Publikované: 18.10.2015

Základné ľudské právo na život, právo na dôstojný život a ľudské šťastie

Základným neodňateľným ľudským právom je právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Dôstojný ľudský život je dôstojný vtedy, ak sám seba môže na svojom konci označiť ako dôstojný.
„Dôstojnosť je morálny vzťah človeka k sebe samému a spoločnosti k jednotlivcovi, ktorého vedomie je formou sebakontroly osobnosti; na dôstojnosti sa zakladajú požiadavky jednotlivca voči sebe samému: konať tak, aby človek neponížil svoju dôstojnosť.“ https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4stojnos%C5%A5
Oveľa zaujímavejšia je kategória cností: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Cnosti
Viac informácií ponúka česká wikipédia, plus právo, ústavné právo a ľudské práva tamtiež:
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFstojnost
Latinský výraz pre dôstojnosť „dignitas“ znamená hodnotu pre seba samu. Je základom ľudských práv.

Je ľudským právom, definovaným v možnosti a miere jeho naplnenia, stavu, ktorý možno označiť ako dôstojný život, má dve stránky jednej mince ľudského života:
1. Existenčnú (hmotnú)
2. Existenciálnu (nehmotnú)
Obe (každá z nich) majú po dve vrstvy
a/ kvantitatívnu,
b/ kvalitatívnu.
Druhá pridáva prvej zmysel a význam. Obe predpokladajú primeranú plnosť, naplnenosť a rovnováhu hmotnej a nehmotnej stránky ľudského života, homeostázu (vnútorná rovnováha a rovnováha s vonkajším svetom).
Pojem dôstojný život je relatívny v možnostiach, nárokoch a dostupnosti (prístupe) k hmotným a nehmotným prvkom dôstojnej existencie, považovanej za dôstojný život.

Dôstojný život je definovateľný ako naplnenie a uspokojenie základných ľudských existenčných (telesných, hmotných) a existenciálnych (nehmotných, netelesných): duševných a duchovných prirodzených potrieb pre plné ľudské (nielen prežitie) ale žitie (!) od narodenia až po smrť.
Dôstojnosť života zakladajú vrstvy (a,b) a tretia, nadstavbová, extrémne zložitá v celku i v jednotlivostiach, možnostiach a ich uchopení, a to
a/ ekonomická,
b/ sociálna,
c/ plnosť dôstojného života človeka dotvára jeho prienik so sebou samým ako jedinečné, neopakovateľné diachrónno-synchrónne mysliace, cítiace, rozhodujúce sa a konajúce kontinuum, potvrdzujúce svoju ľudskosť a seba (afirmácia) vzdelanosťou, svetonázorom, kultúrou, umením, rodičovstvom a výchovou potomstva, vo svetovom prírodnom a ľudskom univerze, nájdenie sa a sebapotvrdenie v kultúre, dejinách ľudstva, vo viere (gnosticizme, agnosticizme), ateizme alebo „niečizme“, vede, poznaní a poznávaní, občianstve (ľudský a politický rozmer), chcení, motiváciách, asertivite, láske, nenávisti, ľahostajnosti, nádeji a očakávaniach v plnosti života, šťastí, nešťastí, poznania a prežívania dobrého aj zlého až do konca dní…
Všetko „nad“ (navyše) je existenčnou a existenciálnou nadstavbou: od minima po maximum.
Ideál je paradigma (vzor), optimál sa nachádza kdesi v priestore medzi minimom a maximom, kde osciluje ako individuálny reál.
Dôstojný život je závislý nielen
a/ na poznaní primeranej miery vecí, miery potreby a spotreby,
ale aj na
b/ vnútornej osobnej a osobnostnej výbave, schopnosti a spôsobilosti žiť dôstojne,
c/ prítomnosti a funkčnosti auto regulačných indikátorov a mechanizmov vlastného ega.

Ego nie je totožné so sebectvom. Má dve stránky
a/ jástvo: uvedomenie si seba samého ako „ja“,
b/ prehnané sebavedomie (jástvo), nezdravá asertivita, egoizmus (sebastrednosť).

Zdravý ľudský jedinec disponuje auto regulačnými mechanizmami, ktorými sú
a/ sebareflexia,
b/ sebahodnotenie,
c/ morálny, mravný imperatív (éthos),
d/ svedomie,
e/ autocenzúra,
f/ slobodná vôľa,
g/ čin (skutok).
Svedomie sa nachádza kdesi v strede a ak je funkčné, hlási sa po, ale, už aj pred činom: ako súčasť rozhodovacieho a vôľového procesu. Ak je narušené: občas zasmrdí a rozplynie sa vo vetre. Ak nie je, no, s pánom bohom…
Poznámka: emočne a citovo plochí, spoločensky a politicky nebezpeční psychopati: tí neúspešní spravidla končia prinajmenej vo väzení… (Prof. Koukolík).
Osobnostne zdravý človek s kvalitnou osobnostnou vnútornou výbavou disponuje vyrovnaným IQ aj EQ (emočný kvocient: prítomnosť empatie, súcitu s druhými, schopnosť vžiť sa a prežívať emočný stav a duševné rozpoloženie druhých, ľudí).
IQ a EQ (plus vzdelanie) kooperuje s etickým aspektom vedomia, mravným a morálnym imperatívom. Spolu dotvárajú individuálny vysoký alebo nízky (alebo žiadny) ľudský individuálny éthos.

Pojem dôstojný život je aj na tomto pozadí a základe relatívny. Jeho relativizmus spočíva kdesi v priestore medzi minimalizmom a maximalizmom, je subjektívny, podmienený a predpokladá minimálne alebo maximálne uspokojenie hmotných a duchovných potrieb, v možnosti a prístupe k nim, v priamom súvise s dvomi pólmi
a/ dostatočnosťou a skromnosťou,
alebo
b/ plýtvaním a luxusom.
Luxus je historicko-ekonomicky premenná a relatívna kategória: priemerný slovenský dôchodca je pre biedneho Róma z osady alebo severo-Kórejca boháč: ak auto a chata boli kedysi socialistickým luxusom, dnes ním nie sú hoc aj dve…
Hypotéza: Prevaha hmotnej stránky života a životného (konzumného) životného štýlu a spotreby zakladá spravidla nedostatočnosť v duchovnej (existenciálnej) súčasti “dôstojného života”. Je, nie je to tak? Hypotetická odpoveď: môže i nemusí…
Množstvo dôkazov (paradox) ale svedčí o tom, že mnohé produkty vysokej duchovnej, kultúrnej a umeleckej hodnoty boli vytvorené v prostredí hmotného nedostatku, ako víťazstvo ducha nad hmotou.

Zmysel a význam univerzality ľudských práv sa nezakladá na tom, že všetci môžu a majú právo na všetko, lebo univerzálne ľudské práva (!).

Ak sú ľudské práva univerzálne, potom všetci ľudia bez rozdielu majú právo nielen na život, ale aj na dôstojný život. Ten však je “pridanou hodnotou” k základu. Čo je meradlom pojmu základ z ekonomického aspektu (hmotná stránka) a z rovnakého dôstojný život? Slovenská, či nemecká minimálna mzda? Slovenské či nemecké sociálne dávky? Slovenská dávka v hmotnej núdzi?

Hmotná stránka tzv. dôstojného života sa odvíja od sily ekonomiky. Od nej sa odvíjajú ďalšie nadstavbové, prídavné (v možnosti) ukazovateľov dôstojného života v jeho nehmotnej časti: prístup k kultúre, umeniu, športu, turistike, cestovaniu…
Otázka: akú kvalitu má život občana Erytrey, vojnového utečenca zo Sýrie, politicky prenasledovaného Snowdena, či pred islamskou fatvou sa skrývajúceho Salmana Rushdieho..?
Ako sa má “dôstojný život” slovenského dôchodcu v porovnaní s utečencom, potenciálnym azylantom alebo ekonomickým migrantom v mesačnom príjme, ak taliansky alebo nemecký dostáva ako vreckové (!) bez akejkoľvek zásluhovosti (!) to, čo slovenský dôchodca alebo nezamestnaný ?): to je urážlivé a ponižujúce (!) anulujúce hodnotu zarobených peňazí slovenskou, vykorisťovanou pracujúcou triedou (novodobým proletariátom) v európskom kontexte rovných práv a práva na rovnaké zaobchádzanie pre každého občana EÚ…

Minimálna naplnenosť hmotnej stránky života je daná dostupnosťou a prístupom k základným a prirodzeným reáliám prostredníctvom peňazí: minimálna a priemerná mzda, ich objem a výška zakladajú možnosti spotreby…

Pojem dôstojný život je relatívny pojem. Právo na dôstojný život a pojem dôstojný život je akcesorickým (doplnkovým) právom pridávajúce holému životu (prázdnej živej existencii) zmysel, význam a opodstatnenie. V chudobných krajinách a ekonomikách iba ako pojmovo vyprázdnené ale reálne medzinárodne deklarované právo.
Ešte raz: Dôstojný život pridáva existenčný zmysel životu a holému prežívaniu a prežitiu…

Je ľudské šťastie definované ako základné ľudské právo? Zakladá ho Základná listina ľudských práv a slobôd alebo Európsky dohovor o ľudských právach?
Otázka: Ste šťastní? Najmä nízko príjmoví a sociálne odkázaní (vlastnou vinou nezamestnaní a dôchodcovia): Priniesol vám šťastie Veľký November, po ňom existenčná a existenciálna neistota, Schengen a možnosti voľného pohybu osôb, tovarov a služieb (a utečencov?), vstup Slovenska do EÚ? Prinesie ho vstup Turecka do Schengenu a urýchlene aj EÚ? Budú šťastnejšie aj páry rovnakého pohlavia v manželstve? Zákon na ľudské šťastie neexistuje.

O čom všetkom to tu “točíme”? Odkiaľ prichádzame a kam kráčame?

Hmmm…

Veľa šťastia, Európa a Slovensko!

Na dôvažok:
Perla ducha, filozofického a ľudsko-právneho myslenia…
Hodné obdivu.
Pekne naaranžované a pôsobivo zinscenované. Ako vždy…
Vôjde do dejín: zaradí sa k výrokom slávnych…
Ale to je lož. Takto to nefunguje!
Pseudo filozofický konštrukt.
Iba sa zalieča.
Pozor na falošných prorokov!

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?