Publikované: 09.11.2015

Xenofóbia a imigračná kríza Európy

Xenofóbia je odborný termín z psychológie, ktorý znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho (ľudí, prostredia, miest atď.), najmä však cudzích ľudí z prostredia iných civilizačných, kultúrnych, náboženských, rasových, etnických okruhov. Vo Wikipédii je len výhonkom…
V sci-fi a podobnej literatúre sa pojem xenofóbia používa aj vo vzťahu k iným inteligentným živočíšnym druhom…
Fóbia je iracionálny strach z vecí, situácií lebo ľudí. Wikipédia uvádza abecedný zoznam desiatok definovaných známych druhov. V krajných prípadoch môže byť ľubovoľná fóbia kontaktne sprevádzaná až nezvládnuteľnými stavmi anxiety (viac než len strach a obava: živočíšny odpor, úzkosť, hystéria, afekty, záchvaty až mdloby).
Z pohľadu normality, v prípade xenofóbie ide o úplne zdravý (!), prirodzený a normálny atavistický prvok ľudského genómu, zdedený po živočíšnych predkoch. Mechanizmus majúci úlohu rekognoskácie (prepátravania, prieskumu a prehľadávania) terénu. Ide o existenčne a existenciálne životne dôležitý a kľúčový ľudský softvér, vynárajúci sa z ľudského podvedomia ako súčasť genetickej výbavy zvieraťa aj človeka. Synonymicky a významovo je priam totožný alebo blízky pojmom ostražitosť, obozretnosť, opatrnosť.
Tento atavistický inštinkt má priamy súvis s rovnako prirodzeným, zdravým a normálnym pudom sebazáchovy, ktorý znamená ochranu, obranu a preventívne opatrenia vo vzťahu k všetkému cudziemu, neznámemu a nepoznanému, potenciálne nebezpečnému, vo vzťahu k rastúcej kriminalite, legálna súčasť trestného zákona a slovenského právneho poriadku známe ako nevyhnutá obrana a krajná núdza.
Xenofóbia má racionálny (osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť) a psychologický aspekt ako dôsledok racionálneho. Iracionalita má mizivý podiel. Neliečený subjekt si každú fóbiu racionálne zdôvodní.
Príklad z ľudovej slovesnosti (pravda) prísloví: „Je lepšie sa báť, ako zľaknúť!“
Extrémny, hypotetický ale v možnosti reálny príklad a reakcia: „Ak sa po ulici v protismere ku mne bude približovať bytosť v burke, a ja nebudem vedieť, či je to žena alebo muž, a čo má pod svojím hávom omotané okolo pása, po sprostredkovaných zážitkoch a mediálne prezentovaných skúsenostiach, ktoré nemožno poprieť (web, fejzbúk už aj verejnoprávne mienkotvorné médiá), forenzná časť spôsobu páchania hromadných teroristických útokov a atentátov a moja zážitková, na šťastie len sprostredkovaná (zatiaľ) skúsenosť, tak v momente skáčem v šialenom strachu a úzkosti o život do najbližšieho kanála…
Nože, skúste ma liečiť burkou (školenie, nácvik, výcvik)…
Rozličných fóbií je nepreberné a pribúdajúce množstvo, rádovo na desiatky, prekračujúcich stovku (google: zoznam fóbií).
Vo verejnej mediálnej a politickej kampani proti xenofóbii a odmietaniu kvót pribudla islamofóbia.
Mimo lekárskeho prostredia sa toto slovo používa na označenie odporu k cudzincom a strachu z nich, napr. voči okolitým štátom či gastarbeitrom a podobne. Ide o formu šovinizmu. Nemci i Turci majú skúsenosť s pracovnými imigrantmi z Turecka už od konca predošlého storočia (70-te roky)…
Xenofóbia môže za istých okolností (osobná alebo sprostredkovaná zážitková skúsenosť najmä na pozadí správania sa cudzincov v hostiteľskej krajine) viesť  k nepravému (!) rasizmu a sekundárnemu extrémizmu (v dôsledku nečinnosti štátu, ktorý prostredníctvom svojich nástrojov na udržanie poriadku, disciplína a práva je nečinný, nezasahuje).
Príklad nečinnosti štátu: Oskar Dobrovodský, Družstevná ulica Malacky. Ten pán už prinajmenej desať rokov čelí rasizmu a nenávisti voči sebe ako riadne socializovaný občan zo strany nespratných rómskych rasistov… lebo je gádžo. A to je rómska rasistická nadávka. Ale malackí Rómovia sa tešia ochrane štátu.
Vo vzťahu k islamu je verejná mienka masírovaná nepravdivým tvrdením, že islam je umiernený alebo radikálny. To je lož. Islam je len jeden, Korán jeden. Hadísy (život a skutky proroka Mohameda a právo šaría) tiež, ibaže s rôznymi interpretáciami podľa príslušnej islamskej školy, islamského učenia (zdroj šariánskeho práva).
V tretej fáze islamizácie Európy (islam učí o troch) príde na európsky stôl Bruselu aproximácia európskeho práva s islamským právom šaría. Pýtam sa najmä žien a dievčat: A toto chcete?
V extrémizme, radikalizácii, násilí, čistkách, na územiach ovládaných ISIS/ISIL (Daeš) pripomínajúcich genocídu, má navrch fundamentalistická sunnitská vetva islamu (wahhábizmus, saláfizmus). Pravý islam, za ktorý je sunnitmi považovaný len ten ich, sunnitský islam, rozlišuje a delí moslimov na pravoverných (pravých) a tých ostatných: nepraví (šiiti, Asadovskí šiitski sýrski Alaviti, odpadlíci, veriaci iných náboženstiev, kresťania, židia, ateisti a tí ostatní, všetci neverci), žijúci podľa islamu vo zvrhlej, bezbožnej západnej euro-atlantickej civilizácii, ktorú mienia islamizovať aj za cenu miliónov mŕtvych, s konečným cieľom vytvorenia celosvetového islamského Kalifátu (Európsky Daeš).
Strach z pavúkov možno liečiť (individuálna a skupinová terapia: trebárs tri krát týždenne 10 minút postupného priameho kontaktu s pavúkom). :-)
Podobným spôsobom ale xenofóbiu a islamofóbiu liečiť nemožno. Sú len tri možnosti: xenofóbov a islamofóbov alebo pozatvárať, internovať v blázinci, alebo, čo odporúčam ako najlepšie riešenie: prehodnotiť vzťah a postoj k týmto humánnym údajným fóbiám, xenofóbii a islamofóbii.
Dôvod: fóbie majú svoj psychologický a racionálny základ. Iracionalita fóbie neexistuje. Jeden od druhého oddeliť nemožno. Potvrdí to každý štandardný psychológ a psychiater.
Xenofóbia je trestným činom. Pripravuje sa sprísňujúca novela trestného zákona vo vzťahu k xenofóbii (ale aj homofóbii ako dôsledok Akčného plánu pre osoby LGBTI na roky 2016-19): ibaže, trestnoprávne, vecne a pojmovo nie sú pojmy xenofóbie a homofóbie podložené a vecne vyargumentované. Sú len vyprázdnenými mávatkami, majúce účel značiek, nálepiek, pričom Anketa Homofób roka vykazuje znaky a prvky Norimberských zákonov, na Slovensku úplne beztrestne pokračujúceho trestného činu flagrantnej fašizácie Slovenska jednou malou a zatiaľ politicky bezvýznamnou, ale mocnou a bohatou a vplyvnou skupinou a loby s odlišnými sexuálnymi preferenciami než je bežný hetero štandard (politické aktivity IĽP a Inakosti – LGBTI Slovakia). Už dávno mali byť v pozornosti OČTK a Generálnej prokuratúry SR.
Za proti právny čin sa považuje nehmotná a hmotná stránka skutku: verbálna a neverbálna (od propagácie a podpory násilia, znevažujúce, urážlivé a hanlivé  výroky, s nimi spojený následok poškodenia osobnej integrity poškodeného až po hmotný následok útoku na majetok, zdravie a život).
Opakom xenofóbie je a logicky musí byť xenofília: definične ide o nekritickú, iracionálnu záľubu a zamilovanosť do všetkého cudzieho, exotického, neznámeho. V priamom vzťahu k imigrantom rôznej farby pleti, rasy, etník, náboženstva islamu a pod.
Rusofília, germanofília sú v porovnaní s xenofíliou úplne neškodné ako filatelia. Ide o pozitívny vzťah k jazyku a kultúre iných národov…
Xenofília je čiastočná alebo úplná strata funkčnosti prirodzeného inštinktu a pudu sebazáchovy, jej následok môže byť až fatálny.
Príklad: európske devy, zaľúbené do černocha, moslima, hoc pôvodne kresťanky konvertujúce na islam a oddávajúce sa (manželstvo) mužom z pre Európu cudzích kultúrnych, náboženských a civilizačných okruhov…
Nekritickí xenofili by vo vlastnom záujme mali čo najskôr, ešte predtým, než sa rozhodnú konvertovať na islam, spoznať toto pseudo náboženstvo (skôr nebezpečnú expanzívnu globálnu ideológiu, porovnateľnú s extrémnym totalitným fašizmom a nacizmom) urýchlene vyhľadať nemoslimského a nezávislého znalca islamu a súbežne odborníka z odboru psychológie, prípadne psychiatrie.
Mediálne pôsobenie xenofilných politikov najmä ľavicovo-liberálneho a neomarxistického spektra (plus „zelení“) a rovnako orientovaných ľudsko-právnych mimovládok, slniečkarov, pokojne odmietnite ako scestné táraniny, nebezpečné ideologické bludy a negramotné nezmysly…
Mainstreamový spoločenský diskurz vo vzťahu k imigrantom používa, zneužíva a nadužíva xenofóbiu ideologicky (multikulturalizmus) a politicky (jazyk Bruselu), dôkaz: Slovensko je xenofóbne. Zavádza jej prejavy a tlačí ju do dikcie trestných činov (pripravovaná ďalšia novela TZ rozširujúca okruh trestných činov xenofóbie a homofóbie, sprísňujúca sankcie). A to môže byť a bude spoločensky a politicky kontraproduktívne.
Multikulturalizmus je mŕtvy. Táto veľká ideológia padla. Ostala len nástrojom vydierania normálne, zdravo a samostatne kriticky premýšľajúcich ľudí, pomýlenými a všeobecnú autoritu strácajúcimi bruselskými nekompetentnými „elitami“…
Európska únia, keďže stratila svoje, dnes už neexistujúce hodnoty, a aj preto, že bola šitá zahorúca najmä ekonomicky, je v totálnom rozklade a pred celkovým ekonomickým a sociálnym kolapsom, sprevádzaným sociálnymi, rasovými, etnickými a náboženskými nepokojmi a konfliktmi a občianskou vojnou…
Poznámka: Amnesty International a jej kampaň za ľudské práva imigrantov a univerzalitu ľudských práv stráca svoju univerzálnu a pozitívnu tvár, stáva sa stále viac amerikanofilskou.
I have a Dream zavraždeného Martina L. Kinga (+1968) je pre USA trvalou a neutíchajúcou výzvou a pre Európu (na pozadí americkej skúsenosti): už sa vzájomne strieľajú a majú problém s držbou zbraní, lebo zbrojársky biznis „nepustí“ a okrem ziskov mu je ľudský život ľahostajný: výzvou k ostražitosti a obozretnosti v neriadenom, chaotickom miešaní vzájomne nekompatibilných kultúr, pre Európu cudzích civilizačných okruhov a, najmä, vzájomne nezlučiteľných náboženstiev, osobitne islamu s kresťanstvom, židovstvom a ateizmom všeobecne (z pohľadu islamu neverectvom).

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?