Publikované: 01.04.2019

Zasa dáky problém s Istanbulským dohovorom?

Bývalá ministerka spravodlivosti vlády Ivety Radičovej, ktorá z poverenia v máji 2011 podpísala Istanbulský dohovor za Slovenskú republiku, dnes bývalá poslankyňa Most-Híd a ako nezávislá poslankyňa, má dnes s Istanbulským dohovorom pokračujúci problém, o ktorom sa na svojom osobnom profile zdôverila fejzbúku.


Poznámka na úvod k titulnej fotke osobného fejzbúkového profilu Lucie Žitňanskej: Je si právnička a bývalá ministerka spravodlivosti vedomá, že už prezentáciou profilu výdatne ako politická a právnická celebrita a „autorita“ má aj svoj diel na aj už po prezidentských voľbách, pokračujúcom spoločenskom sváre, napätí, rozkole, animozite a nenávisti? Vie, že text na jej profile, pochádza zo zdrojového zázemia Veľkej francúzskej revolúcie? A vie, čoho zdrojom a príčinou bola VFR? S akými dôsledkami pre Európu a svet? Pravdou by bolo, keby bonmot doplnila:
Všetci ľudia sú si rovní v právach, len ak také práva pozná zákon.
Ale to by mala nasledovať prednáška o definícii pojmu základných ľudských práv a práv, a politickej vôli zákonodarcov, v prostredí preambuly a Ústavy Slovenska, ibaže tá na fejzbúkovom profile Doc. JUDr. Lucie Žitňanskej,  PhD. nenasleduje. Nasleduje ale môj článok
Som si myslel, že s Istanbulským dohovorom som tiež už definitívne skončil, ako s vybavenou vecou na odpis aj z môjho inventára publicistu, ale..
Pani Žitňanská uviedla, že: „Aj keď tento týždeň bude najdôležitejšia téma voľba kandidátov na ústavných sudcov, predsa ešte jedna poznámka k tomu, čo vlastne parlament schválil v uznesení k tzv. Istanbulskému dohovoru. Parlament v uznesení požiadal vládu, aby urobila opatrenia k ukončeniu ratifikačného procesu, konkrétne aby Slovensko oznámilo Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dohovoru. Ked to celé zjednoduším, tak parlament dal len politický príkaz, aby vláda niečo urobila, ale vláda sama to urobiť nemôže, pretože Istanbulský dohovor je prezidentskou zmluvou. Vláda ho dojednala z poverenia prezidenta a člen vlády ho podpísal tiež z poverenia prezidenta. Ak teda dnes parlament žiada vládu urobiť vyhlásenie voči Rade Európy aj s právnymi účinkami, môže len rovnako ako pri podpise odporučiť prezidentovi, aby poveril člena vlády na takýto krok. Dohovor tak bude ešte žiť ďalej, téma politicky nepochybne tiež.“
Slovensko nie je prezidentská ale parlamentná demokracia, parlament reprezentuje zákonodarnú moc vo vzťahu do vnútra štátu ale aj smerom von vo vzťahu k medzinárodným zmluvám, dohovorom a dohodám.
Uznesenie o odmietnutí Istanbulského dohovoru slovenským parlamentom je zadaním pre vládu, ale aj prezidenta (prezidentku) SR. Vláda aj hlava štátu koná len v intenciách Ústavy a kompetenčného rámca, ktorý jej ako súčasti výkonnej moci (prezident a vláda) Ústava SR vymedzuje.
Uznesením národnej rady Slovenska vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru sa vyjadruje vôľa zástupcov ľudu, legitímne získaná v slobodných a demokratických parlamentných voľbách.
Slovensko je parlamentná republika. Slovensko nie je prezidentský štát, prezidentka Čaputová nie je Putin ani Erdogan, ani Porošenko (poloprezidentská ukrajinská republika), Slovensko nie je ani Francúzsko, tobôž USA.
Slovenská hlava štátu je súčasťou výkonnej moci v štáte (exekutíva rovná sa vláda a prezident) vo všetkých veciach odseku 2 Čl. 1 Prvej hlavy Ústavy Slovenskej republiky. 
Viedenský dohovor o medzinárodnom zmluvnom práve:
https://www.mzv.sk/documents/10182/12865/pravidla_pre_uzatvaranie_medzinarodnych_zmluv.pdf/942aae94-a41c-4332-a758-cdbe98d01ef4?fbclid=IwAR3TSVNGs8qvzuZD7XafdTGEiL8zfzHEEZlLSA0axrJJ5vDwB51F2Hw5KUQ
Otázka: „Akú právnu váhu má, že signatárom Istanbulského dohovoru je od roku 2017 Európska Únia?“
Odpoveď: Žiadnu. Európska únia nemá právnu subjektivitu európskeho superštátu napr. federácie. Európsky parlament nie je zákonodarný zbor EÚ. Slovensko je povinné dodržiavať medzinárodné zmluvné záväzky a vzťahy, aké zakladá Viedenský dohovor a dikcia Ústavy SR v časti PRVÁ HLAVA Prvý oddiel ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/rada-europy
Európska komisia prijala Istanbulský dohovor 6. apríla 2011, platným sa stal 1. augusta 2014. Ratifikovaný má byť bez výhrad celý, ako leží a beží, čo je poistka proti námietkam v časti dohovoru „rodový stereotyp ako sociálny konštrukt“.
Uznesenie Národnej rady Slovenska má silu ústavného zákona. Slovensko týmto aktom a následnými administratívnymi krokmi odstupuje od podpisu a ratifikácie Istanbulského dohovoru Listom Generálnemu tajomníkovi Rady Európy, podpísaným slovenskými prezidentom, predsedom parlamentu a predsedom vlády.
Zmluvným partnerom dohovoru nie je Európska komisia (tobôž európsky parlament); Tusk a Juncker list dostanú len na vedomie.
Istanbulský dohovor teda nie je zmluvný dokument, aký mieni Lucia Žitňanská, ktorá bola podpisom dokumentu poverená ako vtedajšia ministerka spravodlivosti za vlády Ivety Radičovej.
Istanbulský dohovor z 11. mája 2011 (originálne znenie):
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462541
Mimochodom (1), existuje aj Lanzarotský dohovor rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním bol prijatý v Lanzarote (Kanárske ostrovy, ostrov v Atlantiku) 25.10. 2007; Slovensko ho podpisom a ratifikáciou prijalo ako inak z pohľadu preambuly ústavy a jadra Ústavy samotnej „nezávadný“ 1.marca 2016.
Mimochodom (2) existuje vládou prijatá Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, ktorej gro tvorí ochrana a podpora práv LGBTI na úkor starých, chorých, telesne a mentálne postihnutých a sociálne odkázaných nie vlastnou vinou…
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv – Uznesenie Vlády SR č. 71/2015:
https://www.minedu.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-uznesenie-vlady-sr-c-712015/
https://hsr.rokovania.sk/data/att/146908_subor.pdf
Mimochodom (3) existuje aj Akčný plán ochrany a podpory osôb patriacich do rámca LGBTI (dúha) v nadväznosti na celoštátnu stratégiu (vyššie):
Vláda schválila Akčný plán ochrany a podpory osôb patriacich k národnostným a etnickým menšinám a skupinám, jednoducho ako Akčný plán pre menšiny:
https://www.vlada.gov.sk//vlada-schvalila-akcny-plan-pre-mensiny/
Podľa akčného plánu pre menšiny na pôde ministerstva spravodlivosti  sa zrodil Akčný plán ochrany a podpory LGBTI ľudí na roky 2016-19; v pláne niet znova ani zmienky o vozíčkaroch, telesne ani mentálne hendikepovaných, s výnimkou, ak by takou bola osoba s inou, než hetero orientáciou; to by ste videli, tie fukoty výstavby bezbariérového vstupu fšade, kamkoľvek, aj na kostolnú vežu, hoc pre jedinú persónu…
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/dokumenty/slovensko/eu/akcny-plan-na-roky-2016-2019/
Materiál šiel odhodlane v stopách ochrany a podpory práv menšín, s postranným úmyslom (to oni radi…) pre vtiahnutie dúhového clustra LGBTI osôb a skupín do ľudsko-právneho režimu menšín; teda, do režimu základných ľudských práv; materiál nebol vládou prijatý; pozor! Nie je mŕtvy, nespí, len spočíva a čaká…
Dnes máme konečne k liberalizmu sa hlásiacu prezidentku “fšetkých”. Dočká sa aj čakajúci akčný plán pre dúhu satisfakcie a uvedenia do života?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

O čo ide: Parlament v piatok 29.3. schválil uznesenie, ktorým žiada vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).
Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22089104/zitnanska-slovensko-moze-od-istanbulskeho-dohovoru-odstupit-len-z-poverenia-prezidenta.html#ixzz5jrMG8wHz

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?