Publikované: 28.11.2019

Znova a znova sa pýtam a budem pýtať…

Európska komisia podpísala Istanbulský dohovor aj za členské štáty, ktoré ho neratifikovali. Podpisom bol len vzatý na vedomie. Platnosť a účinnosť nadobudne jeho ratifikáciou.
Európsky parlament ho chce ratifikovať za celú Európsku úniu. Teda, aj za štáty, ktoré ho neratifikovali (Česko, Slovensko). Súdnemu dvoru EÚ bola položená otázka:
Môže byť Istanbulský dohovor ratifikovaný EÚ aj ak ho nepodpísali a neratifikovali všetky členské štáty EÚ?
Výzvy na ratifikáciu Istanbulského dohovoru sú zo strany Európskeho parlamentu priamy zásah do právomocí, suverenity a zvrchovanosti národných členských štátov EÚ. EÚ nie je štát.A toto je zasa čo za dnešný (28.11.) nezmysel (?) hotové Kocúrkovo (!):
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/534292-parlament-este-viac-vzdialil-slovensko-od-istanbulskeho-dohovoru/
Nestačilo kľúčové Uznesenie NR SR z 29.3.2019??!!!
List rade Európy o stiahnutí podpisu a odstúpení od Istanbulského dohovoru mal byť napísaný už v apríli 2019, a celý rodovo-ideologický komplot neomarxistickej “liberálnej” progresívnej ľavice liberálov, dávno zabudnutý…
Slovensko disponuje dostatočnou legislatívou na boj proti násiliu nielen na ženách, treba ju uvádzať do života…
Znova a znova sa pýtam a budem pýtať:
Prečo nebola zastavená ratifikácia Istanbulského dohovoru podľa dikcie a imperatívu uznesenia Národnej rady Slovenska? Čo ste vo veci urobili ako občianska spoločnosť?  Ako sa má k zákonodarnej moci (parlament) výkonná moc (vláda a prezidentka)?
Slovenský parlament uznesením artikuloval vôľu väčšiny slovenského ľudu, ako kľúčového nositeľa moci v štáte slovenskom. Či dánskom?
Ústava SR padla ešte pred voľbami? Je už len zdrap papiera v pozlátenej koženej väzbe vo vitríne vestibulu bývalej Slovenskej národnej rady?
Túto otázku, aby som vás „rodovo nediskriminoval“, tak „rodovo korektne“ občianky a občania (občania a občianky) položím a budem klásť aj nabudúce.
Pridávam otázky z občianskej náuky pre 5.-9. ročník ZŠ (Ústava SR):
1. Kto je nositeľom moci v štáte?
2. Ako sa má Istanbulský dohovor k Ústave SR?
3. Akú silu má Uznesenie NRSR o odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru?
4. Čo je náplňou práce ústavno-právneho výboru parlamentu?
5. Aký je rozdiel medzi obyvateľmi a občanmi?
6. Čo je „pracovnou náplňou“ občanov?
7. V čom je rozdiel medzi občianskou a politickou mimovládkou (a čo na to zákon)?
A čo vašou náplňou? Sedieť pri fejzbúku? A voliť? A čo ešte? Vieme, čo je “má dať-dal?” Plní-neplní?
Kde ste, občania? Alebo len fejzbúkári? Voliť (podľa prieskumov) ak je vôbec ešte koho, stačí? Máte ľudsky a občiansky mentálne naviac, než len na vlastné pohodlie? Čítali ste volebné programy tých, ktorých chcete voliť?
Do europarlamentu ste poslali pár „svojich“ vlastencov a národovcov, (ale aj liberálov aj vlastencov). Si myslíte, že to stačí? Do europarlamentu ste na Slovensku nevolili len vy…
Po odchode 73 poslancov Spojeného kráľovstva sa počet poslancov EP zníži zo 751 na 705. Týmto znížením sa ponechá priestor na možné budúce rozširovanie Únie.
Poslanie europoslancov v EP je zastupovanie záujmov EÚ.
Združení sú v parlamentných ideologických a politických frakciách. Ktorí zo zoznamu „slovenských“ budú za a proti ratifikácii Istanbulského dohovoru?
http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/zoznam_poslancov.html
Istanbulský dohovor je záujem EÚ?
Tieto otázky vám položím aj potom, ak EÚ aj za Slovensko ratifikuje Istanbulský dohovor, a vy budete robiť na fejzbúku presne to, čo na ňom robíte dnes…
Viete narábať s vašimi slobodami, právami a demokraciou? Je web a fejzbúk jedinou platformou vašej slobody a našej demokracie?
Výdobytky Veľkého víťazného Novembra
1. Sloboda, demokracia, ľudské práva a pluralizmus osobných, ideologických a politických názorov;
Vyhodnoťte stav spoločnosti. Všetkým niečo dal i vzal (ekonomika, spoločnosť, osobný život, ľudské práva a slobody).
2. Fejzbúk (o ňom sa nám ale v bode 1 v roku 1989 ani nesnívalo).
Vyhodnoťte bod č. 1 a prínos fejzbúku (bod č. 2). Z mnohých oblastí spoločenského a politického života vyberám jednu z aktuálnych tém: Istanbulský dohovor
Otázka: Čo ste vykonali proti podpisu a ratifikácii Dohovoru o odstraňovaní násilia na ženách? Zdieľali správy, komentovali, lajkovali, hádali sa, navzájom sa urážali, nenávideli, blokovali, a čo ešte?

Preklad gréckého demos (ľud) – kratos (vláda) znamená ľudová vláda a nie vláda ľudu, ako sa to u nás interpretuje. Slovenská republika má charakter parlamentnej demokracie (vlády volených zástupcov ľudu). Takzvaná „ulica“ má právo na verejné protesty, ale nereprezentuje všetok ľud, ale len voličsky zanedbateľnú časť výrezu občiansky aktívnej spoločnosti, nielen voličov.
Kľúčom k charakteru štátu a systému moci a vládnutia sú parlamentné voľby v opore o dikciu Ústavy ako prvá a základná možnosť…
Spoločensko-politické zmeny a systému vládnutia, ako aj deľby a rovnováhy ústavnej moci, jej depolitizáciu, odstraníčenie a deoligarchizáciu (prokuratúra, justícia, policajný zbor, inšpekčná služba), musia byť apolitické ako armáda, nie je ale možné dosiahnuť len v riadnych parlamentných alebo predčasných voľbách…
Druhou možnosťou je posilnenie (politici, najmä „demokrati“ ho nechcú) inštitútu priamej občianskej demokracie (petičné právo, referenum).
Treťou je zmena a ďalšia demokratizácia volebného systému; problém s jedným volebným obvodom dnes má už aj jeho autor, sám Vladimír Mečiar (plus volených zastupiteľov, poslancov, ponechať, ak plnia, odvolať a vymeniť ak neplnia). Plus priama politická trestnoprávna zodpovednosť (všetky uvádzané dôvody a výhovorky proti, sú len kecy). Takzvaní „demokrati“ si z demokracie z domu do politiky, vzali akurát svoje, poslaneckým sľubom nadobudnuté „božstvo“ (…a berú 5-tisícové platy a paušálne náhrady).
Vôľu ľudu v medzivolebnom období ale možno presadiť vtedy a do v súlade s ústavou, ak nastanú okolnosti, presahujúce etický rámec únosnosti spoločnosťou (Kuciakova vražda)…
Ibaže spoluvinu nesie celá spoločnosť, ktorá ten zločin dopustila svojou
a/ priebežnou občianskou pasivitou,
b/ absenciou občianskej kontroly politiky a vládnutia.
1. Koľko z vás je obyvateľov a koľko aj občanov?
2. Občiansku spoločnosť tvoria len voliči a mimovládky?
3. A fejzbúk?
4. Aká časť oprávneného voličstva je vôbec spôsobilá čo len na zodpovedný a kvalifikovaný výkon aktívneho volebného práva?
5. Koľko z vás ovláda občianske minimum?
6. Koľko z vás aspoň raz nahliadlo do Ústavy SR?
7. V ako stave sa dnes nachádza Slovenská republika?
8. Kto nesie kľúčovú zodpovednosť?
Vami volené politické subjekty vám pred voľbami predložia voje volebné programy. Ak ste ich čítali, pýtam sa:
1. Viete, a ako, či ich po voľbách budú plniť? Odkiaľ a ako sa dozviete, či plnia tie, na základe ktorých ste ich volili, a nie iné („svoje“)?
2. Viete, čo je priebežná, každoročná kontrola odpočtu činnosti parlamentných politických strán?
3. Plnenie-neplnenie volebného programu alebo koaličnej zmluvy založenej na spoločnom programe vládnutia nemožno hodnotiť len z aspektu: „politika ako umenie možného“ v nadväznosti na politické sľuby občanom pred voľbami…
Nik vám nesľúbi toľko, čo politik a strana pred voľbami, čo je predvolebný populizmus; a toto majú vyhodnotiť voliči, než sa vyberú k volebným urnám.
Občania majú právo vyjadriť svoju programovú vôľu, a alebo si založiť vlastné politické subjekty, a ísť k voľbám, alebo, zverejniť (tlač, médiá) svoje požiadavky na politické subjekty, ktoré, ak chcú byť volené, musia ich prijať, osvojiť a zapracovať do svojich volebných programov.
Skutočnosť, realita: Obyvateľstvo, občianstvo a voličstvo čaká, čo im politici a politické subjekty do volieb ponúknu. A to je na hlavu. Treba to postaviť na nohy. Demokracia osciluje na osi občan-politik-občan. Aj so spätnou väzbou. V stave komunikačnej jasnosti, zrozumiteľnosti a informačných tokov priechodných obomi smermi…
Čestná, zásadová a charakterná politika je étos každej parlamentnej strany, hnutia. Prezentujú sa vám už dnes. Ako s tým naložíte? Sadnete si k televíznym tlačovkám na TA3 alebo k fejzbúku?
Ak politici odmietli zákon o vlastnej trestnej zodpovednosti, vedzte, že sami si „svoje“ rybníky nevypustia; musíte ich k tomu „dokopať“ VY.
Podobne naložte s Istanbulským dohovorom. Áno, VY, vaše excelencie…
Aj tento článok k bol príspevkom k oslavám 30. výročia Veľkého Novembra.
Predikujem, že Istanbulský dohovor možno ratifikovať len ako celok.
Článok 78: K žiadnemu ustanoveniu tohto dohovoru, s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku, nie sú prípustné žiadne výhrady. Vyhlásenia o výhradách urobených v súlade s odsekom 2 a 3 by mali vysvetliť dôvody, prečo zmluvná strana požaduje výhradu.
Článok 80: V súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve Organizácie Spojených národov článok 80 umožňuje každej zmluvnej strane dohovor vypovedať.
https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2013/05/SJ-PREKLAD-Exp.Rep_._fin.pdf
Ako môže exekutíva (výkonná moc, vláda a prezidentka) v priamom prenose (občania Slovenska) nevykonať úlohu, danú Uznesením národnej rady Slovenska, zákonodarnou mocou, ktorá žiada o výkon rozhodnutia o vypovedaní Istanbulského dohovoru?
Uznesenie NR SR z 29.3.2019: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465107
Lehota k zaslaniu pripomienok (výhrady) je do 23.12.2019, predstaviteľ výkonnej moci minister spravodlivosti Gál vraj „pripomienky nemá“. O čom chce vraj ešte diskutovať? A s kým? Prezidentka hrá „mŕtvu chrobačicu“.
Toto je ústavná kríza, resp. kríza ústavnosti SR a právneho štátu. Konflikt zákonodarnej verzus výkonná moc. Tá odoprela poslušnosť platnej Ústave SR. Štyri mesiace pred voľbami.
Nie vymeniť persóny, štát treba rozobrať na súčiastky a znova poskladať. V súlade s Ústavou SR.
Dôvodov pre otvorenie ústavy je viac…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Na stole máme 31 ton slovenského zlata v Bank of England v ohrození brexitom. Aj inak máme čo robiť…
Cudzinecké kvóty sme vyhodili slušne dvermi, tlačia sa nazad oknom a vetrákmi…
Za migračnú krízu sú zodpovedné kolonizátorské Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko…
Agenda OSN Global Compact 1 a 2 a Marrákéšky protokol legalizujú migráciu (utečenci, ekonomickí migranti) a ľudské právo majú už aj klimatickí utečenci z Afriky…
A my kam budeme utekať? Do Arktídy?

 

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?