Uverejňovanie blogov (autorských diel) na Blogovisko.sk sa riadi nasledovnými pravidlami:

Blogovisko.sk je blogovací server, ktorý umožňuje autorom (blogerom) publikovať ich vlastný pôvodný textový a obrazový obsah vo forme článkov (blogov).

Autor (bloger) je osoba, ktorá publikuje na stránkach servera inde neuverejnené vlastné články podľa svojho uváženia. Výnimka z tohto pravidla musí byť dohodnutá so správcom stránky.
Názory vyjadrené v blogu sú názormi autorov a nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa servera. Autor je plne zodpovedný, aj po právnej stránke, za ním publikovaný obsah.

Autori vo svojom profile zverejňujú svoje celé, pravé meno a fotografiu tváre. Ak je to relevantné k obsahu článku, zverejňujú svoje zamestnanie/pozíciu/ponikateľské aktivity/príslušnosť k politickej strane, či iné dôležité informácie. Je to z dôvodu, aby čitatelia mohli posúdiť prípadnú zaujatosť autora alebo konflikt záujmov.
Hoci štandardne nie sú autori anonymní, vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ servera umožniť anonymné publikovanie článkov pod pseudonymom.

Autor si ponecháva plné autorské práva na svoje diela, ak nie je s prevádzkovateľom servera dohodnuté inak. Autorovi nevzniká nárok na odmenu za uverejnené dielo, ak nie je vo výnimočných prípadoch dohodnuté inak.

Minimálny počet slov v jednom článku je 80.

Prevádzkovateľ servera má vo výnimočných prípadoch právo stiahnuť už publikovaný článok z verejne dostupných stránok. O tejto skutočnosti upovedomí autora prostredníctvom e-mailu. V prípade, že autor poruší pravidlá blogoviska, osobitne pravidlá uvedené v článku reklama, má  prevádzkovateľ právo okamžite takýto článok stiahnuť. Autor, ktorý opakovane a po upozornení porušuje pravidlá, môže mať zablokovaný prístup na blogovisko.

Autor môže robiť dodatočné zmeny vo svojom už publikovanom článku. Riadi sa však zásadou, že o tom upovedomí buď priamo na mieste, kde bola zmena vykonaná, alebo na konci článku. Toto neplatí pre opravu preklepov, gramatických chýb a celkovo úprav, ktoré nemenia význam textu.

Autor môže stiahnuť z blogoviska svoj už raz publikovaný článok. Malo by sa tak diať len výnimočne a prevádzkovateľ stránky má právo pýtať sa na dôvody. Autor by mal túto skutočnosť zverejniť na mieste bývalého textu článku.
Úplné odstránenie článku zo servera môže uskutočniť len prevádzkovateľ na požiadanie autora. Ak chce autor stiahnuť všetky svoje uverejnené články, požiada o to prevádzkovateľa.
Tiež nie je dovolené uverejňovať identické alebo takmer identické články viac ako jeden krát.

Dohoda o uverejňovaní článkov (blogov) sa uzatvára na dobu neurčitú a obidve strany ju majú nárok kedykoľvek vypovedať.

Nie je dovolené upútavať v článkoch na odkazy na vybrali.sme.sk. Prevádzkovateľ stránky Blogovisko.sk si vyhradzuje právo takúto upútavku odstrániť.

Priestor pre váš názor na blogovisku
Snahou prevádzkovateľa je, aby ľudia mali možnosť uverejniť svoj názor na rozmnité témy a to aj tie, ktorým sa nevenujú mainstreamové médiá, alebo sa im venujú len okrajovo.
Čím vyššia bude úroveň, prínosnosť a atraktivita a úroveň článkov, tým vyššia bude aj obľúbenosť celého blogoviska a čítanosť jednotlivých článkov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť prvý článok autora na tomto serveri pred jeho uverejnením.

Veríme, že vzájomnou komunikáciou a snahou sa bude dať dohodnúť v prípade akýchkoľvek ťažkostí, či už technických alebo iných, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

Zobrazovanie, kategórie
Články sa zaraďujú automaticky podľa času kedy boli uverejnené a v kategórii, v ktorej boli uverejnené. Autor zaraďuje svoje články do kategórii sám, pričom  sa snaží zabezpečiť čo najvyšší súlad medzi kategóriou a obsahom článku.

Literárna rubrika
Do tejto rubriky môžu byť umiestňované články aj od anonymných autorov. Podmienkou je, že to musia by literárne diela (nie názory, komentáre) a musia byť striktne nepolitické. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť anonymný článok podľa uváženia a bez upozornenia. Prevádzkovateľ má tiež právo si vyžiadať od autora jeho identifikačné údaje.

Rubrika ZA vs PROTI
Táto sekcia má určenú tému na dané časové obdobie a blogy sa dajú pridávať len k aktuálnej téme a to do jednej z dvoch sekcií. Diskusia je spoločná ku všetkým blogom za jednu tému.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo presunúť blogy v tejto rubrike do inej sekcie, ak sa nebudú pridržiavať určenej témy alebo budú nesprávne zaradené ako „ZA“, ak v skutočnosti vyjadrujú negatívny názor k danej téme a naopak. Príklad – téma: „Zákaz zisku poisťovní“. Článok podporujúci zákaz uverejnený v sekcii „PROTI“ je zaradený nesprávne, správne je ho zaradiť do časti „ZA“.

Reklama
Prevádzkovateľ servera môže na vyhradených častiach stánky s s článkami zobrazovať reklamu podľa vlastného výberu a bez ovplyvňovania jej obsahu autorom.
Do článkov (blogov) naopak nie je možné zo strany autora zaraďovať reklamu, alebo explicitnú formu propagácie nejakej služby alebo výrobku.

Názov blogu, URL adresa, logo blogu, fotografia a opis bloggera

Názov blogspotu schvaľuje a nastavuje editor webu na základe návrhu blogera. Zvyčajne je názov totožný s menom autora. URL adresa blogu v tvare môže, ale nemusí byť totožná/príbuzná s názvom blogu. URL adresu navrhuje bloger, schvaľuje a nastavuje zodpovedný redaktor.

Logo blogu tvorí obrázok rozmerov 70×70 px, ktorý sa zobrazuje v rubrike daného blogu, v sekcii Blogy a na hlavnej stránke blogov Blogoviska. Logo blogu si navrhuje bloger.

Fotografia blogera v jeho profile má mať šírku cca 100 px a výšku cca 150 px. Bloger dopĺňa svoj textový opis, svoje obľúbené linky a témy/tagy svojho blogu.

Diskusie

Príspevky do diskusie sa riadia nasledujúcimi pravidlami:
Autor (diskutér) píše príspevky buď pod anonymným alebo vlastným občianskym menom. Anonymní diskutéri si vyberajú meno, ktoré sa nepodobá na občianske meno inej osoby.
Za obsah príspevkov zodpovedajú po každej stránke ich autori.
Prevádzkovateľ Blogovisko.sk má však právo vymazať príspevky ak usúdi, že porušujú platné zákony, sú nadmieru obscénne/vulgárne alebo nesúvisia s témou jednotlivých článkov.