzieho štátu pre ten istý skutok.

Tretí diel

Ukladanie a výkon jednotlivých trestov

§ 46 [Komentár]

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na dvadsaťpäť

rokov alebo ako trest odňatia slobody na doživotie.

§ 47 [Komentár]

Trest odňatia slobody na doživotie

(1) Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to

tento zákon v osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienok, že

a) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a

b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do

dvadsaťpäť rokov.

(2) Ak súd odsudzuje páchateľa za dokonaný trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144,

vraždy podľa § 145, ublíženia na zdraví podľa § 155, nedovolenej výroby omamných a

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §

172 ods. 2, 3 alebo 4, obchodovania s ľuďmi podľa § 179, obchodovania s deťmi podľa § 180

ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 181, brania rukojemníka podľa § 185, zavlečenia do cudziny

podľa § 187, lúpeže podľa § 188, vydierania podľa § 189 ods. 2, 3 alebo 4, hrubého nátlaku

podľa § 190 alebo § 191 ods. 2, 3 alebo 4, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa

§ 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, 3 alebo 4, týrania blízkej osoby a zverenej

osoby podľa § 208, všeobecného ohrozenia podľa § 284, ohrozenia bezpečnosti vzdušného

dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do

cudziny podľa § 293, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296,

založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, teroru podľa § 313

alebo § 314, násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 ods. 2, 3 alebo 4,

prevádzačstva podľa § 355 ods. 3, 4 alebo 5, výroby detskej pornografie podľa § 368,

genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo

neľudskosti podľa § 425, ktorý už bol za takéto trestné činy, hoci aj v štádiu pokusu, dvakrát

potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody, uloží mu trest odňatia slobody na

doživotie, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b); inak mu uloží trest

odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa.

Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov.

§ 48 [Komentár]

Vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody

(1) Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu

odňatia slobody (ďalej len „ústav na výkon trestu“)minimálneho, stredného alebo

maximálneho stupňa stráženia.

(2) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon

trestu

a) s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním

trestného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný

trestný čin,

b) so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného

činu bol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na

predchádzajúce odsúdenie sa však neprihliadne, ak sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol

odsúdený.

(3) Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd

a) páchateľa, ktorému uložil trest odňatia slobody na doživotie, alebo

b) páchateľa obzvlášť závažného zločinu.

(4) Súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia,

než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného

činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa stráženia

bude jeho náprava lepšie zaručená. Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho

stupňa stráženia zaradiť páchateľa aj vtedy, ak bol v posledných desiatich rokoch pred

spáchaním trestného činu vo výkone trestu za úmyselný prečin. Nemôže však do ústavu na

výkon trestu s minimálnym alebo stredným stupňom stráženia zaradiť páchateľa, ktorému bol

uložený trest odňatia slobody na doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu,

ktorému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov.

(5) Pri zaradení páchateľa do ústavu na výkon trestu minimálneho, stredného alebo

maximálneho stupňa stráženia nie je súd viazaný ustanoveniami odsekov 2 a 3 ani vtedy, ak

schvaľuje dohodu o uznaní viny a prijatí trestu alebo zníži trest pod dolnú hranicu trestnej

sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. b).

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

§ 49 [Komentár]

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva

roky, ak

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v

ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany

spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku

ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný

trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe

podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

§ 50 [Komentár]

(1) Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd

skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim

po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže

súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4,

smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností

nahradil škodu spôsobenú trestným činom.

(3) Doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do

skúšobnej doby novourčenej pri povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo

probácie uložených za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby alebo probácie určených pri

uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

(4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené

sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi

nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby.

Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v

platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie

výkonu trestu, a súčasne môže

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť

hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku l, alebo

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v

§ 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4

bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

(6) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia

skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom

vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný

čin.

(7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to,

že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

(8) Ak súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený,

vykoná, rozhodne zároveň aj o spôsobe výkonu trestu.

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

§ 51 [Komentár]

(1) Súd môže za podmienok uvedených v § 49 ods. 1 podmienečne odložiť výkon

trestu odňatia slobody neprevyšujúceho tri roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný

dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Ustanovenie § 49 ods. 2 platí rovnako.

(2) Pri určení probačného dohľadu ustanoví súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť

rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti

rozsudku. Zároveň súd uloží obmedzenia alebo povinnosti, ktoré sú súčasťou probačného

dohľadu.

(3) Obmedzenia spočívajú najmä v zákaze

a) návštev športových alebo iných hromadných podujatí,

b) požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,

c) stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho

spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine,

d) vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, na ktorých trestný čin spáchal,

e) účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok.

(4) Povinnosti spočívajú najmä v príkaze

a) nepriblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v

blízkosti obydlia poškodeného,

b) vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý

protiprávne obsadil,

c) nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu,

d) zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné,

e) osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,

f) v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom

kurze,

g) podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom

programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,

h) podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné

liečenie,

i) podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom

poradenstve,

j) zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie.

(5) Páchateľ, ktorému bol uložený probačný dohľad, je povinný strpieť nad sebou

kontrolu vykonávanú probačným a mediačným úradníkom.

(6) Skúšobná doba podľa odseku 2 sa nevzťahuje na výkon ostatných trestov

uložených popri probačnom dohľade.

(7) Doba, po ktorú odsúdený, ktorému bol uložený probačný dohľad, viedol v

skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky dohľadu a splnil uložené obmedzenia a

povinnosti, sa započítava do skúšobnej doby, ktorá bola určená pri uložení nového

probačného dohľadu uloženého za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby určenej pri

uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

§ 52 [Komentár]

(1) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky

probačného dohľadu a splnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil;

inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej

doby. Výnimočne môže súd, vzhľadom na okolnosti prípadu, ponechať probačný dohľad v

platnosti, hoci odsúdený svojím konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na

nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) primerane predĺžiť probačný dohľad, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie

prekročiť hornú hranicu probačného dohľadu ustanoveného v § 51 ods. 2, alebo

b) uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti.

(2) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1

bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

(3) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia

skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by odsúdený mal na tom

vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný

čin.

(4) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to,

že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

(5) Ak súd premení podmienečný trest odňatia slobody na nepodmienečný trest

odňatia slobody, rozhodne zároveň o spôsobe výkonu trestu.

§ 53 [Komentár]

Trest domáceho väzenia

(1) Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť páchateľovi prečinu.

(2) Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v čase, ktorý určí

súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť

riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená.

(3) Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len

po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje

technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný

čas. Tento čas sa započítava do výkonu trestu.

(4) Ak odsúdený neplní povinnosti uvedené v odseku 2, súd trest premení na

nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že dva dni nevykonaného trestu sa rovnajú jednému

dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto

trestu.

Trest povinnej práce

§ 54 [Komentár]

Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300

hodín, ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody,

ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov.

§ 55 [Komentár]

(1) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od

nariadenia výkonu tohto trestu. Súd môže páchateľovi na túto dobu uložiť aj primerané

obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny

život, spravidla mu uloží, aby podľa svojich síl a schopností nahradil škodu, ktorú trestným

činom spôsobil. Do doby výkonu trestu povinnej práce sa nezapočítava doba, počas ktorej

odsúdený

a) nemohol vykonávať trest povinnej práce pre dočasnú práceneschopnosť alebo preto, že mu

v tejto dobe práca nebola určená,

b) vykonával povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej vojenskej služby,

c) zdržiaval sa v cudzine,

d) bol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci.

(2) Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo

invalidný.

(3) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonávať osobne a vo svojom voľnom

čase bez nároku na odmenu.

(4) Ak odsúdený v čase výkonu trestu povinnej práce neviedol riadny život alebo

zavinene nevykonal práce v určenom rozsahu, alebo nesplnil uložené obmedzenia alebo

povinnosti, súd premení trest povinnej práce alebo jeho zvyšok na trest odňatia slobody tak,

že za každé dve hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného trestu odňatia

slobody a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.

(5) Súd môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce, ak sa odsúdený v čase výkonu

tohto trestu nie z vlastnej viny stal trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo z iných

závažných dôvodov.

Peňažný trest

§ 56 [Komentár]

(1) Peňažný trest môže súd uložiť od 160 eur do 331 930 eur páchateľovi úmyselného

trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.

(2) Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd peňažný trest uložiť, ak

ho ukladá za prečin a vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy páchateľa

trest odňatia slobody neukladá.

(3) Ak to odôvodňuje výška uloženého peňažného trestu a osobné a majetkové pomery

páchateľa, môže súd rozhodnúť, že peňažný trest zaplatí odsúdený v mesačných splátkach.

Súčasne určí ich výšku a lehotu v dĺžke najviac jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti

odsudzujúceho rozsudku, do ktorej musí byť peňažný trest zaplatený.

(4) Peňažný trest, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového peňažného

trestu, ktorý bol páchateľovi uložený pre ten istý skutok, alebo do tohto trestu, ak bol uložený

ako súhrnný trest alebo úhrnný trest.

(5) Peňažný trest súd neuloží, ak by sa tým zmarila možnosť náhrady škody

spôsobenej trestným činom.

§ 57 [Komentár]

(1) Pri ukladaní peňažného trestu súd prihliadne na osobné a majetkové pomery

páchateľa. Peňažný trest neuloží, ak je zrejmé, že ho odsúdený nebude schopný zaplatiť.

(2) Zaplatená suma peňažného trestu pripadá štátu.

(3) Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu

mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov. Náhradný trest

nesmie spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať zákonom dovolenú hranicu

trestnej sadzby.

(4) Ak by náhradný trest presiahol hranicu uvedenú v odseku 3 alebo ak je peňažný

trest ukladaný popri treste odňatia slobody na doživotie, súd náhradný trest neuloží.

Trest prepadnutia majetku

§ 58 [Komentár]

(1) Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného

trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na

doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný

zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu

alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu.

(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku

1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu nedovolenej výroby omamných a

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §

173 ods. 3, trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestného činu obchodovania s

deťmi podľa § 180 ods. 2 alebo 3 alebo § 181, trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 2

písm. c), trestného činu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, 3, 4 alebo 5 alebo § 191 ods. 3

alebo 4, trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 3 alebo 4, trestného činu podielnictva podľa

§ 231 ods. 2, 3 alebo 4 alebo § 232 ods. 3 alebo 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej

činnosti podľa § 233 ods. 1 alebo 2 alebo § 234, trestného činu falšovania, pozmeňovania a

neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270, trestného činu uvádzania

falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa §

271 ods. 1, trestného činu výroby a držby falšovateľského náčinia podľa § 272 ods. 2,

trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276, trestného činu neodvedenia dane a

poistného podľa § 277, trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo

3, trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru

podľa § 279 ods. 2 alebo 3, trestného činu teroru podľa § 313 alebo § 314, trestného činu

prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2, trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej

listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 6,

trestného činu prevádzačstva podľa § 355 alebo § 356, trestného činu kupliarstva podľa § 367

ods. 3, trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368, trestného činu rozširovania

detskej pornografie podľa § 369, trestného činu ohrozovania mravnosti podľa § 372 ods. 2

alebo 3 alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 a

páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov

pochádzajúcich z trestnej činnosti.

(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku

1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu nedovolenej výroby

omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s

nimi podľa § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173 ods. 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej

činnosti podľa § 233 ods. 3 alebo 4, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania

zločineckej skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania

teroristickej skupiny podľa § 297, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3 alebo

§ 329 ods. 3 alebo trestného činu podplácania podľa § 334 ods. 2 alebo § 335 ods. 2.

§ 59 [Komentár]

(1) Trest prepadnutia majetku postihuje, v rozsahu, ktorý patrí odsúdenému pri výkone

trestu prepadnutia majetku po ukončení konkurzného konania,

a) výťažok zo speňaženia majetku,

b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát,

c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku.

(2) Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové

spoluvlastníctvo manželov.

§ 60 [Komentár]

Trest prepadnutia veci

(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,

a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,

b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,

c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo

d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c).

(2) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je

zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom,

môže súd uložiť prepadnutie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.

(3) Nedosiahnuteľnou vecou sa rozumie vec zničená, poškodená, stratená, odcudzená,

urobená neupotrebiteľnou, spotrebovaná, ukrytá, prevedená na inú osobu s cieľom vyňať ju z

pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní alebo inak odstránená alebo ušetrené náklady.

(4) Vecou podľa odseku 1 sa rozumejú aj príjmy z trestného činu, ako aj zisky, úroky a

iné úžitky z týchto príjmov alebo vecí.

(5) Trest prepadnutia veci môže súd uložiť, len ak ide o vec patriacu páchateľovi.

(6) Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(7) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

a) poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo

znemožnené prepadnutím veci,

b) hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu, alebo

c) súd upustil od potrestania páchateľa.

§ 61 [Komentár]

Trest zákazu činnosti

(1) Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto

trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na

ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ

dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.

(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký

trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako

vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici

trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.

(4) Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin

a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič

dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič

dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo

b) usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného

prostriedku.

(5) Na ukladanie trestu zákazu činnosti podľa odsekov 3 a 4 nemá vplyv zahladenie

odsúdenia.

(6) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu

nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo

páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na

činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia

štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.

(7) Trest zákazu činnosti, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového trestu

zákazu činnosti, ktorý bol páchateľovi uložený pre ten istý skutok alebo do tohto trestu, ak bol

uložený ako súhrnný trest alebo úhrnný trest.

§ 62 [Komentár]

Trest zákazu pobytu

(1) Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu tohto

trestu zdržiavať na určenom mieste alebo v určenom obvode; na prechodný pobyt na takom

mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej veci sa vyžaduje povolenie.

(2) Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný

trestný čin, ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto

spáchania činu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku. Trest

zákazu pobytu sa nemôže vzťahovať na miesto alebo obvod, v ktorom má páchateľ trvalý

pobyt.

(3) Súd môže uložiť páchateľovi po dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia a

povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento

trest neukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody.

(4) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia

slobody.

(5) Trest zákazu pobytu sa nemôže uložiť popri treste povinnej práce, ak sa práce majú

vykonať v mieste, na ktorom je odsúdenému pobyt zakázaný.

§ 63 [Komentár]

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní

(1) Trest straty čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca

vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov.

(2) Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje

páchateľa za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov.

(3) Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri

inom treste, ak to vzhľadom na povahu spáchaného obzvlášť závažného zločinu vyžaduje

ochrana vážnosti čestného titulu a vyznamenania, ktoré boli páchateľovi pred odsúdením

udelené.

§ 64 [Komentár]

Trest straty vojenskej a inej hodnosti

(1) Trest straty vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje

hodnosť v ozbrojených silách na hodnosť vojaka, a ak ide o príslušníka v služobnom pomere,

odníma sa mu hodnosť v tomto zbore.

(2) Trest straty vojenskej a inej hodnosti uloží súd páchateľovi, ktorý je nositeľom

takejto hodnosti, ak ho odsudzuje za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej

na dva roky bez podmienečného odkladu jeho výkonu.

(3) Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri

inom treste, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom

v služobnom pomere, a ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje

disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo v službe.

§ 65 [Komentár]

Trest vyhostenia

(1) Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, súd

môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného

členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom

hospodárskom priestore ani osobou, ktorej bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková

ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky.

(2) Trest vyhostenia nemožno uložiť páchateľovi,

a) u ktorého sa nepodarilo zistiť jeho štátnu príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie

Slovenskej republiky pricestoval,

b) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z dôvodov

jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické

presvedčenie; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno považovať za nebezpečného pre

bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo pre toho, kto bol odsúdený za obzvlášť závažný

zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku alebo

c) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy,

národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické

presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce

zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že

v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený.

(3) Trest vyhostenia môže súd uložiť na jeden rok až pätnásť rokov.

Štvrtý diel

Podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých

trestov

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

§ 66 [Komentár]

(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone

trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho

očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a

a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu

odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného

nepodmienečného trestu odňatia slobody,

b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného

trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného

nepodmienečného trestu odňatia slobody.

(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave

na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

§ 67 [Komentár]

(1) Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin alebo osoba odsúdená na trest odňatia

slobody podľa § 47 ods. 2 okrem osoby odsúdenej na doživotie môže byť podmienečne

prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody.

(2) Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po

dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.

(3) Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť

podmienečne prepustená.

§ 68 [Komentár]

(1) Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem

rokov; skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Zároveň môže

nariadiť probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do troch rokov a ustanoví mu primerané

obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4.

(2) Ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené

obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v

priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(3) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol

vykonaný dňom, keď bol podmienečne prepustený.

(4) Rovnako sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému

prepusteniu, ak súd bez viny odsúdeného do roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol, že

odsúdený zvyšok trestu vykoná. Súd môže tak rozhodnúť do dvoch rokov, ak sa proti

obvinenému vedie trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe

podmienečného odsúdenia.

(5) Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

§ 69 [Komentár]

(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od

výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že

ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí

skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína

plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu

činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4,

smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl

nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa

odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený

odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za

trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod

vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom

návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové

vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa

odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 alebo 4.

§ 70 [Komentár]

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti,

viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že

sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu

vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom,

keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo

právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď

rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo

právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby,

že odsúdený zvyšok trestu vykoná.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu

§ 71 [Komentár]

(1) Po výkone polovice trestu zákazu pobytu môže súd podmienečne upustiť od

výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že

ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu súd určí

skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína

plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu

pobytu, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4,

smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl

nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

§ 72 [Komentár]

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu pobytu,

viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že

sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu

vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol

vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu pobytu

nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu pobytu bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie

o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu nadobudlo právoplatnosť,

ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený

zvyšok trestu vykoná.

Piaty diel

Ochranné opatrenia

Ochranné liečenie

§ 73 [Komentár]

(1) Súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c) a § 40

ods. 1 písm. c) alebo ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne

zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný.

(2) Súd tak môže urobiť aj vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin

a) v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný,

b) násilnej povahy voči blízkej osobe alebo zverenej osobe a vzhľadom na osobu páchateľa

možno dôvodne predpokladať, že bude v násilnom konaní pokračovať, alebo

c) pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním.

(3) Ochranné liečenie neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho účel

nemožno dosiahnuť.

(4) Ochranné liečenie môže súd uložiť aj popri treste alebo pri upustení od potrestania.

§ 74 [Komentár]

(1) Ak sa ochranné liečenie ukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody,

jeho výkon sa spravidla začína po nástupe výkonu trestu v ústave na výkon trestu. V

ostatných prípadoch sa ochranné liečenie vykonáva spravidla v zariadení ústavnej zdravotnej

starostlivosti. Ak možno vzhľadom na povahu choroby a liečebné možnosti očakávať, že účel

splní aj ambulantné liečenie, môže súd nariadiť aj tento spôsob liečenia, prípadne ústavné

liečenie zmeniť na ambulantné liečenie alebo v odôvodnenom prípade aj naopak. Ak dĺžka

výkonu trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu nepostačí na splnenie účelu

ochranného liečenia, súd môže rozhodnúť o jeho pokračovaní v liečebnom alebo

ambulantnom zariadení.

(2) Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia

uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom

alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že

jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.

(3) Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím

okolnosti, pre ktoré bolo uložené.

§ 75 [Komentár]

Ochranná výchova

Podmienky ukladania a výkonu ochrannej výchovy sú upravené v osobitných

ustanoveniach o stíhaní mladistvých.

Ochranný dohľad

§ 76 [Komentár]

(1) Ochranný dohľad uloží súd páchateľovi, ktorého odsudzuje za obzvlášť závažný

zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

(2) Ochranný dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorý

bol už v minulosti najmenej dvakrát vo výkone trestu odňatia slobody za takýto trestný čin a

ktorému znovu ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody, ak vzhľadom na osobu

páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije,

a na povahu spáchanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone trestu povedie riadny

život.

(3) Súd môže na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu uložiť

odsúdenému pred skončením výkonu trestu odňatia slobody ochranný dohľad aj bez splnenia

podmienok uvedených v odseku 2, ak vzhľadom na správanie počas doterajšieho výkonu

trestu odňatia slobody nemožno od neho očakávať, že po prepustení z výkonu trestu povedie

riadny život.

(4) Ochranný dohľad nemožno uložiť mladistvému a odsúdenému, ktorému bol

uložený trest odňatia slobody na doživotie.

§ 77 [Komentár]

(1) Odsúdený, ktorému súd uložil ochranný dohľad, je po prepustení z výkonu trestu

odňatia slobody povinný

a) oznamovať potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch svojej obživy a tie aj preukazovať,

b) osobne sa hlásiť v určených lehotách a

c) vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska uvedeného v rozhodnutí súdu.

(2) Odsúdenému, ktorému sa uložil ochranný dohľad, môže súd uložiť aj ďalšie

obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4.

§ 78 [Komentár]

(1) Ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky.

(2) Ak sa ochranný dohľad ukladá opätovne, a to skôr, než bol vykonaný ochranný

dohľad predtým uložený, nesmie čas, na ktorý sa opätovne ukladá, spolu s doteraz

nevykonaným zvyškom ochranného dohľadu predtým uloženého prevyšovať päť rokov.

§ 79 [Komentár]

Ochranný dohľad zaniká

a) uplynutím času, na ktorý bol uložený, alebo

b) dňom, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený

osvedčil.

§ 80 [Komentár]

Súd môže upustiť od výkonu zvyšku ochranného dohľadu, ak nepovažuje jeho ďalší

výkon za potrebný.

Detencia

§ 81 [Komentár]

(1) Ak je odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody zistená duševná porucha,

ktorá je podľa odborného lekárskeho posudku nevyliečiteľná a jeho pobyt na slobode je aj s

prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný, súd na návrh

prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu preruší výkon trestu odňatia slobody a

nariadi jeho umiestnenie v detenčnom ústave.

(2) Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení

do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta

podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj

pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ

sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.

(3) Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu odňatia

slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj páchateľa zločinu spáchaného zo

sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin; páchateľ

sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.

(4) Súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o umiestnení

páchateľa do detenčného ústavu aj vtedy, ak páchateľ, ktorého pobyt na slobode je

nebezpečný, vykonáva ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a

svojím správaním ohrozuje život alebo zdravie iných osôb; súd rozhodne na návrh zariadenia

ústavnej zdravotnej starostlivosti.

§ 82 [Komentár]

(1) Účelom umiestnenia páchateľa v detenčnom ústave je osobitným liečebným

režimom a dôslednou izoláciou od spoločnosti zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní

trestných činov a činov inak trestných.

(2) Pobyt páchateľa v detenčnom ústave trvá dovtedy, kým ochranu spoločnosti pred

páchateľom nemožno zabezpečiť miernejšími prostriedkami.

(3) Najmenej jedenkrát ročne a vždy na návrh detenčného ústavu súd preskúma

dôvodnosť držania páchateľa v detenčnom ústave a na základe odborného lekárskeho posudku

rozhodne o ďalšom trvaní detencie alebo o prepustení páchateľa z detenčného ústavu, ak

dôvody detencie pominuli, a rozhodne o ďalšom výkone trestu.

§ 83 [Komentár]

Zhabanie veci

(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie

veci, ak

a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,

b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo

trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne

zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu

schválenia zmieru,

c) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení

vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho označenie na daňové účely,

d) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania

terorizmu, alebo

e) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem.

(2) Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

a) poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo

znemožnené zhabaním veci, alebo

b) hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu.

(4) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je

zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom,

môže súd uložiť zhabanie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.

§ 83a [Komentár]

Zhabanie peňažnej čiastky

(1) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, ak bol spáchaný

trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti

a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,

b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,

c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo

d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.

(2) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej

majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho

konkurzné konanie, alebo ak by výkonom ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu

alebo Európskej únie, orgánom cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného

práva. Nemožno ho uložiť ani vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1

premlčaním trestného stíhania alebo na základe účinnej ľútosti.

(3) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur. Pri určení

výšky zhabania peňažnej čiastky súd prihliadne na závažnosť spáchaného trestného činu,

rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu a

následky pre právnickú osobu. Zhabanie peňažnej čiastky súd neuloží, ak ukladá právnickej

osobe ochranné opatrenie zhabania majetku podľa § 83b.

(4) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné

opatrenie podľa odseku 1 právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.

(5) Zaplatená alebo vymožená peňažná čiastka pripadá štátu, ak súd nerozhodne inak

na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 83b [Komentár]

Zhabanie majetku

(1) Zhabanie majetku súd uloží právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj

v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine uvedenom v § 58 ods. 2 alebo 3, a

ak právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť trestnou činnosťou alebo z príjmov

pochádzajúcich z trestnej činnosti, v súvislosti

a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,

b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,

c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo

d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.

(2) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej

majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho

konkurzné konanie, alebo ak by výkonom ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu

alebo Európskej únie, orgánom cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného

práva. Nemožno ho uložiť ani vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1

premlčaním trestného stíhania alebo na základe účinnej ľútosti.

(3) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 súd neuloží, ak vzhľadom na závažnosť

spáchaného trestného činu, rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti

spáchania trestného činu, následky pre právnickú osobu alebo dôležitý verejný záujem je

možné ochranu spoločnosti zabezpečiť aj bez zhabania majetku právnickej osoby. Ak súd

neuloží zhabanie majetku, uloží právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej

čiastky podľa § 83a.

(4) Zhabanie majetku postihuje v rozsahu, ktorý patrí právnickej osobe pri výkone

ochranného opatrenia zhabania majetku po ukončení konkurzného konania

a) výťažok zo speňaženia majetku,

b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát,

c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku.

(5) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné

opatrenie podľa odseku 1 právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.

(6) Vlastníkom zhabaného majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

TRETIA HLAVA

ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

§ 84 [Komentár]

Zmena zákona

Trestnosť činu, ktorý mal v čase spáchania znaky niektorého trestného činu uvedeného

v osobitnej časti tohto zákona, zaniká, ak neskorší zákon ustanoví, že tento čin nie je trestným

činom.

Účinná ľútosť

§ 85 [Komentár]

Trestnosť trestných činov šírenia nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby podľa §

163, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168, brania

rukojemníka podľa § 185, legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, § 234,

porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238, porušovania predpisov o

obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254, porušovania predpisov o nakladaní s

kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255, § 256, § 257, ohrozenia devízového

hospodárstva podľa § 258, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa §

260, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 263, ohrozenia

obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264,

skrátenia dane a poistného podľa § 276, všeobecného ohrozenia podľa § 284, poškodzovania

a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, ohrozenia a

poškodenia životného prostredia podľa § 300, § 301, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti

Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, §

316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa

§ 319, § 320, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353, vzbury

väzňov podľa § 358, šírenia poplašnej správy podľa § 361, § 362, genocídia podľa § 418,

terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, neľudskosti podľa § 425 a

používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja podľa § 426

zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

a) škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo

b) urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo

ešte zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému

zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu

a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru

väzenskej a justičnej stráže.

§ 86 [Komentár]

Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky

a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol

oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia

súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce,

sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd

odobral na záverečnú poradu,

c) nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé

následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania

trestného činu,

d) zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250, ak páchateľ svojím konaním umožnil

podnikateľovi alebo inej právnickej osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie

pokuty podľa zákona upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže,

e) neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane a poistného podľa §

278, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v

nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s

jeho výsledkami,

f) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 alebo založenia,

zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, ak páchateľ urobil dobrovoľne

oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru o zločineckej skupine

alebo teroristickej skupine a jej činnosti v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré hrozilo z jej ďalšej

činnosti, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému

alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj

príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže,

g) podplácania podľa § 332, § 333 alebo § 335 a nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2, ak

páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom

dobrovoľne bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému

zboru; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu

a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru

väzenskej a justičnej stráže.

Premlčanie trestného stíhania

§ 87 [Komentár]

(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na

doživotie,

b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest

odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,

c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,

d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest

odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,

e) tri roky pri ostatných prečinoch.

(2) Do premlčacej doby sa nezapočítava

a) doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,

b) doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu,

c) skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,

d) doba, po ktorú bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia, alebo

e) doba, po ktorú bolo prerušené trestné stíhanie.

(3) Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje

a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom

nasledujúcimi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo

súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu páchateľa, alebo

b) ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

(4) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

§ 88 [Komentár]

Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej

hlave osobitnej časti tohto zákona okrem trestného činu podpory a propagácie skupín

smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a § 422, trestného činu

hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k

národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

§ 89 [Komentár]

Odpustenie alebo zmiernenie trestu

(1) Trest sa nevykoná, ak ho prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva

odpúšťať tresty odsúdenému odpustil. To sa však nevzťahuje na iné tresty, ak boli

páchateľovi uložené popri sebe a ostali rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky

nedotknuté.

(2) Ak prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zmierňovať tresty

odsúdenému trest zmiernil, vykoná sa takto zmiernený trest. To sa však nevzťahuje na iné

tresty, ak boli páchateľovi uložené popri sebe a ostali rozhodnutím prezidenta Slovenskej

republiky nedotknuté.

Premlčanie výkonu trestu

§ 90 [Komentár]

(1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

a) dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody na doživotie,

b) pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,

c) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,

d) päť rokov pri odsúdení na iný trest.

(2) Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom

odsúdení, podmienečnom odsúdení s dohľadom, podmienečnom prepustení alebo

podmienečnom prepustení s dohľadom právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest

vykoná.

(3) Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať

preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom

vykonávaný trest odňatia slobody.

(4) Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak

a) súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo

b) odsúdený spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

(5) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

§ 91 [Komentár]

Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti

tohto zákona sa nepremlčuje okrem trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich

k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a § 422, trestného činu hanobenia národa,

rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a

etnickej nenávisti podľa § 424.

Zahladenie odsúdenia

§ 92 [Komentár]

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení

trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až k), k zahladeniu dochádza

ich vykonaním.

(3) Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho

výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť

odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

(4) Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a

podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený

bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest

zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto

zmierneného.

(5) Odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe

svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie.

§ 93 [Komentár]

(1) Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

(2) Ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, nemožno odsúdenie zahladiť,

kým neuplynie doba na zahladenie trestu odňatia slobody podľa § 92 ods. 1, ak bol uložený.

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O STÍHANÍ MLADISTVÝCH

Prvý diel

Trestná zodpovednosť

§ 94 [Komentár]

Všeobecné ustanovenie

(1) Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila

osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.

(2) Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné

ustanovenia tohto zákona.

§ 95 [Komentár]

Trestná zodpovednosť

(1) Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú

úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo

ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný.

(2) Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak ho

spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá.

Druhý diel

Zánik trestnosti

§ 96 [Komentár]

Premlčanie trestného stíhania

(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a) desať rokov, ak ide o trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody na

doživotie,

b) päť rokov, ak je horná hranica sadzby trestu odňatia slobody najmenej desať rokov,

c) tri roky pri ostatných trestných činoch.

(2) Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť tých trestných činov, kde to

ustanovuje tento zákon.

Tretí diel

Ukladanie sankcií a výchovných opatrení mladistvému

§ 97 [Komentár]

Účel sankcií a výchovných opatrení

(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana,

pričom trest má zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť aj

spoločnosť; uložený trest má súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k

začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.

(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne

ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň

jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a

prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi

a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.

(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia alebo výchovného opatrenia treba

prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav,

na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti

spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia

tak, aby predchádzali protiprávnym činom.

Upustenie od potrestania

§ 98 [Komentár]

Súd môže upustiť od potrestania mladistvého, ktorý spáchal prečin, jeho spáchanie

ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave, ak

a) vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne

očakávať, že už prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu, alebo

b) súd prijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv

toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného činu a osobu mladistvého sa uloženie trestu

nejaví nevyhnutné.

§ 99 [Komentár]

Súd môže upustiť od potrestania mladistvého za prečin aj vtedy, ak

a) mladistvý spáchal čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou, a súd má za to, že

ochranné liečenie, ktoré zároveň ukladá, zaistí nápravu mladistvého lepšie ako trest, alebo

b) sa voči mladistvému vykonáva ochranné opatrenie alebo výchovné opatrenia a na

dosiahnutie účelu zákona nie je potrebné uloženie trestu.

§ 100 [Komentár]

Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na mladistvého, ako keby nebol odsúdený.

§ 101 [Komentár]

Podmienečné upustenie od potrestania

(1) Za podmienok uvedených v § 98 môže súd podmienečne upustiť od potrestania

mladistvého, ak považuje za potrebné počas určenej doby sledovať správanie mladistvého.

(2) Pri podmienečnom upustení od potrestania súd určí skúšobnú dobu až na jeden rok.

Zároveň môže mladistvému uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3

a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu uloží, aby podľa svojich síl

nahradil škodu, ktorú spôsobil.

(3) Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať

podmienečné upustenie od potrestania v platnosti napriek tomu, že mladistvý dal príčinu na

uloženie trestu, a

a) ustanoviť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o jeden rok, alebo

c) ustanoviť výchovné opatrenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

(4) Ak mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania, viedol v

skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, vysloví súd, že sa osvedčil;

inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, o uložení trestu.

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4

bez toho, že by na tom mal mladistvý vinu, má sa za to, že sa osvedčil.

(6) Ak sa vyslovilo, že sa mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od

potrestania trestu, osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby

nebol odsúdený.

Štvrtý diel

Ochranná výchova

§ 102 [Komentár]

Dôvody uloženia ochrannej výchovy

(1) Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, ak

a) o výchovu mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v

rodine, v ktorej žije,

b) doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná, alebo

c) prostredie, v ktorom mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho riadnej výchovy.

(2) Ochrannú výchovu nemožno uložiť, ak ide o vojaka.

§ 103 [Komentár]

Výkon ochrannej výchovy

(1) Ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach (ďalej len

„ochranná ústavná výchova“) alebo sa môže vykonať aj v profesionálnej náhradnej rodine

(ďalej „ochranná rodinná výchova“); ak to však vyžaduje zdravotný stav mladistvého,

vykonáva sa prednostne v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

(2) Ochranná výchova potrvá, kým to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia

osemnásteho roku veku mladistvého; ak to vyžaduje záujem mladistvého, môže ju súd

predĺžiť do dovŕšenia jeho devätnásteho roku.

(3) Ak nemožno ochrannú výchovu vykonať ihneď, nariadi súd na dobu do jej

začiatku dohľad probačného a mediačného úradníka.

(4) Od výkonu ochrannej výchovy súd upustí, ak zaniknú pred jej začatím okolnosti,

pre ktoré bola uložená.

(5) Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez

obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení alebo v určenej rodine, bude sa

riadne správať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré bola ochranná výchova

uložená, môže súd podmienečne upustiť od ochrannej výchovy alebo mladistvého

podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia alebo náhradnej rodiny. Pritom môže

mladistvému uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka alebo iné výchovné opatrenie.

(6) Ak mladistvý nesplní očakávanie, že bez obmedzení, ktorým je podrobený v rámci

určenej ochrannej výchovy, bude sa riadne správať, súd podmienečné upustenie od ochrannej

výchovy alebo podmienečné umiestnenie mimo výchovného zariadenia alebo určenej rodiny

zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy pokračuje.

Zmena spôsobu výkonu ochrannej výchovy

§ 104 [Komentár]

(1) Ochranná ústavná výchova môže byť kedykoľvek zmenená na ochrannú rodinnú

výchovu a naopak.

(2) Ak je to potrebné vzhľadom na účel ochrannej výchovy, môže byť zmenená aj

fyzická osoba, ktorej bol mladistvý zverený do ochrannej rodinnej výchovy.

§ 105 [Komentár]

Ak spáchala osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok svojho veku a je mladšia ako štrnásť

rokov, niektorý čin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

súd jej uloží v občianskoprávnom konaní ochrannú výchovu aj na návrh prokurátora; súd tak

môže urobiť aj vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako

štrnásť rokov, ktorá spáchala čin, ktorý by inak bol trestným činom alebo osoby mladšej ako

pätnásť rokov, ktorá spáchala trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201.

Piaty diel

Výchovné opatrenia

§ 106 [Komentár]

Druhy výchovných opatrení a ich ukladanie

(1) Pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní môžu byť

na dosiahnutie účelu zákona uložené mladistvému výchovné opatrenia.

(2) Výchovné opatrenia sú:

a) výchovné povinnosti a obmedzenia,

b) napomenutie s výstrahou.

(3) Výchovné opatrenia môže ukladať súd a v prípravnom konaní so súhlasom osoby,

proti ktorej sa konanie vedie, aj prokurátor. Mladistvý môže kedykoľvek v priebehu trestného

stíhania až do skončenia prípravného konania svoj súhlas odvolať písomným vyhlásením

adresovaným prokurátorovi; výkon výchovného opatrenia sa tým končí.

(4) V prípade, ak sa preukáže, že úplné alebo včasné plnenie výchovného opatrenia je

pre mladistvého nemožné alebo ho z iných vážnych dôvodov nemôže splniť alebo zavinene

neplní, súd a v prípravnom konaní prokurátor uložené výchovné opatrenie zruší alebo zmení.

§ 107 [Komentár]

Výchovné povinnosti a obmedzenia

(1) Súd a v prípravnom konaní prokurátor môže mladistvému uložiť výchovné

povinnosti a obmedzenia, najmä aby

a) sa podrobil probačnému dohľadu vykonávanému probačným a mediačným úradníkom,

b) býval s rodičom alebo s iným dospelým, ktorý je zodpovedný za jeho výchovu,

c) sa usiloval o vyrovnanie s poškodeným,

d) nahradil podľa svojich síl škodu spôsobenú trestným činom alebo inak prispel k

odstráneniu následku trestného činu,

e) vykonal bezplatne vo voľnom čase spoločensky prospešnú činnosť,

f) sa podrobil liečeniu škodlivej závislosti,

g) sa podrobil vo svojom voľnom čase programu sociálneho výcviku, psychologickému

poradenstvu, psychoterapeutickému, vzdelávaciemu, doškoľovaciemu, rekvalifikačnému

alebo inému vhodnému programu na rozvíjanie jeho sociálnych zručností a osobnosti

mladistvého, ktorý nie je probačným programom.

(2) Vykonanie spoločensky prospešnej činnosti určitého druhu môže byť mladistvému

uložené len tak, aby nenarušilo jeho prípravu na budúce povolanie, predovšetkým plnenie

povinností súvisiacich so vzdelávacím programom školy, alebo výkon povolania alebo

zamestnania, pričom môže ísť najviac o štyri hodiny denne, osemnásť hodín týždenne,

celkovo šesťdesiat hodín.

§ 108 [Komentár]

Napomenutie s výstrahou

Napomenutím s výstrahou súd a v prípravnom konaní prokurátor dôrazne vytkne

mladistvému v prítomnosti jeho zákonného zástupcu protiprávnosť jeho činu a upozorní ho na

sankcie, ktoré mu hrozia podľa tohto zákona, ak by v budúcnosti spáchal trestnú činnosť.

Šiesty diel

Tresty

§ 109 [Komentár]

Druhy trestov

Mladistvému môže súd uložiť len

a) trest povinnej práce,

b) peňažný trest,

c) trest prepadnutia veci,

d) trest zákazu činnosti,

e) trest vyhostenia,

f) trest odňatia slobody.

§ 110 [Komentár]

Ukladanie trestu

(1) Pri výmere trestu prihliadne súd ako na poľahčujúcu okolnosť aj na to, ako

mladistvý splnil uložené výchovné povinnosti a obmedzenia uvedené v § 107.

(2) Ak súd ukladá úhrnný trest alebo súhrnný trest páchateľovi, ktorý spáchal trestné

činy jednak predtým, než prekročil osemnásty rok svojho veku, jednak po tom, čo tento rok

dovŕšil, postupuje podľa § 41 a § 42, pričom sa hranice trestných sadzieb pri trestných činoch

spáchaných predtým, než prekročil osemnásty rok, posudzujú podľa § 117.

§ 111 [Komentár]

Trest povinnej práce

Pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná hranica tohto trestu prevyšovať

polovicu hornej hranice trestnej sadzby ustanovenej zákonom. Trest povinnej práce nesmie

vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za ktorých sa vykonáva, ohrozovať zdravie,

bezpečnosť alebo mravný vývoj mladistvých.

§ 112 [Komentár]

Trest zákazu činnosti

(1) Zákaz činnosti môže súd uložiť mladistvému len vtedy, ak to nie je na prekážku

príprave na jeho povolanie, pričom horná hranica tohto trestu nesmie prekročiť päť rokov.

(2) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3, uloží mu trest zákazu

činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 1.

(3) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 4, uloží mu trest zákazu

činnosti na sedem rokov až pätnásť rokov.

§ 113 [Komentár]

Trest vyhostenia

Vyhostenie môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených týmto

zákonom, a to vo výmere od jedného roka do piatich rokov. Prihliadne pritom aj na rodinné a

osobné pomery mladistvého, majúc na zreteli, aby mladistvý týmto trestom nebol vydaný do

nebezpečenstva spustnutia.

§ 114 [Komentár]

Peňažný trest

(1) Peňažný trest vo výmere od 30 eur do 16 590 eur môže uložiť súd pri splnení

podmienok ustanovených týmto zákonom, ak je mladistvý zárobkovo činný alebo jeho

majetkové pomery uloženie tohto trestu umožňujú.

(2) Ak súd ukladá mladistvému peňažný trest, určí pre prípad, že by jeho výkon mohol

byť v ustanovenej lehote úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na jeden rok.

Náhradný trest odňatia slobody nesmie však ani spolu s uloženým trestom odňatia slobody

presahovať hornú hranicu trestnej sadzby zníženej podľa § 117 ods. 1.

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol mladistvému uložený peňažný trest,

môže súd rozhodnúť po vyjadrení mladistvého, že jeho zaplatenie alebo nevykonaný zvyšok

sa nahradí tým, že mladistvý odsúdený vykoná všeobecne prospešnú činnosť v rámci

probačného programu.

§ 115 [Komentár]

Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon peňažného trestu, ak

a) vzhľadom na osobu mladistvého, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie,

v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má za to, že účel trestu sa dosiahne aj bez jeho

výkonu, alebo

b) prijme záruku za nápravu mladistvého a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku

ponúkol, má za to, že účel trestu sa dosiahne aj bez jeho výkonu.

(2) Povolenie podmienečného odkladu peňažného trestu sa netýka výkonu ostatných

trestov uložených popri peňažnom treste, ak súd nerozhodol inak.

§ 116 [Komentár]

Skúšobná doba

(1) Pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trestu súd určí skúšobnú dobu až

na tri roky. Zároveň môže mladistvému uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v

§ 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; skúšobná doba začína plynúť

dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

(2) Doba, počas ktorej podmienečne odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a

vyhovel uloženým podmienkam, sa započítava do skúšobnej doby novo určenej pri

podmienečnom odsúdení pre ten istý skutok alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení

úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

(3) Na rozhodovanie o osvedčení v skúšobnej dobe sa použijú ustanovenia o

podmienečnom odsúdení.

§ 117 [Komentár]

Trest odňatia slobody

(1) Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých

znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a

dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky.

(2) Nepodmienečný trest odňatia slobody môže súd mladistvému uložiť len za

podmienky, že by vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu mladistvého alebo vzhľadom na

predtým uložené opatrenia uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu

podľa tohto zákona.

(3) V prípade, ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takého

obzvlášť závažného zločinu pre spoločnosť je vzhľadom na zavrhnutiahodný spôsob

vykonania činu alebo vzhľadom na zavrhnutiahodnú pohnútku alebo vzhľadom na ťažký a

ťažko napraviteľný následok mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad

sedem rokov až do pätnásť rokov, ak má za to, že trest uvedený v odseku 1 na dosiahnutie

účelu nepostačuje.

(4) Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku,

vykonáva v ústavoch na výkon trestu pre mladistvých.

(5) Súd môže rozhodnúť, že v ústave na výkon trestu pre mladistvých sa vykoná trest

aj u mladistvého, ktorý už prekročil osemnásty rok svojho veku; pritom prihliadne najmä na

dĺžku trestu a na stupeň a povahu narušenia mladistvého.

§ 118 [Komentár]

Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody

(1) Ak súd zistí splnenie podmienok § 39 ods. 1 alebo 2 na mimoriadne zníženie trestu

odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, nie je u mladistvého viazaný

obmedzeniami podľa § 39 ods. 3.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o trestný čin, za ktorý je možné podľa

tohto zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

§ 119 [Komentár]

Podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným

dohľadom

(1) Ak súd mladistvému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odloží na

skúšobnú dobu alebo mu trest odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu s

probačným dohľadom, zároveň určí skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky.

(2) Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať

podmienečný odklad výkonu trestu alebo podmienečný odklad výkonu trestu s probačným

dohľadom v platnosti napriek tomu, že mladistvý dal príčinu na nariadenie výkonu trestu

odňatia slobody, a

a) určiť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť

hornú hranicu skúšobnej doby v trvaní piatich rokov, alebo

c) uložiť ďalšie výchovné opatrenie uvedené v § 106 ods. 2, smerujúce k tomu, aby viedol

riadny život.

§ 120 [Komentár]

Premlčanie výkonu trestu

(1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

a) desať rokov, ak bol uložený trest odňatia slobody podľa § 117 ods. 3, alebo

b) tri roky pri ostatných trestných činoch.

(2) Výkon trestu uloženého za trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti

tohto zákona sa ani u mladistvého nepremlčuje okrem trestného činu podpory a propagácie

skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a § 422, trestného

činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k

národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

§ 121 [Komentár]

Zahladenie odsúdenia

(1) Na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej

republiky zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok,

sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, keď bolo

právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku upustené.

(2) O tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa

nevzťahuje odsek 1, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo

výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Ak bol trest podľa rozhodnutia

prezidenta Slovenskej republiky zmiernený, súd takto postupuje po tom, keď bol mladistvý po

výkone zmierneného trestu prepustený na slobodu.

(3) Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody,

podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody s probačným dohľadom alebo podmienečne

prepustený z výkonu trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, akoby nebol

odsúdený.

(4) Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, ako keby nebol

odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od výkonu trestu alebo jeho zvyšku právoplatne

upustilo.

(5) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako keby

nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný.

(6) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest povinnej práce alebo trest zákazu

činnosti, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od jeho

výkonu alebo od jeho zvyšku právoplatne upustilo.

(7) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest vyhostenia, sa hľadí, ako keby nebol

odsúdený, len čo uplynie doba, na ktorú bol uložený, ak trest riadne vykonal.

PIATA HLAVA

VÝKLAD POJMOV

Prvý diel

Všeobecné pojmy

§ 122 [Komentár]

Trestný čin a spôsoby jeho spáchania

(1) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa

okolností a svojich pomerov povinný.

(2) Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný

a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím

počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo

b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.

(3) Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo

spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má

na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné,

každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so

zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom,

aby bola považovaná za pravú.

(4) Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru

nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky

použitím sily alebo ľsťou.

(5) Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo byte iného alebo v

iných priestoroch slúžiacich na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú

ako súčasť obydlia uzavreté.

(6) Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ

vyvolal, alebo s použitím úskoku.

(7) Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické

násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ

uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.

(8) Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho

spáchanie psychické násilie proti inému.

(9) Trestný čin je spáchaný opakovane, ak páchateľ postupne spáchal viac rovnakých

trestných činov opakovanými samostatnými činmi, medzi ktorými nie je žiadna objektívna

alebo subjektívna súvislosť, pričom trestnosť každého z nich sa posudzuje samostatne.

(10) Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho

istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný

čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase,

spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci

zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin; to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom

spáchaným mimo územia Slovenskej republiky.

(11) Za hromadný trestný čin sa považuje jeho spáchanie viacerými činmi, ktoré

samostatne ešte nie sú trestným činom. Trestnosť všetkých takých činov sa posudzuje

spoločne.

(12) Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie

protiprávneho stavu.

(13) Ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia

obvinenia, posudzuje sa také konanie od tohto procesného úkonu ako nový skutok; to neplatí,

ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207. V takom prípade ide o

pokračovanie konania až do doby, kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo

pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu.

§ 123 [Komentár]

Ujma na zdraví

(1) Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia

iného.

(2) Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia

iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas

ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

(3) Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha

zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

a) zmrzačenie,

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c) ochromenie údu,

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e) poškodenie dôležitého orgánu,

f) zohyzdenie,

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h) mučivé útrapy, alebo

i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

(4) Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha,

ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej

štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života

poškodeného.

Škoda

§ 124 [Komentár]

(1) Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na

majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s

trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na

účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

(2) Škodou sa rozumie v zmysle odseku 1 aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený

inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene

dosiahnuť.

(3) Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn

ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na

uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného

nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a

v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje

alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.

§ 125 [Komentár]

(1) Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa

rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie

suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma

dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie

výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

(2) Ak tento zákon v osobitnej časti vyžaduje v základnej skutkovej podstate

spôsobenie škody ako majetkový následok trestného činu a neuvádza jej výšku, má sa za to,

že musí byť spôsobená aspoň škoda malá.

§ 126 [Komentár]

(1) Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom

útoku, v čase a vmieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť,

vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci

alebo na uvedenie veci do predošlého stavu.

(2) Ak ide o ujmu na životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch

živočíchov a rastlín, exemplároch alebo drevinách alebo škodu na pamiatkovo chránených

veciach alebo veciach majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu, pri určení ujmy

alebo výšky škody sa vychádza aj z hodnoty veci určenej zákonom alebo iným všeobecne

záväzným právnym predpisom vydaným na základe zákona.

(3) Ak nemožno určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa

odsekov 1 a 2 alebo ak sú vážne pochybnosti o správnosti výšky škody alebo takto určenej

ujmy, určí sa jej výška na podklade odborného vyjadrenia alebo potvrdenia právnickej osoby,

ktorej pôsobnosť alebo predmet činnosti poskytuje záruku objektívnosti určenia škody alebo

ujmy; inak sa výška škody určí na podklade znaleckého posudku.

Osoba

§ 127 [Komentár]

(1) Dieťaťom sa na účely tohto zákona rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak

nenadobudla plnoletosť už skôr.

(2) Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok

svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.

(3) Osobou vyššieho veku sa na účely tohto zákona rozumie osoba staršia ako

šesťdesiat rokov.

(4) Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení,

osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa

pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá

právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

(5) Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia

podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa §

201 ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania

podľa § 360 ods. 2 alebo nebezpečného prenasledovania podľa § 360a rozumie aj bývalý

manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim

blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej

domácnosti.

(6) Chorou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí

fyzickou chorobou alebo duševnou chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je

dočasne práceneschopná, ako aj osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba

alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom intenzita takej choroby alebo

postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví.

(7) Bezbrannou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vzhľadom na

svoj vek, zdravotný stav, okolnosti činu alebo okolnosti na strane páchateľa nemala nádej

účinne sa ubrániť pred jeho útokom.

(8) Osobou zverenou do starostlivosti alebo dozoru sa na účely tohto zákona rozumie

osoba, ktorá je vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav alebo z iného dôvodu na základe

rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, na základe zmluvy zverená inému, aby vo

svojej domácnosti alebo v zariadení určenom na tento účel alebo inde na ňu dozeral, staral sa

o ňu, zaopatroval ju alebo ju vychovával.

(9) Odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou,

výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa.

(10) Závislou osobou sa rozumie osoba závislá od návykových látok alebo od

návykových škodlivých činností.

(11) Podriadenou osobou je osoba, ktorá v dôsledku postavenia je osobne, pracovne,

služobne alebo inak svojím postavením, pracovným zaradením, funkciou alebo hodnosťou

podriadená páchateľovi a v dôsledku toho je povinná prijímať a plniť jeho pokyny, príkazy

alebo rozkazy.

(12) Viacerými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

§ 128 [Komentár]

(1) Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej

republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu,

člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba

zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom

pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy,

štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo

iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej

zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen

lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba,

ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a

používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh

zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých

ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho

právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník

medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný

zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie

alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej

republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa

podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s

medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

(2) Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá

zastáva funkciu

a) v zákonodarnom orgáne, súdnom alebo rozhodcovskom orgáne, v nelegislatívnom

zhromaždení, alebo v orgáne verejnej správy cudzieho štátu vrátane hlavy štátu, alebo

b) v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, alebo v medzinárodnej

organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného, ak je s

výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin

bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou.

(3) Na účely tohto zákona sa vojakom rozumie

a) osoba, ktorá vykonáva vojenskú službu,

b) príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území

Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve,

c) príslušník Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného

bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colník,

d) vojnový zajatec.

(4) Kde sa v tomto zákone hovorí o vojenskej službe alebo o vojenskej povinnosti,

rozumie sa tým služba alebo povinnosť osôb uvedených v odseku 3 písm. c) len v čase vojny

alebo vojnového stavu.

(5) Postihnutým za obdobný čin sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bola za

obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt. To

neplatí, ak je uložená sankcia alebo iné opatrenie zahladené.

(6) Odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným

rozsudkom uznaný za vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené.

(7) Potrestaným sa rozumie ten odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom

uložený trest. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené.

(8) Ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť,

spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, môže byť páchateľom alebo spolupáchateľom

trestného činu len osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie.

Účastníkom na trestnom čine môže byť aj osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť,

spôsobilosť alebo postavenie. Ak zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej

vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie

spĺňa právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná.

(9) Páchateľom alebo spolupáchateľom vojenského trestného činu podľa jedenástej

hlavy osobitnej časti tohto zákona môže byť len vojak.

§ 129 [Komentár]

Skupina osôb a organizácia

(1) Skupinou osôb sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

(2) Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej

troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi

jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a

koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

(3) Extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej

troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.

(4) Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina

najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s

cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti

podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu

osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.

(5) Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina

najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely spáchania

trestného činu teroru alebo trestného činu terorizmu.

(6) Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná

účasť v takej skupine alebo iné úmyselné konanie na účel

a) zachovania existencie takej skupiny, alebo

b) spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.

(7) Podporou zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné

konanie spočívajúce v poskytnutí finančných alebo iných prostriedkov, služieb, súčinnosti

alebo vo vytváraní iných podmienok na účel

a) založenia alebo zachovania existencie takej skupiny, alebo

b) spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.

Vec

§ 130 [Komentár]

(1) Vecou sa na účely tohto zákona rozumie

a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých

ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,

b) ovládateľná prírodná sila alebo energia, alebo

c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu.

(2) Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo

obrazový záznam na technickom nosiči.

(3) Zverenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec vo vlastníctve inej osoby,

ktorú má páchateľ na základe zmluvy v oprávnenom užívaní alebo z dôvodov plnenia

určitých úloh podľa dispozície jej vlastníka v držbe so záväzkom použiť ju len na dohodnutý

účel alebo za dohodnutých podmienok ju vlastníkovi vrátiť.

(4) Prisvojením veci sa na účely tohto zákona rozumie odňatie veci z dispozície

vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako

s vlastnou vecou.

(5) Návykovou látkou sa na účely tohto zákona rozumie alkohol, omamné látky,

psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo

jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

(6) Prostriedkom hromadnej prepravy sa na účely tohto zákona rozumie vec spôsobilá

na prepravu najmenej deviatich osôb.

(8) Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické,

obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

a) textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré smerujú

k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b) programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských

práv a slobôd,

c) obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné

zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase,

národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské

vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody,

d) ospravedlňujúce alebo schvaľujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného

vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní

hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného

medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého

právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol

páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu

zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská

republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený, alebo

e) popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného

vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní

hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného

medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého

právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol

páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu

zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská

republika.

(9) Za extrémistický materiál sa považuje materiál podľa odseku 8, ak sa vyrába,

rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva v úmysle podnecovať

nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo

jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre

predchádzajúce dôvody a replika extrémistického materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je

zameniteľná s originálom.

§ 131 [Komentár]

(1) Vecou všeobecného záujmu sa na účely tohto zákona rozumie záujem presahujúci

rámec individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov

spoločnosti.

(2) Za nakladanie s odpadmi sa na účely tohto zákona považuje zber, preprava, vývoz,

dovoz, zhodnocovanie, zneškodňovanie a ukladanie odpadov.

(3) Úplatkom sa na účely tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či

nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

(4) Verejnou listinou sa na účely tohto zákona rozumie písomnosť vydaná na základe

zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá

zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo

zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo

právom chránené záujmy.

§ 132 [Komentár]

Prostitúcia a pornografia

(1) Prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb

iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom

za odmenu.

(2) Pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu

pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených

pohlavných orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

(3) Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného

spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo

zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej

osoby.

§ 133 [Komentár]

Cudzia moc a cudzí činiteľ

(1) Cudzou mocou sa na účely tohto zákona rozumejú cudzie štáty a ich vojenské

alebo iné zoskupenia predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby

vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci.

(2) Cudzím činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická

osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje

politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte

alebo v medzinárodných vzťahoch.

§ 134 [Komentár]

Ústavné zriadenie a krízová situácia

(1) Ústavným zriadením sa na účely tohto zákona rozumie demokratický systém

základných práv a slobôd garantovaný náležitým usporiadaním a fungovaním orgánov štátnej

moci, územnej samosprávy a politických strán a hnutí upravený Ústavou Slovenskej

republiky.

(2) Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie

a) núdzový stav,

b) výnimočný stav,

c) vojnový stav, alebo

d) vojna.

§ 135 [Komentár]

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu

(1) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre

vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku,

psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku

obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.

(2) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre

vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu

omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac

desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.

§ 136 [Komentár]

Počítanie času

Kde tento zákon spája s uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok,

nezapočítava sa do nej deň, keď nastala právna skutočnosť určujúca jej začiatok.

§ 137 [Komentár]

Svojvoľné vzdialenie

(1) Svojvoľne sa vzďaľuje ten, kto

a) sa vzdiali bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,

b) sa neprihlási vo svojom útvare alebo vmieste služobného pridelenia, hoci tam bol odoslaný

alebo hoci uplynul čas jeho odôvodnenej neprítomnosti, najmä pri ustanovení, preložení,

služobnej ceste alebo dovolenke,

c) bol odlúčený za bojových akcií od svojho útvaru a nepripojil sa po zániku príčiny odlúčenia

k svojmu alebo inému vojenskému útvaru, alebo

d) sa neprihlásil v niektorom vojenskom útvare po návrate alebo po oslobodení z

nepriateľského zajatia.

(2) Sústavne sa svojvoľne vzďaľuje ten, kto sa svojvoľne vzdiali na dobu hoci kratšiu

ako štyridsaťosem hodín najmenej trikrát, ak medzi prvým a tretím svojvoľným vzdialením

neuplynula doba viac ako tri mesiace.

(3) Svojvoľné vzdialenie podľa odseku 1 sa vzťahuje len na osobu, ktorá vykonáva

povinnú vojenskú službu.

Druhý diel

Osobitné kvalifikačné pojmy

§ 138 [Komentár]

Závažnejší spôsob konania

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu

a) so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145,

zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa § 149, ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156 a

§ 157,

b) po dlhší čas,

c) surovým alebo trýznivým spôsobom,

d) násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

e) vlámaním,

f) ľsťou,

g) využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti,

h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo

funkcie alebo uloženej mu podľa zákona,

i) organizovanou skupinou, alebo

j) na viacerých osobách.

§ 139 [Komentár]

Chránená osoba

(1) Chránenou osobou sa rozumie

a) dieťa,

b) tehotná žena,

c) blízka osoba,

d) odkázaná osoba,

e) osoba vyššieho veku,

f) chorá osoba,

g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,

h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo

i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s

postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.

§ 140 [Komentár]

Osobitný motív

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu

a) na objednávku,

b) z pomsty,

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d) v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo

jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa

z predchádzajúcich dôvodov,

e) v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa §

419,

f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, alebo

g) so sexuálnym motívom.

§ 140a [Komentár]

Trestné činy extrémizmu

Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k

potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materiálov

podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania

extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423,

podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania,

hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe

pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného

motívu podľa § 140 písm. d) a f).

§ 141 [Komentár]

Nebezpečné zoskupenie

Nebezpečným zoskupením sa rozumie

a) zločinecká skupina, alebo

b) teroristická skupina.

§ 142 [Komentár]

Ťažká ujma na zdraví alebo smrť

(1) Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie spôsobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123

ods. 3.

(2) Smrťou sa rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť).

§ 143 [Komentár]

Smrť viacerých osôb

Smrťou viacerých osôb sa rozumie spôsobenie smrti najmenej troch osôb.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU

Prvý diel

Trestné činy proti životu

§ 144 [Komentár]

Úkladná vražda

(1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím

slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.

(2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,

b) na dvoch osobách,

c) závažnejším spôsobom konania,

d) na chránenej osobe,

e) z osobitného motívu, alebo

f) v úmysle získať majetkový prospech.

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 145 [Komentár]

Vražda

(1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až

dvadsať rokov.

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na dvoch osobách,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) na chránenej osobe,

d) z osobitného motívu, alebo

e) v úmysle získať majetkový prospech.

(3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 146 [Komentár]

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené

dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem

rokov.

Zabitie

§ 147 [Komentár]

(1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť,

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 148 [Komentár]

(1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa

odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 149 [Komentár]

Usmrtenie

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri

roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 na dvoch alebo viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o

bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.

(4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím

zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku

spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom

návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb.

Nedovolené prerušenie tehotenstva

§ 150 [Komentár]

(1) Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím

slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(3) Trestom odňatia slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

činom uvedeným v odseku 1 spôsobí tehotnej žene ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 151 [Komentár]

(1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za

podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení

tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do

starostlivosti alebo pod dozor,

c) a získa tým väčší prospech, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

§ 152 [Komentár]

(1) Kto tehotnú ženu navedie na to, aby

a) svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo

b) iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom

alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom

prerušení tehotenstva,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej žene pomáha pri prerušení jej

tehotenstva ňou samou alebo pri tom, aby iného požiadala alebo inému dovolila umelo

prerušiť jej tehotenstvo.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 153 [Komentár]

Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada,

alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o

návodcovi a pomocníkovi.

§ 154 [Komentár]

Účasť na samovražde

(1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň

k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v

odseku 1

a) spácha závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

Druhý diel

Trestné činy proti zdraviu

Ublíženie na zdraví

§ 155 [Komentár]

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na

štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 156 [Komentár]

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť

mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

§ 157 [Komentár]

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím

slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

§ 158 [Komentár]

Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť

vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa

zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia

§ 159 [Komentár]

(1) Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre

seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži, potrestá sa odňatím

slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 160 [Komentár]

(1) Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo

bunku, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.

Tretí diel

Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie

§ 161 [Komentár]

Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti

(1) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na

potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie

nových medicínskych poznatkov

a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o

nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo

b) bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na

osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na

ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými podmienkami

overovania bez zdravotnej indikácie,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak vykoná

akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja geneticky

identickú s inou ľudskou bytosťou, či živou, alebo mŕtvou.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo pre iného väčší prospech.

(4) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 162 [Komentár]

Poškodenie zdravia

(1) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť

zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony

zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo

nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z

nedbanlivosti,

a) bezprostredne ohrozí život iného,

b) inému ublíži na zdraví, alebo

c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu

liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

§ 163 [Komentár]

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť

rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 164 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo

rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie

§ 165 [Komentár]

(1) Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej

imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 166 [Komentár]

(1) Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej

imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 167 [Komentár]

Ohrozovanie pohlavnou chorobou

(1) Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

§ 168 [Komentár]

(1) Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné

potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné

pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 169 [Komentár]

(1) Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z

nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na

obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 170 [Komentár]

Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a

potrebami

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

ľudí tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

a) predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré nie

sú registrované podľa osobitného predpisu alebo ktorých požívanie nepovolil príslušný orgán,

alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným

právnym predpisom,

b) vykonáva klinické skúšanie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so

všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo

c) bez povolenia zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich

držanie a obchodovanie s nimi

§ 171 [Komentár]

(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú

látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva

pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom

rozsahu.

§ 172 [Komentár]

(1) Kto neoprávnene

a) vyrobí,

b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor

alebo kto takú činnosť sprostredkuje,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,

c) závažnejším spôsobom konania,

d) na chránenej osobe, alebo

e) vo väčšom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo

c) v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) vo veľkom rozsahu.

§ 173 [Komentár]

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na

nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa

odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom

uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom

uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa

činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

§ 174 [Komentár]

Šírenie toxikománie

(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom

podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) voči chránenej osobe, alebo

b) verejne.

§ 175 [Komentár]

Podávanie alkoholických nápojov mládeži

Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť

rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

§ 176 [Komentár]

Podávanie anabolických látok

(1) Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné

prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel

a) vo väčšom množstve, alebo

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za

obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo

iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou takej

osoby na organizovanej športovej činnosti

a) vo väčšom množstve, alebo

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za

obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

Neposkytnutie pomoci

§ 177 [Komentár]

(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na

zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo

iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na

zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú

pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 178 [Komentár]

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri

nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre

seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

DRUHÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

Prvý diel

Trestné činy proti slobode

§ 179 [Komentár]

Obchodovanie s ľuďmi

(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia,

hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo

poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná

osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak

zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s

jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane

pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu,

nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá

sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá

alebo prevezme osobu mladšiu ako osemnásť rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej

prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či

nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov,

tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok,

alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Obchodovanie s deťmi

§ 180 [Komentár]

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného

dieťa na účel adopcie alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom získa

do svojej moci dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný

následok.

§ 181 [Komentár]

(1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu

alebo na iný účel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok,

alebo

b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 182 [Komentár]

Pozbavenie osobnej slobody

(1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na

štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) na chránenej osobe, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb.

§ 183 [Komentár]

Obmedzovanie osobnej slobody

(1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím

slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu,

c) ako verejný činiteľ,

d) na chránenej osobe, alebo

e) a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 184 [Komentár]

Obmedzovanie slobody pobytu

(1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy

a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo

b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) ako verejný činiteľ.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti iného opustiť územie

Slovenskej republiky alebo inému neoprávnene bráni v pobyte na území Slovenskej

republiky.

§ 185 [Komentár]

Branie rukojemníka

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na

zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 186 [Komentár]

Vydieračský únos

(1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo

ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej

osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá

sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) na chránenej osobe, alebo

d) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 187 [Komentár]

Zavlečenie do cudziny

(1) Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať

rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 188 [Komentár]

Lúpež

(1) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle

zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

c) závažnejším spôsobom konania,

d) na chránenej osobe, alebo

e) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 189 [Komentár]

Vydieranie

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo

konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Hrubý nátlak

§ 190 [Komentár]

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť

plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby

vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj

vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ich národnosť, rasu,

farbu pleti, etnický pôvod, vek, zdravotný stav alebo pohlavie alebo v úmysle dosiahnuť pre

seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody

a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými

ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli, alebo

b) týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným neľudským a krutým spôsobom.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 191 [Komentár]

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť

povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 192 [Komentár]

Nátlak

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú

núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými

osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu,

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech,

alebo

e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu

právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na

poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým

zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

d) za krízovej situácie.

§ 193 [Komentár]

Obmedzovanie slobody vyznania

(1) Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy

a) núti iného zúčastniť sa na náboženskom úkone,

b) bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo

c) inému v užívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) verejne.

§ 194 [Komentár]

Porušovanie domovej slobody

(1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá

sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

d) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) voči chránenej osobe, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 194a

Ochrana súkromia v obydlí

(1) Kto úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho

súkromný a rodinný život vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo

iné osoby neoprávneným sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré

sa zdržiavajú v jeho obydlí, a s využitím informačno-technických prostriedkov a iných

technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu do obydlia,

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

d) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) voči chránenej osobe, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 195 [Komentár]

Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo

výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti,

násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa

alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ

§ 196 [Komentár]

(1) Kto úmyselne poruší

a) listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti

prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom,

b) tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby,

alebo

c) tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v

jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho

takéto počítačové dáta,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej

služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin,

alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným

obvyklým spôsobom alebo správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej

služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

§ 197 [Komentár]

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného

neoprávnený prospech

a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti

prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené

jemu, alebo z informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby,

alebo

b) také tajomstvo využije,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej

služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

§ 198 [Komentár]

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vyrobí, sebe alebo

inému zadováži alebo prechováva zariadenie spôsobilé na odpočúvanie informácií

prenášaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody

až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

Druhý diel

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

§ 199 [Komentár]

Znásilnenie

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto

na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať

rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 200 [Komentár]

Sexuálne násilie

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku,

análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho

bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

Sexuálne zneužívanie

§ 201 [Komentár]

(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným

spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 202 [Komentár]

(1) Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo ju

iným spôsobom sexuálne zneužije,

a) ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo

odkázaná osoba, alebo

b) za odmenu,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako osemnásť rokov, ktorá bola k takému konaniu

donútená z poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou.

§ 203 [Komentár]

Súlož medzi príbuznými

(1) Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

TRETIA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI

§ 204 [Komentár]

Dvojmanželstvo

(1) Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou,

ktorá už je v inom manželstve.

§ 205 [Komentár]

Odloženie dieťaťa

(1) Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť

pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na dieťati mladšom ako tri roky.

§ 206 [Komentár]

Opustenie dieťaťa

(1) Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť

pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na dieťati mladšom ako šesť rokov.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 207 [Komentár]

Zanedbanie povinnej výživy

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti,

zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva

roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej

zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri

roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z

výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

§ 208 [Komentár]

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

(1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove,

spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním,

pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo

stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej

fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej

osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo

vzdelávania,

c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú

fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo

spôsobilej poškodiť jej zdravie,

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) z osobitného motívu,

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z

výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Únos

§ 209 [Komentár]

(1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne

vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia

povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

§ 210 [Komentár]

(1) Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo osobu postihnutú

duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má

podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

§ 211 [Komentár]

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov

nebezpečenstvu spustnutia tým, že

a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,

b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,

c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi,

d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo

e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným

právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v

povinnej školskej dochádzke.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

ŠTVRTÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

§ 212 [Komentár]

Krádež

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá

sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej

zmocní a

a) čin spácha vlámaním,

b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného

násilia,

c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s

intenzívnym chovom,

e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu,

alebo

f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

c) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného

zhromaždenia alebo obradu,

d) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

e) tým, že taký čin zorganizuje.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 213 [Komentár]

Sprenevera

(1) Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom

majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu,

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako

správca konkurznej podstaty, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 214 [Komentár]

Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je

zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú

odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec

nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré

nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti

zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu

vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 215 [Komentár]

Neoprávnené užívanie cudzej veci

(1) Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto

na cudzom majetku spôsobí malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá mu bola zverená,

prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom

uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

§ 216 [Komentár]

(1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne

ho používať, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) z osobitného motívu,

c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu,

alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom

spôsobí značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí

škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 217 [Komentár]

(1) Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) z osobitného motívu,

c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu,

alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom

spôsobí značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí

škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 218 [Komentár]

Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru

(1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej

osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva

roky.

(2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto

oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím

slobody až na jeden rok.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

§ 219 [Komentár]

Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo

inej platobnej karty

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný

prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo

predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho

prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden

rok až päť rokov.

(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo

poskytne inému nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na

spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) vo veľkom rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 220 [Komentár]

Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla

(1) Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo

motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí

motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora

motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného

motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo spôsobí takým činom väčšiu škodu,

alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú

škodu.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo spôsobí takým činom

škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 221 [Komentár]

Podvod

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho

do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 222 [Komentár]

Úverový podvod

(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v

otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí

malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako

zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto

úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho

poskytnutie.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 223 [Komentár]

Poisťovací podvod

(1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia

podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na

jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako

zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie

poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené

na jeho poskytnutie.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 224 [Komentár]

Kapitálový podvod

(1) Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo

iných listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo kto v súvislosti s

ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch alebo v iných propagačných

materiáloch alebo prehľadoch týkajúcich sa majetkových pomerov alebo výnosov podniku vo

vzťahu k väčšiemu počtu osôb uvádza nepravdivé údaje alebo nereálne údaje o výnosoch

investovania alebo o majetkových pomeroch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo kto

nevýhody takého investovania zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 225 [Komentár]

Subvenčný podvod

(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho

rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho

územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne

záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do

omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu,

príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,

rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije v

rozsahu väčšom na iný ako určený účel.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako

zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu,

príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,

rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje,

umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z

rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného

celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho

poskytnutie.

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 226 [Komentár]

Neoprávnené obohatenie

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným

zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného

podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované

uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených

výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa

bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku

malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 227 [Komentár]

Podvodný úpadok

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného

neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom

alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije

a) na založenie inej právnickej osoby alebo

b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, alebo kto tak koná v úmysle

spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného

väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech,

alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech

veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí ním inému úpadok.

§ 228 [Komentár]

Zavinený úpadok

(1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej

veriteľa tým, že

a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,

b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,

c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj

len sčasti majetok tejto právnickej osoby,

d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu,

alebo

e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1

písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo

iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým

neboli tieto orgány povinné.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí ním inému úpadok.

§ 229 [Komentár]

Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok

(1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá

nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potrestá sa odňatím slobody na

jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 230 [Komentár]

Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier

(1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Podielnictvo

§ 231 [Komentár]

(1) Kto ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme ako záloh

a) vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo

b) to, čo za takú vec bolo zadovážené,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

b) z osobitného motívu, alebo

c) použije takúto vec na podnikanie.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 232 [Komentár]

(1) Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty,

ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a inému umožní zastrieť pôvod alebo zistenie pôvodu veci získanej

trestnou činnosťou spáchanou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými

alebo vysokorizikovými chemickými látkami, s vysoko rizikovými biologickými agensmi a

toxínmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

§ 233 [Komentár]

(1) Kto príjem alebo iný majetok z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého

príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie

trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo

zhabanie,

a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke

zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo

inému zadováži, alebo

b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu, alebo

b) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) ako verejný činiteľ,

b) a získa ním značný prospech, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu,

b) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými

alebo vysokorizikovými chemickými látkami, zbraňami a ľuďmi alebo z iného obzvlášť

závažného zločinu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 234 [Komentár]

(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej

činnosti podľa § 233, alebo

b) neobvyklú obchodnú operáciu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo

ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva

trestného stíhania.

§ 235 [Komentár]

Úžera

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie

rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote

vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle

uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 236 [Komentár]

Zatajenie veci

(1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom,

omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

§ 237 [Komentár]

(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym

predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu

alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 238 [Komentár]

Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným

právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným

rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až

na dva roky.

§ 239 [Komentár]

Poškodzovanie veriteľa

(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len

časť svojho majetku,

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku,

alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie

veriteľa inej osoby tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo

i len časť majetku dlžníka, alebo

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

§ 240 [Komentár]

Zvýhodňovanie veriteľa

(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len

čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí

činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom

uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

§ 241 [Komentár]

Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním

(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo

ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v

súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si dá sľúbiť

majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o

nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo

iný prospech.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) z osobitného motívu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania

§ 242 [Komentár]

(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii

alebo konanie o oddĺžení tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

§ 243 [Komentár]

(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že

a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,

b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,

c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo

d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách

dlžníka,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 243a

Marenie exekučného konania

(1) Kto marí exekučné konanie tým, že

a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,

b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,

c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných

aktivitách povinného,

d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo

e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí

činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom

uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

§ 244 [Komentár]

Porušovanie zákazu konkurencie

(1) Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz

uvedený v takom zákone poruší a spôsobí tým inému väčšiu škodu, potrestá sa odňatím

slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

Poškodzovanie cudzej veci

§ 245 [Komentár]

(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na

cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 246 [Komentár]

(1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou

látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 247 [Komentár]

Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo

inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému

nosiču informácií alebo jeho časti a

a) jeho informácie neoprávnene použije,

b) také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,

c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

d) vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo

potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára

neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na

právne účely nakladalo,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v

odseku 1

a) neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos

počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v rámci počítačového systému, alebo

b) zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo,

prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do celého počítačového systému

alebo do jeho časti.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 248 [Komentár]

Zneužívanie vlastníctva

(1) Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí,

poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva

ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný

následok.

§ 248a

Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá

je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu

pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu, alebo

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu.

§ 249 [Komentár]

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni

alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje

archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

b) z osobitného motívu,

c) vo väčšom rozsahu, alebo

d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za

taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) v značnom rozsahu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

d) za krízovej situácie.

§ 249a

Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

(1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak,

aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováži alebo

prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci ochranu podľa osobitného predpisu.

PIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE

Prvý diel

Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku

§ 250 [Komentár]

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

(1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že

a) nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo

b) konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže,

spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním úpadok podniku iného súťažiteľa,

c) z osobitného motívu, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

§ 251 [Komentár]

Neoprávnené podnikanie

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,

c) a získa ním väčší prospech, alebo

d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo

funkcie.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 251a

Neoprávnené zamestnávanie

(1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava

v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný čin v

predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až

na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 bez ohľadu na predchádzajúci postih za obdobný čin

a) na chránenej osobe,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok

vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými

podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v

rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo

d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.

§ 252 [Komentár]

Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových

služieb

(1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje

devízové peňažné služby

a) závažnejším spôsobom konania,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch

odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 253 [Komentár]

Nepovolená výroba liehu

(1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia

vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin

prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva

zariadenie na výrobu liehu.

§ 254 [Komentár]

Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou

(1) Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo

obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na dva

roky.

(2) Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa

zákona pri dovoze tovaru, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami

§ 255 [Komentár]

(1) Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a

technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až

na tri roky.

(2) Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných

predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine,

alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

§ 256 [Komentár]

(1) Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania,

postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na

nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov alebo že

taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) v úmysle získať značný prospech.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 257 [Komentár]

(1) Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu

potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov, potrestá

sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podklady potrebné na evidenciu tovaru a

technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov zničí, poškodí, urobí

neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie evidenciu, alebo kto urobí zásah do technického

alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a

technológií.

§ 258 [Komentár]

Ohrozenie devízového hospodárstva

(1) Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti

alebo núdzového stavu v devízovom hospodárstve poruší v malom rozsahu devízové

predpisy, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti hospodárskej disciplíne

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie

§ 259 [Komentár]

(1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o

závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača

alebo v iných podkladoch slúžiacich na

a) štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

b) evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

c) kontrolu účtovníctva,

d) kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu

verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku

alebo z rozpočtu obce,

e) určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú

osobu,

f) konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo

g) zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel

alebo iného registra podľa osobitného predpisu,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný

obzvlášť závažný následok.

§ 260 [Komentár]

Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a

obchodnej evidencie konaním uvedeným v § 259 ods. 1 okrem písmena a) alebo b) a spôsobí

ním škodu veľkého rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky až osem rokov.

Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev

§ 261 [Komentár]

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo

doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu

Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v

zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní

spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 262 [Komentár]

(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania,

postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní

spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 263 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskych spoločenstiev konaním

uvedeným v § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

§ 264 [Komentár]

Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového

tajomstva

(1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo,

telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe

alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na

šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 265 [Komentár]

Zneužívanie informácií v obchodnom styku

(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo

svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne

ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie

zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potrestá sa

odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho

orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov

alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle

uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo

viacerých z nich.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

§ 266 [Komentár]

(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle

spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so

všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo

dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo

výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá

sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen

privatizačnej komisie, licitátor,

d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo

e) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 267 [Komentár]

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že

a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní,

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží

účasti na verejnom obstarávaní, alebo

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom

obstarávaní,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 268 [Komentár]

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že

a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri

dražbe,

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží

podávania návrhov pri verejnej dražbe, alebo

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri

verejnej dražbe,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 269 [Komentár]

Poškodzovanie spotrebiteľa

(1) Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že

a) klame spotrebiteľa na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo na druhu, akosti a

množstve poskytovaných výkonov,

b) uvedie na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady,

c) ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde

k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené

všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z

výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech značného rozsahu alebo

spôsobí poruchu v zásobovaní.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

§ 269a [Komentár]

Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi

(1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách,

ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za

nekalé,

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z

výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,

potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na

konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za

obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

Tretí diel

Trestné činy proti mene a trestné činy daňové

§ 270 [Komentár]

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené

peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá

sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo

kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich

ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované,

pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá

sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) vo väčšom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) vo veľkom rozsahu.

§ 271 [Komentár]

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných

papierov

(1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a

neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa

odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu

bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo

neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.

§ 272 [Komentár]

Výroba a držba falšovateľského náčinia

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný

predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo

ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných

uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 pri výkone svojho povolania.

§ 273 [Komentár]

Ohrozovanie obehu peňazí

Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské

peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

§ 274 [Komentár]

Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín,

nálepiek a poštových pečiatok

(1) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo

cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo

poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému

neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do

obehu alebo ich použije ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním väčší prospech,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 275 [Komentár]

Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru

(1) Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné

technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené

všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť

sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu

alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním väčší prospech,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 276 [Komentár]

Skrátenie dane a poistného

(1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné

poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na

jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) vo väčšom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 277 [Komentár]

Neodvedenie dane a poistného

(1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné

na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové

sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v malom rozsahu

uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť

sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť

rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) vo väčšom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 278 [Komentár]

Nezaplatenie dane a poistného

(1) Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie,

verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa

odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 279 [Komentár]

Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru

(1) Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými

technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené

zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť

inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so

všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do

obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných

kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely

ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 280 [Komentár]

Spoločné ustanovenie

Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným

peniazom počas obdobia určeného na ich výmenu, peniazom v čase spáchania trestného činu

nevydaným, ale určeným na vydanie do obehu, ako aj cudzozemským peniazom vrátane

meny euro a cudzozemským cenným papierom vrátane cudzozemských cenných papierov

hromadne vydaných, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné.

Štvrtý diel

Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu

§ 281 [Komentár]

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému

menu

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené

označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju

patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so

zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo

používať ho patrí inému, alebo

b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo

názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 282 [Komentár]

Porušovanie priemyselných práv

(1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii

polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 283 [Komentár]

Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému

výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu

alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

ŠIESTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prvý diel

Trestné činy všeobecne nebezpečné

Všeobecné ohrozenie

§ 284 [Komentár]

(1) Kto úmyselne

a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do

nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu,

či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny,

rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného

podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo

b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 285 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží

jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

a) značnú škodu, alebo

b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť

viacerých osôb.

Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia

§ 286 [Komentár]

(1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku

a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku

hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku

zákazovú alebo príkazovú,

b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,

c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,

d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,

e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,

f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich

následkom,

g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo

h) podobného všeobecne prospešného zariadenia,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 287 [Komentár]

Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu

astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu, alebo oporného

gravimetrického bodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

§ 288 [Komentár]

Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s

výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody

až na šesť mesiacov.

§ 289 [Komentár]

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom

návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo

zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej

činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré

sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne

podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického

materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s

nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom

návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo

zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich

štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin

alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v

odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom

majetku,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v

stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri

ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku

pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť

nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

§ 290 [Komentár]

Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni

(1) Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo

postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu

a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo

b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) napriek tomu, že hrozivú tieseň sám zavinil.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode

§ 291 [Komentár]

(1) Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s úmyslom získať

alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom

a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,

b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého

rozsahu, alebo

c) zneužije bezbrannosť iného,

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 292 [Komentár]

Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku

vzdušného dopravného prostriedku za letu alebo lode za plavby, potrestá sa odňatím slobody

až na tri roky.

§ 293 [Komentár]

Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny

(1) Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého

prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený,

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.

Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami

§ 294 [Komentár]

(1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo

drží strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na

jeden rok až päť rokov.

(2) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží

strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného

na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje,

nedovolene zahľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a

sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1, 2 alebo 3.

a) závažnejším spôsobom konania

b) z osobitného motívu, alebo

c) vo väčšom rozsahu.

(5) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) vo veľkom rozsahu, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 295 [Komentár]

(1) Kto bez povolenia

a) vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému

hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť, alebo komponent,

b) hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo

c) niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak

a) protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví,

zadováži, drží, skladuje alebo použije, alebo

b) projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní alebo

biologických zbraní.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) vo väčšom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) v značnom rozsahu.

(5) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) vo veľkom rozsahu, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 296 [Komentár]

Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju

podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

§ 297 [Komentár]

Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju

podporuje, potrestá sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.

Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko

rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov

§ 298 [Komentár]

(1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, vymení, upraví,

použije, dá na prepravu alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo

iný obdobný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko

rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a získa ním značný prospech, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 299 [Komentár]

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na

nedovolenú výrobu jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej

chemickej látky, alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

§ 299a

Neoprávnené uskutočňovanie stavby

(1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť,

pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a

spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo

viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich

štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch

postihnutý.

Druhý diel

Trestné činy proti životnému prostrediu

Ohrozenie a poškodenie životného prostredia

§ 300 [Komentár]

(1) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým,

že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane

prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych

stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá, kto v chránenom území

neoprávnene postaví stavbu.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných

zdrojov minerálnych stolových vôd.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí škodu veľkého rozsahu.

§ 301 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej

škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia

alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných

zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a

prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a

spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 302 [Komentár]

Neoprávnené nakladanie s odpadmi

(1) Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými

právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 302a

Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou

zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z

jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky,

škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného

rekreačného plavidla, a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť

mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania

b) a spôsobí ním škodu značného rozsahu, alebo

c) hoci už bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo

bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia

§ 303 [Komentár]

(1) Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a

ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo

ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok

až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.

§ 304 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo

podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom

uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.

§ 305 [Komentár]

Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a

krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov

reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí

jej biotop,

b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho

biotop a obydlie,

c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo

d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny

alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí

motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo

skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a

krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov

reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo

vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,

b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy,

alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo

c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné

označenie chránených živočíchov alebo exemplárov, potrestá sa odňatím slobody na šesť

mesiacov až tri roky.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu,

c) v značnom rozsahu,

d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo

e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol

za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) vo veľkom rozsahu, alebo

c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

§ 306 [Komentár]

Porušovanie ochrany stromov a krov

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného

hospodárstva vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) v značnom rozsahu, alebo

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol

za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) vo veľkom rozsahu.

Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín

§ 307 [Komentár]

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia

nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat, potrestá sa odňatím

slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

§ 308 [Komentár]

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia

nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

§ 309 [Komentár]

Únik organizmov

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní

genetických technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých

priestorov alebo spôsobí zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného

prostredia, ktoré môžu ohroziť ľudí alebo životné prostredie, potrestá sa odňatím slobody až

na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním poškodenie životného prostredia v značnom rozsahu, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 310 [Komentár]

Pytliactvo

(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu

rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase

ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na

iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,

b) v malom rozsahu, alebo

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

SIEDMA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE

Prvý diel

Trestné činy proti základom republiky

§ 311 [Komentár]

Vlastizrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím

činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo

sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom

odňatia slobody na doživotie.

§ 312 [Komentár]

Úklady proti Slovenskej republike

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky,

alebo

b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia,

d) ako verejný činiteľ, alebo

e) za krízovej situácie.

Teror

§ 313 [Komentár]

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí

alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov

alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 314 [Komentár]

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na

zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné

zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť

rokov.

(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) na chránenej osobe, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

Záškodníctvo

§ 315 [Komentár]

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej

republiky

a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do

nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či

haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny,

rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši,

alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo

b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) na chránenej osobe.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 316 [Komentár]

(1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí

alebo urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 317 [Komentár]

Sabotáž

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej

republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa

dopustí iného konania preto, aby

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo

ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo

b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú

závažnú škodu,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

d) za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti bezpečnosti republiky

§ 318 [Komentár]

Vyzvedačstvo

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky

alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie

alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,

označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju

cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce

takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne

vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo

b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej

situácie.

Ohrozenie utajovanej skutočnosti

§ 319 [Komentár]

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky

alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie

alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,

označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju

nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť,

alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do

cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa

odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 320 [Komentár]

Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov

Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie,

nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská

republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo Tajné,

nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú

skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

ÔSMA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH

Prvý diel

Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci

Útok na orgán verejnej moci

§ 321 [Komentár]

(1) Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 322 [Komentár]

(1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej

škody

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, alebo

b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

Útok na verejného činiteľa

§ 323 [Komentár]

(1) Kto použije násilie

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 324 [Komentár]

(1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej

škody

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

§ 325 [Komentár]

Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo

ochranu verejného činiteľa.

Druhý diel

Trestné činy verejných činiteľov

§ 326 [Komentár]

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo

inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 327 [Komentár]

Marenie úlohy verejným činiteľom

(1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo

podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 327a

Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho

právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo

majetku verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem

chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo

ohrozenie nespôsobí, a

a) spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho

územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, alebo

b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Tretí diel

Korupcia

Prijímanie úplatku

§ 328 [Komentár]

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada

alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti

vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím

slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 329 [Komentár]

(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez

sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu.

§ 330 [Komentár]

(1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba

alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných

povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím

slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 331 [Komentár]

(1) Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník

medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupca, či

zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, s ktorým

je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo ako osoba v obdobnej funkcii priamo alebo

cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok v

súvislosti s výkonom svojej funkcie, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť

rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

Podplácanie

§ 332 [Komentár]

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok

inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez

sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím

slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 333 [Komentár]

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez

sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne,

ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri

roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) voči verejnému činiteľovi.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 334 [Komentár]

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo

inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností

zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná

výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 335 [Komentár]

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného

zhromaždenia, sudcovi alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného

Slovenskou republikou alebo zástupcovi, či zamestnancovi medzinárodnej, nadnárodnej,

medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom alebo s

ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo osobe v obdobnej funkcii

poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom jeho funkcie, alebo z toho

dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na dva

roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 336 [Komentár]

Nepriama korupcia

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada

alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby

uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331, alebo za to, že tak už urobil, potrestá sa odňatím

slobody až na tri roky.

(2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne

úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332,

333, 334 alebo § 335, alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne

alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 336a

Volebná korupcia

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok

tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní

prezidenta Slovenskej republiky, aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta

Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne,

ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na

ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez

sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta

Slovenskej republiky,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) ako verejný činiteľ,

c) na chránenej osobe, alebo

d) verejne.

Štvrtý diel

Niektoré formy trestnej súčinnosti

§ 337 [Komentár]

Podnecovanie

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie

dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie

verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 338 [Komentár]

Schvaľovanie trestného činu

(1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho

páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas

a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo

b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.

§ 339 [Komentár]

Nadržovanie

(1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol

trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím

slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon

ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný

okrem prípadu, že by tak urobil v úmysle

a) pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady podľa § 311, úklady proti Slovenskej

republike podľa § 312, teroru podľa § 313 a § 314, záškodníctva podľa § 315 a § 316,

sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318 alebo genocídia podľa § 418, alebo

b) zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak bol k pomoci donútený a túto

nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti,

ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy.

§ 340 [Komentár]

Neoznámenie trestného činu

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon

ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z

trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin

alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému

zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu,

a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru

väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť

bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví,

inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu

porušil

a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo

písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo

b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.

§ 341 [Komentár]

Neprekazenie trestného činu

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na

ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej

desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy

osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí

osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa

odňatím slobody až na tri roky.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez

značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva

smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej

osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka

neprekazenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na

doživotie.

(3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom

konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie nadriadenému

alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby

príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila

spovedné tajomstvo.

Piaty diel

Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci

§ 342 [Komentár]

Zasahovanie do nezávislosti súdu

(1) Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto

koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného

sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

c) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania,

postavenia alebo funkcie, alebo

d) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech alebo spôsobiť

značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 343 [Komentár]

Pohŕdanie súdom

Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu

a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu,

b) na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo

c) bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 344 [Komentár]

Marenie spravodlivosti

(1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako

pravý,

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho

konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu

trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo

na orgán činný v trestnom konaní,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v

odseku 1 spácha

a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo

iný obzvlášť závažný následok,

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

c) z osobitného motívu,

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania,

postavenia alebo funkcie, alebo

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

§ 345 [Komentár]

Krivé obvinenie

(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 346 [Komentár]

Krivá výpoveď a krivá prísaha

(1) Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely

trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom

medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá

má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po

zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie,

alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný

následok.

§ 347 [Komentár]

Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon

(1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ

a) pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v

občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom

verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má

podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo

b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského

úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti,

ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo

prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký

posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť

zamlčí,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Marenie výkonu úradného rozhodnutia

§ 348 [Komentár]

(1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu

verejnej moci tým, že

a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,

b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v

mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a

povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,

c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej

republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej

republiky zakázaný,

d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o

zákaze činnosti,

e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej

výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí

podstatne sťažuje,

f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,

g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného

obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu,

h) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo

i) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách

alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje

v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú

stavbu podľa stavebných predpisov,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo

iného orgánu verejnej moci tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také

rozhodnutie týka, alebo

b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému

pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 349 [Komentár]

Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom

konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove

maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon

predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených

násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na

jeden rok až päť rokov.

§ 350 [Komentár]

Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej

republiky tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

§ 351 [Komentár]

Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda

(1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného

práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto

ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv

uvedených v odseku 1

a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo

b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) ako verejný činiteľ,

c) z osobitného motívu, alebo

d) verejne.

§ 352 [Komentár]

Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného

znaku a úradnej značky

(1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku

alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo

ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá

sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny,

úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj

nepravých podkladov.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný

následok.

(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.

(7) Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám,

úradným pečatiam, úradným uzáverám, úradným znakom alebo úradným značkám.

§ 353 [Komentár]

Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky

alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie

alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,

označenú podľa zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené, s cieľom vyzradiť ju

nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú

skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do

cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 354 [Komentár]

Násilné prekročenie štátnej hranice

(1) Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného

násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) najmenej s dvoma osobami, alebo

c) tým, že taký čin zorganizuje.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) ako vojak za krízovej situácie.

Prevádzačstvo

§ 355 [Komentár]

(1) Kto pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s

trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej

hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo

v ňom pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu

alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky

alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez

jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo

b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad

alebo falošný doklad totožnosti, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

b) z osobitného motívu,

c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená

neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných

osôb, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 356 [Komentár]

Kto v úmysle získať pre seba, alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu, alebo

inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom

iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom

hospodárskom priestore, alebo nemá trvalý pobyt na ich území, umožní, alebo pomáha

zotrvať, alebo sa nedovolene zamestnať na území Slovenskej republiky, iného členského štátu

Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

§ 357 [Komentár]

Nedovolené prekročenie štátnej hranice

Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným

prostriedkom na územie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov

až tri roky.

§ 358 [Komentár]

Vzbura väzňov

(1) Kto sa zúčastní na odpore skupiny väzňov proti dozornému orgánu, jeho rozkazu

alebo väzenskému poriadku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený

v odseku 1 zorganizuje.

DEVIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM

§ 359 [Komentár]

Násilie proti skupine obyvateľov

(1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou

ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti

skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) verejne.

§ 360 [Komentár]

Nebezpečné vyhrážanie

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou

takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

d) z osobitného motívu, alebo

e) verejne.

§ 360a

Nebezpečné prenasledovanie

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú

obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným

spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby,

písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) verejne.

Šírenie poplašnej správy

§ 361 [Komentár]

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti

obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa

dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú

nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň

časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo

inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 2

a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti

právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 362 [Komentár]

Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho

znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva

nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť

mesiacov až tri roky.

§ 363 [Komentár]

Opilstvo

(1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie

do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má

inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto

miernejším trestom.

(2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu

nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.

§ 364 [Komentár]

Výtržníctvo

(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom

hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

a) napadne iného,

b) hanobí štátny symbol,

c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

d) hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho

podujatia, alebo

e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním

sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.

§ 365 [Komentár]

Hanobenie miesta posledného odpočinku

(1) Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo

náhrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta

posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku

dopustí inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

§ 366 [Komentár]

Hanobenie mŕtveho

(1) Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu

ľudských ostatkov, alebo svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s

ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

§ 367 [Komentár]

Kupliarstvo

(1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie

prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký

čin závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) na osobe mladšej ako pätnásť rokov.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 368 [Komentár]

Výroba detskej pornografie

(1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej

pornografie alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) verejne.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a získa ním značný prospech.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 369 [Komentár]

Rozširovanie detskej pornografie

(1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú

pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

§ 370 [Komentár]

Prechovávanie detskej pornografie

Kto prechováva detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ohrozovanie mravnosti

§ 371 [Komentár]

(1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava

alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu,

nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa

prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo

iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

§ 372 [Komentár]

(1) Kto pornografiu

a) ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo

b) na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak

sprístupňuje,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

b) tým, že ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu alebo

zobrazenia, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny

styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky.

§ 373 [Komentár]

Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť

jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné

vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

§ 374 [Komentár]

Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

(1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní

a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo

uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo

b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo

funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1

a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,

b) verejne, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Poškodzovanie cudzích práv

§ 375 [Komentár]

(1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

a) uvedie niekoho do omylu alebo

b) využije niečí omyl,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

§ 376 [Komentár]

Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu,

obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu

uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným

spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody

až na dva roky.

§ 377 [Komentár]

Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

(1) Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej

povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam

sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na

právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) ako člen organizovanej skupiny,

b) a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo

c) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak

a) spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,

b) spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo

c) spácha taký čin s úmyslom získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

§ 378 [Komentár]

Týranie zvierat

(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý

alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo

c) utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,

b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

§ 378a

Zanedbanie starostlivosti o zvieratá

Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat,

ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto

zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

DESIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE V

OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI OBRANE VLASTI

Prvý diel

Trestné činy proti brannosti

§ 379 [Komentár]

Marenie spôsobilosti na službu

(1) Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej

spôsobilým na plnenie brannej povinnosti alebo iných povinností na obranu vlasti, potrestá sa

odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 380 [Komentár]

Neplnenie odvodnej povinnosti

(1) Kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle

nesplniť svoju odvodnú povinnosť, alebo jej splnenie oddialiť, potrestá sa odňatím slobody až

na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 381 [Komentár]

Obchádzanie brannej povinnosti

(1) Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Kto sa dopustí machinácií v úmysle

a) sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo

b) inému celkom alebo sčasti umožniť vyhnúť sa plneniu brannej povinnosti,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti civilnej službe

Nenastúpenie civilnej služby

§ 382 [Komentár]

Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe tú nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty

určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 383 [Komentár]

Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty

určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby

§ 384 [Komentár]

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej

vyplývajúcich poškodí sa na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú

látku alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať civilnú službu, potrestá sa odňatím

slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Kto odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby alebo také pokyny sústavne

neplní, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 385 [Komentár]

(1) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 48

hodín, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím

slobody až na šesť mesiacov.

(2) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 14 dní,

alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody

na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby opustí miesto výkonu tejto služby

alebo sa s týmto úmyslom zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť

mesiacov až päť rokov.

Tretí diel

Trestné činy proti službe v ozbrojených silách

Nenastúpenie služby v ozbrojených silách

§ 386 [Komentár]

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do

24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na

dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 387 [Komentár]

(1) Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po

uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 388 [Komentár]

Kto sa po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl, čo aj z nedbanlivosti, bez odkladu

nedostaví z cudziny nastúpiť vojenskú službu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až

päť rokov.

§ 389 [Komentár]

Porušovanie osobných a vecných povinností

(1) Kto po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl nesplní, čo aj z nedbanlivosti, osobnú

alebo vecnú povinnosť, alebo povinnosť ubytovať na obranu vlasti, alebo sa úmyselne vyhýba

plneniu takej povinnosti, alebo plnenie takejto povinnosti inou osobou, čo aj z nedbanlivosti,

marí alebo sťažuje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak ohrozí činom

uvedeným v odseku 1 značnou mierou záujmy obrany vlasti.

Štvrtý diel

Trestné činy proti obrane vlasti

§ 390 [Komentár]

Spolupráca s nepriateľom

Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho

akokoľvek podporuje, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody na jeden

rok až desať rokov.

§ 391 [Komentár]

Vojnová zrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v

nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom zbore, potrestá sa odňatím slobody

na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 392 [Komentár]

Služba v cudzom vojsku

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 počas vojnového stavu alebo vojny.

JEDENÁSTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Prvý diel

Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti

Neuposlúchnutie rozkazu

§ 393 [Komentár]

(1) Kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, potrestá sa odňatím

slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) so skupinou vojakov,

b) so zbraňou,

c) za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej

úlohy, alebo

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 394 [Komentár]

(1) Kto z nedbanlivosti nevykoná rozkaz za okolností, že by tým mohol zmariť alebo

podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok,

alebo

c) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 395 [Komentár]

Sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť

(1) Kto kladie odpor vojakovi, ktorý plní osobitne uložené vojenské povinnosti, alebo

ho donúti takúto povinnosť porušiť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok,

b) so zbraňou,

c) so skupinou vojakov, alebo

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

Urážka medzi vojakmi

§ 396 [Komentár]

(1) Kto iného vojaka hrubo urazí, ak nejde o prísnejší trestný čin, potrestá sa odňatím

slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 397 [Komentár]

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka

a) nadriadeného alebo hodnosťou vyššieho, alebo

b) podriadeného, alebo hodnosťou nižšieho,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

e) so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 398 [Komentár]

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka rovnakej hodnosti,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

e) so zbraňou, alebo najmenej s dvoma osobami.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 399 [Komentár]

Násilie voči nadriadenému

(1) Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy

voči nadriadenému,

a) v úmysle pôsobiť na výkon jeho vojenských povinností, alebo

b) pre výkon jeho vojenských povinností,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví,

b) so zbraňou,

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 400 [Komentár]

Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov

(1) Kto iného vojaka núti na neoprávnené osobné služby alebo ho obmedzuje na

právach, alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden

rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1 voči podriadenému alebo hodnosťou nižšiemu.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) násilím, alebo hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

b) najmenej s dvoma osobami alebo

c) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(4) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu

Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby

§ 401 [Komentár]

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu sa poškodí na zdraví, predstiera

chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím

slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 402 [Komentár]

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských

povinností sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku

alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať vojenskú službu, alebo plnenie vojenských

povinností, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej

republiky.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 403 [Komentár]

Kto si v služobnej dobe požitím alkoholu alebo požitím iných návykových látok

privodí stav, ktorý ho robí na plnenie služobných povinností úplne alebo čiastočne

nespôsobilým, hoci už bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch najmenej

dvakrát postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

§ 404 [Komentár]

Kto sa za krízovej situácie urobí, čo aj z nedbanlivosti, nespôsobilým vykonávať

službu tým, že požije alkohol alebo inú návykovú látku, potrestá sa odňatím slobody na jeden

rok až päť rokov.

Dezercia

§ 405 [Komentár]

(1) Kto sa svojvoľne vzďaľuje v úmysle dlhodobo sa vyhnúť vojenskej službe alebo

kto sa svojvoľne vzďaľuje dlhšie ako 30 dní, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až

päť rokov.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) so zbraňou, alebo

b) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 406 [Komentár]

(1) Kto sa svojvoľne vzďaľuje po čas dlhší ako 48 hodín alebo sa vzďaľuje sústavne,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Kto sa svojvoľne vzďaľuje na čas dlhší ako 6 dní, potrestá sa odňatím slobody na

šesť mesiacov až tri roky.

(4) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak sa svojvoľne

vzďaľuje po čas dlhší ako 24 hodín za krízovej situácie.

(5) Kto sa svojvoľne vzďaľuje k nepriateľovi, potrestá sa odňatím slobody na päť

rokov až dvanásť rokov.

Tretí diel

Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby

§ 407 [Komentár]

Porušovanie povinností strážnej služby

(1) Kto v strážnej alebo inej obdobnej službe poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy

alebo pravidlá tejto služby, alebo osobitné nariadenia podľa nich vydané, potrestá sa odňatím

slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) počas výkonu strážnej služby alebo inej obdobnej služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny

alebo vojenský význam,

b) obzvlášť hrubým porušením svojej povinnosti,

c) za krízovej situácie, alebo

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto spôsobí činom uvedeným v odseku 1

škodlivý následok, k odvráteniu ktorého výkon strážnej služby alebo inej obdobnej služby

smeroval.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak

úmyselne spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone strážnej služby alebo inej obdobnej

služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny alebo vojenský význam za krízovej situácie a

spôsobil škodlivý následok, k odvráteniu ktorého výkon strážnej služby alebo inej obdobnej

služby smeroval.

§ 408 [Komentár]

Porušovanie povinností dozornej služby

(1) Kto v dozornej alebo inej obdobnej službe závažným spôsobom, čo aj z

nedbanlivosti, poruší predpisy alebo pravidlá tejto služby, potrestá sa odňatím slobody až na

jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dozornej alebo inej obdobnej službe

nedostatočným plnením svojich povinností umožní vyžadovanie osobných úsluh,

obmedzovanie na právach alebo svojvoľné sťažovanie výkonu služby jedného vojaka voči

druhému v obvode pôsobnosti takej služby.

(3) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným

v odseku 1 obzvlášť závažný následok, ktorému bol povinný zabrániť, alebo spácha čin

uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej

republiky.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

§ 409 [Komentár]

Porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru

(1) Kto poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá služby na

rádiotechnických hláskach, v pohotovostných jednotkách alebo iných zariadeniach určených

na zaistenie bezpečnosti vzdušného priestoru, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť

rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním obzvlášť závažný následok.

(3) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

Štvrtý diel

Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť

§ 410 [Komentár]

Ohrozovanie morálneho stavu jednotky

(1) Kto popudzuje vojakov proti vojenskej službe alebo proti nadriadenému, alebo kto

inak sústavne rozvracia disciplínu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až šesť

rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

§ 411 [Komentár]

Porušovanie služobných povinností

(1) Kto na škodu súčasti ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru neplnením

uložených služobných povinností alebo ich porušením, čo aj z nedbanlivosti, podstatne zníži

použiteľnosť výzbroje, výstroja, iných vecí alebo finančných prostriedkov, potrestá sa

odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Kto bez oprávnenia použije vecný prostriedok malej hodnoty uvedený v odseku 1

alebo finančné prostriedky malej hodnoty na účel, na ktorý nie je určený, alebo na také

použitie dá súhlas, alebo kto zneužije alebo umožní zneužitie podriadených na mimoslužobné

úkony, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak

a) zadováži činom uvedeným v odseku 2 sebe alebo inému značný prospech, alebo

b) spôsobí úmyselne spáchaným činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 zníženie

bojaschopnosti, značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

úmyselne čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

§ 412 [Komentár]

Zbabelosť pred nepriateľom

Kto sa za bojovej situácie zo zbabelosti alebo rezignácie vzdá do zajatia, potrestá sa

odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.

§ 413 [Komentár]

Nesplnenie bojovej úlohy

(1) Kto sa za bojovej situácie bez dovolenia vzdiali, potrestá sa odňatím slobody na tri

roky až dvanásť rokov.

(2) Kto sa za bojovej situácie vyhýba povinnosti splniť bojovú úlohu alebo odoprie

použiť zbraň, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

§ 414 [Komentár]

Opustenie bojových prostriedkov

(1) Kto za bojovej situácie odhodí, opustí alebo urobí neupotrebiteľnou zbraň alebo

iný vojnový materiál, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním obzvlášť závažný následok.

§ 415 [Komentár]

Vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi

Veliteľ, ktorý bez toho, že by to bolo vyvolané bojovou situáciou, nepriateľovi vydá,

čo aj z nedbanlivosti, vojenské sily alebo ponechá mu opevnenia, bojovú techniku alebo iné

bojové prostriedky, potrestá sa, ak nekonal v úmysle podporovať nepriateľa, odňatím slobody

na tri roky až dvanásť rokov.

Piaty diel

Zrušený od 1.4.2009

§ 416

Zrušený od 1.4.2009

DVANÁSTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU,

EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ

Prvý diel

Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu

§ 417 [Komentár]

Ohrozenie mieru

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu

propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden

rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 418 [Komentár]

Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú

národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné

alebo čiastočné fyzické zničenie,

potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojny

alebo ozbrojeného konfliktu.

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v

odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

§ 419 [Komentár]

Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme

(1) Kto

a) v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické,

hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo usporiadanie medzinárodnej organizácie,

alebo donútiť vládu štátu alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala

konania, hrozí spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú

slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží, prepravuje, dodáva

alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické alebo chemické zbrane, alebo uskutočňuje

nedovolený výskum a vývoj takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo

medzinárodnou zmluvou,

b) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo

na životnom prostredí drží rádioaktívny materiál alebo má alebo vyrobí jadrové výbušné

zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu,

ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví

alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí,

c) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo

na životnom prostredí alebo donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, medzinárodnú

organizáciu alebo štát konať alebo zdržať sa konania používa rádioaktívny materiál alebo

jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo

vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť,

vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo

používa alebo poškodzuje jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách,

vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie

takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo

prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo

prepravu rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje alebo môže uvoľniť

rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť

hrozby, alebo

d) požaduje rádioaktívny materiál, jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce

rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich

rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na

majetku alebo na životnom prostredí, alebo jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných

na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie

na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné

účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie,

spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu, s použitím hrozby za okolností, ktoré

naznačujú vierohodnosť hrozby alebo použitia sily,

potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom

odňatia slobody na doživotie.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

a) zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky sám alebo prostredníctvom

inej osoby, čo aj len čiastočne na účely ich použitia alebo umožnenia ich použitia na

spáchanie činu uvedeného v odseku 1,

b) poskytuje znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, jadrových,

biologických alebo chemických zbraní alebo iných podobne škodlivých alebo nebezpečných

látok na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1 alebo sa o také poskytnutie pokúsi alebo

má na ňom účasť,

c) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1 spôsobom

obhajujúcim alebo ospravedlňujúcim spáchanie takého činu pre prípad jeho spáchania a

spôsobí tak nebezpečenstvo jeho spáchania, alebo má na ňom účasť,

d) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1, alebo

sa o také požiadanie pokúsi alebo má na ňom účasť, alebo

e) plánuje spáchanie činu uvedeného v odseku 1 v úmysle spáchať alebo umožniť jeho

spáchanie.

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) na chránenej osobe,

c) voči ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,

d) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

e) za krízovej situácie.

(4) Kto spácha čin uvedený v odseku 2 písm. a) a tým umožní použitie ním

zhromaždených alebo poskytnutých finančných alebo iných prostriedkov na spáchanie alebo

pokus činu uvedeného v odseku 1, alebo ich takým spôsobom sám použije alebo ak spácha

čin uvedený v odseku 2 písm. d) a tým umožní spáchanie alebo pokus činu uvedeného v

odseku 1, potrestá sa trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 420 [Komentár]

Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie

(1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo

s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským

alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím

slobody na dva roky až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) najmenej s dvoma osobami,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) na chránenej osobe,

d) z osobitného motívu, alebo

e) na osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda v súlade so zákonom.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 420a

Nedobrovoľné zmiznutie

(1) Kto ako zástupca štátu alebo osoba alebo člen skupiny konajúci na základe

poverenia, podpory alebo tichého súhlasu štátu zadrží, uväzní, unesie alebo inak pozbaví

slobody iného a následne odmietne potvrdiť pozbavenie slobody alebo zatají osud alebo

miesto pobytu iného a tým inému znemožní výkon zákonnej ochrany, potrestá sa odňatím

slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako nadriadený

a) vedel alebo mal informácie, ktoré naznačovali, že podriadení podliehajúci jeho právomoci

spáchali alebo mali v úmysle spáchať čin uvedený v odseku 1,

b) mal faktickú zodpovednosť za činnosti a kontrolu nad činnosťami súvisiacimi s činom

uvedeným v odseku 1, alebo

c) neurobil potrebné a vhodné opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo

potlačenie činu uvedeného v odseku 1, alebo neoznámil čin uvedený v odseku 1 príslušným

orgánom na účely vyšetrovania alebo trestného stíhania.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa potrestá, kto

a) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorom bol spáchaný čin uvedený v odseku 1, alebo

dieťa, ktoré sa narodilo počas zajatia matky, na ktorej bol spáchaný čin uvedený v odseku 1,

b) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorého otcovi, matke alebo zákonnom zástupcovi bol

spáchaný čin uvedený v odseku 1, alebo

c) sfalšuje, zatají alebo zničí doklady potvrdzujúce pravú totožnosť dieťaťa uvedeného v

písmene a) alebo b).

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak

spácha čin uvedený v odsekoch 1 alebo 2

a) na chránenej osobe, alebo

b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd

§ 421 [Komentár]

(1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou

násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) verejne,

b) ako člen extrémistickej skupiny,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) za krízovej situácie.

§ 422 [Komentár]

(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje

sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej

ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na

šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa

pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

§ 422a [Komentár]

Výroba extrémistických materiálov

(1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa

odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) verejne, alebo

c) ako člen extrémistickej skupiny.

§ 422b [Komentár]

Rozširovanie extrémistických materiálov

(1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža,

vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím

slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) verejne, alebo

c) ako člen extrémistickej skupiny.

§ 422c [Komentár]

Prechovávanie extrémistických materiálov

Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 422d

Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust,

zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na

komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia

alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá

sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 423 [Komentár]

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia

(1) Kto verejne hanobí

a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo

b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti,

farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez

vyznania,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) najmenej s dvoma osobami,

b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

c) ako verejný činiteľ,

d) za krízovej situácie, alebo

e) z osobitného motívu.

§ 424 [Komentár]

Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

(1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej

rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské

vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním

zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto

podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej

skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie

činu uvedeného v odseku 1.

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 alebo 2

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) verejne,

c) z osobitného motívu,

d) ako verejný činiteľ,

e) ako člen extrémistickej skupiny, alebo

f) za krízovej situácie.

§ 424a [Komentár]

Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase,

národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu

(1) Kto verejne

a) podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu

alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich

dôvodov, alebo

b) hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje

čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za

genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6

Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945

o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru,

vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb

alebo jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným

rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera

alebo vážne zľahčuje taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi, potrestá sa

odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 z osobitného motívu.

§ 425 [Komentár]

Neľudskosť

(1) Kto spácha voči civilným osobám čin považovaný článkom 7 Rímskeho štatútu

Medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potrestá sa odňatím slobody na

dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

(2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný

obzvlášť závažný následok, alebo

b) za odplatu.

Druhý diel

Trestné činy vojnové

§ 426 [Komentár]

Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja

(1) Kto počas vojny nariadi

a) použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy, alebo taký

prostriedok alebo materiál použije, alebo

b) vedenie boja zakázaným spôsobom, alebo sám takto boj vedie,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako veliteľ, ktorý v rozpore s

ustanoveniami medzinárodného práva o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny úmyselne

a) poškodí vojenskou operáciou civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku, alebo vedie

útok proti nim z dôvodu represálií, vedie útok proti nebránenému miestu alebo

demilitarizovanému pásmu,

b) zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo obdobné zariadenie obsahujúce

nebezpečné sily, alebo

c) zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú

kultúrnu alebo prírodnú pamiatku.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním

a) ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) škodu veľkého rozsahu, alebo

c) iný obzvlášť závažný následok.

§ 427 [Komentár]

Plienenie v priestore vojnových operácií

(1) Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými

operáciami alebo na obsadenom území

a) zmocní sa cudzej veci, využívajúc niečiu tieseň,

b) svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo

c) okráda padlých alebo ranených,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1

a) za použitia násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej ujmy, alebo

b) na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného

práva osobitnú ochranu.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a

spôsobí ním

a) ťažkú ujmu na zdraví, alebo

b) značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

a) smrť, alebo

b) škodu veľkého rozsahu.

§ 428 [Komentár]

Zneužívanie medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov

(1) Kto počas vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích

znakov alebo farieb uznávaných medzinárodným právom na označenie zdravotníckych

inštitúcií, dopravných prostriedkov, osôb zdravotníckej pomoci alebo evakuácie, potrestá sa

odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny zneužije znak Organizácie

spojených národov, štátnu vlajku, štátny znak, vojenský znak, insígnie alebo rovnošatu

neutrálneho štátu alebo iného štátu, ktorý nie je stranou vo vojne.

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a

spôsobí ním ako prostriedkom vojnovej vierolomnosti

a) smrť viacerých osôb,

b) škodu veľkého rozsahu, alebo

c) iný obzvlášť závažný následok.

§ 429 [Komentár]

Útok proti parlamentárovi

(1) Kto urazí parlamentára alebo člena jeho sprievodu alebo kto takú osobu

neoprávnene zadrží, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním parlamentárovi alebo členovi jeho sprievodu ťažkú ujmu

na zdraví.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním parlamentárovi alebo členovi jeho sprievodu smrť.

§ 430 [Komentár]

Zneužitie rekviračného práva

(1) Kto počas vojny

a) zneužije právomoc, ktorá mu bola zverená v oblasti vojenskej rekvirácie,

b) vykonáva rekviráciu, hoci na to nebol oprávnený, alebo

c) odmietne vydať potvrdenie o druhu a množstve vydaných vecí pri vojenskej rekvirácii,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) za použitia násilia, hrozby použitia násilia alebo hrozby inej ťažkej ujmy, alebo

c) na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného

práva osobitnú ochranu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 431 [Komentár]

Vojnová krutosť

(1) Kto počas vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že kruto zaobchádza

s bezbranným civilným obyvateľstvom, utečencami, ranenými, príslušníkmi ozbrojených síl,

ktorí už zbrane zložili, alebo s vojnovými zajatcami, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky

až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny poruší predpisy

medzinárodného práva tým, že

a) nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien,

ranených alebo starých ľudí, alebo takým opatreniam bráni, alebo

b) zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej ochrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného

štátu v plnení ich humanitárnych úloh.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a

spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 432 [Komentár]

Perzekúcia obyvateľstva

(1) Kto počas vojny pácha neľudské činy vyplývajúce z národnostnej, rasovej alebo

etnickej diskriminácie alebo terorizuje bezbranné civilné obyvateľstvo násilím alebo hrozbou

jeho použitia, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dobe uvedenej v odseku 1

a) zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva na

obsadenom území alebo v dotykovej zóne, alebo svojvoľne neposkytne obyvateľstvu pomoc

nevyhnutnú na prežitie,

b) bezdôvodne odďaľuje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,

c) bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,

d) osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo

e) svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcom, aby sa o ich

trestných činoch rozhodovalo v spravodlivom konaní.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a

spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 433 [Komentár]

Vojnové bezprávie

(1) Kto spácha čin považovaný článkom 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného

trestného súdu za vojnový zločin, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až

dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

(2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený

v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný

obzvlášť závažný následok, alebo

b) za odplatu.

§ 434 [Komentár]

Ohrozenie kultúrnych hodnôt

Kto počas vojny

a) vo veľkom rozsahu zničí alebo si privlastní predmety kultúrnej hodnoty chránené

medzinárodným dohovorom,

b) dopustí sa drancovania, vandalizmu alebo iného zneužitia voči takému predmetu,

c) z takého predmetu urobí v rozpore s medzinárodným dohovorom cieľ útoku, alebo

d) predmet kultúrnej hodnoty pod zvýšenou ochranou medzinárodného dohovoru alebo jeho

bezprostredné okolie využije v rozpore s medzinárodným dohovorom na podporu vojenskej

činnosti,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

Tretí diel

Spoločné ustanovenia

§ 435 [Komentár]

(1) Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje

a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

b) zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými

ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných

nepokojov a napätí, ako sú vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej

povahy.

(2) Za vojenského veliteľa sa považuje aj osoba fakticky konajúca ako vojenský

veliteľ.

(3) Vojenský veliteľ je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v tejto hlave aj

vtedy, ak sa ich dopustili ozbrojené sily pod jeho faktickým velením a riadením v dôsledku

jeho zlyhania riadiť také sily, ak

a) vedel alebo na základe okolností v tom čase mal vedieť, že ozbrojené sily páchali, alebo sa

chystali spáchať takéto trestné činy, a

b) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na

zabránenie alebo potlačenie ich spáchania alebo nepredložil vec príslušným orgánom na

vyšetrenie a trestné stíhanie.

(4) Nadriadený, s výnimkou nadriadeného uvedeného v odseku 3, je trestne

zodpovedný za trestné činy uvedené v tejto hlave aj vtedy, ak ich spáchali jeho podriadení

pod jeho faktickou autoritou a riadením ako výsledok jeho neschopnosti náležite riadiť

takýchto podriadených, ak

a) vedel alebo vedome prehliadal informácie, z ktorých vyplývalo, že podriadení páchali

alebo sa chystali spáchať takéto trestné činy,

b) trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci faktickej zodpovednosti a riadenia

nadriadeného, a

c) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na

zabránenie, alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na

vyšetrenie a trestné stíhanie.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 436 [Komentár]

Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie

uvedené v prílohe.

Prechodné ustanovenia

§ 437 [Komentár]

(1) Ak je potrebné určiť, či trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v

znení neskorších predpisov vykazuje znaky prečinu, zločinu alebo obzvlášť závažného

zločinu podľa tohto zákona, použijú sa ustanovenia § 10 a § 11 tohto zákona v závislosti od

formy zavinenia a trestnej sadzby uvedenej v zákone č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení

neskorších predpisov.

(2) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení

z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu

zvyšku trestu pri trestoch uložených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona za trestný čin

podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, postupuje sa

podľa tohto zákona.

(3) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení

z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu

zvyšku trestu u trestov uložených pred účinnosťou tohto zákona sa postupuje podľa

doterajších predpisov. Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody podľa § 43 ods. 1

zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov môže byť podmienečne

prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody; osoba odsúdená

podľa tohto ustanovenia na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie nesmie byť

podmienečne prepustená.

(4) Ak došlo k premlčaniu trestného stíhania alebo k premlčaniu výkonu trestu pred

účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov, ustanovenia o premlčaní trestného

stíhania a premlčaní výkonu trestu sa podľa tohto zákona nepoužijú. Premlčacia doba

trestného stíhania a premlčacia doba výkonu trestu podľa tohto zákona sa nepovažuje za

prerušenú ani vtedy, ak bol do účinnosti tohto zákona spáchaný miernejší trestný čin než ten,

o ktorého premlčanie ide.

(5) Ustanovenie § 47 ods. 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý

z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení

neskorších predpisov, ak osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 47 ods. 2 po

nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(6) Súd môže rozhodnúť podľa § 34 ods. 8 písm. d) aj vtedy, ak bol páchateľ

potrestaný za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb.

Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý bol spáchaný pred nadobudnutím účinnosti

tohto zákona.

§ 438 [Komentár]

(1) Ak sa v tomto zákone uvádza ústav na výkon trestu minimálneho, stredného alebo

maximálneho stupňa stráženia, rozumie sa tým prvá, druhá alebo tretia nápravnovýchovná

skupina ustanovená podľa doterajších predpisov.

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vyhlásených do účinnosti

tohto zákona používa pojem obzvlášť závažný trestný čin, rozumie sa tým zločin podľa tohto

zákona.

§ 438a [Komentár]

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. decembra 2008

Ustanovenie § 269a sa použije len vtedy, ak páchateľ alebo predávajúci bol

predchádzajúcim rozhodnutím postihnutý po 19. decembri 2008.

§ 438b [Komentár]

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

Ak sa trestnosť činu posudzuje a trest ukladá podľa zákona účinného pred 1. januárom

2009, peňažný trest sa od 1. januára 2009 uloží tak, že jeho výška vyjadrená v slovenských

korunách sa prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa podľa pravidiel

zaokrúhľovania a ďalších pravidiel prechodu na euro ustanovených všeobecne záväzným

právnym predpisom.

§ 438c [Komentár]

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2010

Zhabanie peňažnej čiastky podľa § 83a a zhabanie majetku podľa § 83b možno uložiť

právnickej osobe len vtedy, ak bol trestný čin uvedený v § 83a ods. 1 alebo § 83b ods. 1

spáchaný, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine po 31. auguste

2010.

§ 438d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

Ustanovenie § 61 ods. 3 a 4 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená za niektorý z

trestných činov uvedených v § 61 ods. 3 alebo 4 pred 1. novembrom 2011, ak táto osoba

spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 61 ods. 3 alebo 4 po 1. novembri 2011. Súd však

nemusí vziať do úvahy odsúdenie uložené pred 1. novembrom 2011, ak by vzhľadom na

mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby

trestu zákazu činnosti ustanovenej v § 61 ods. 3 alebo 4 neprimerane prísne.

Záverečné ustanovenia

§ 439

Zrušujú sa:

1. zákon č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru,

2. zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964

Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č.

45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989

Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č.

457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb.,

nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992

uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993

Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 102/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z., zákona č.

13/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 10/1999 Z.z., zákona č. 183/1999 Z.z.,

zákona č. 399/2000 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 485/2001 Z.z., zákona č.

237/2002 Z.z., zákona č. 421/2002 Z.z., zákona č. 448/2002 Z.z., zákona č. 553/2002 Z.z.,

zákona č. 457/2003 Z.z., zákona č. 403/2004 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č.

613/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z. a zákona č. 227/2005 Z.z.,

3. zákon č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu,

4. zákon č. 448/2002 Z.z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961

Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 550/2003 Z.z.

§ 440

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 650/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.

Zákon č. 692/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.

Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.

Zákon č. 491/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2008.

Zákon č. 497/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 20. decembrom 2008.

Zákon č. 498/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.

Zákon č. 257/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.

Zákon č. 317/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009.

Zákon č. 492/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.

Zákon č. 576/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.

Zákon č. 224/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2010.

Zákon č. 547/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.

Zákon č. 33/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.

Zákon č. 262/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011.

Zákon č. 313/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2011.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.

PRÍL.ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie

neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú.v.

ES L 328, 5.12.2002).

2. Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane

pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním

eura (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 1; Ú.v. ES L 140, 14.6.2000) v znení

rámcového rozhodnutia Rady 2001/888/SVV zo 6. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú.v.

EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú.v. ES L 329, 14.12.2001).

3. Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v

trestnom konaní (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú.v. ES L 82, 22.3.2001).

4. Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom

a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap.

15/zv. 6; Ú.v. ES L 149, 2.6.2001).

5. Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých

peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z

trestnej činnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú.v. ES L 182, 5.7.2001).

6. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú.v. ES L 164, 22.6.2002).

7. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti

obchodovaniu s ľuďmi (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú.v. ES L 203,

1.8.2002).

8. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení

trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú.v. ES L 328, 5.12.2002).

9. Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v

súkromnom sektore (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú.v. EÚ L 192, 31.7.2003).

10. Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap.

19/zv. 7; Ú.v. EÚ L 013, 20.1.2004).

11. Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa

stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v

oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú.v. EÚ L 335, 11.11.2004).

12. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti

niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú.v. EÚ

L 328, 6.12.2008).

13. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24. februára 2005 o útokoch na

informačné systémy (Ú.v. EÚ L 69, 16.3.2005).

14. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení

a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (Ú.v. EÚ L 330,

9.12.2008).

15. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti

organizovanému zločinu (Ú.v. EÚ L 300, 11.11.2008).

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o

ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú.v. EÚ L 328, 6.12.2008).

17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa

stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú.v.

EÚ L 168, 30.6.2009).

18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou

sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za

porušenie (Ú.v. EÚ L 280, 27.10.2009).

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?