Publikované: 16.10.2019

Motivácia

Čo je to vlastne tá motivácia ?

Motivácia sú isté pohnútky, ktoré vyvolávajú aktivitu každého organizmu a určujú jej zameranie.Motivácia je braná ako psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a udáva mu smer. Ide o vnútornú hnaciu silu, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to tiež sila, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných cieľov. Je to vôľa niečo dosiahnuť v živote. Ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologickým motivované. Pohnútkami ľudského správania sú však i biologické a aj kultúrne aspekty. Človek často vedome rozhoduje o tom, či bude konať na základe svojich motivácií, tie pôsobia na človeka i na podvedomej úrovni a to napr. vplyv skrytou silou reklám. Človek, ktorý sa dožaduje motivácie zvonka a hlavne od druhých ľudí má vážny problém. Motivácia vie veľmi málokedy môže prísť zvonka. Motivácia prichádza spravidla priamo z vás. Ak si postavený cieľ, ktorý je považovaný za dostatočne dôležitý, za významný a efektívny, prichádza chuť ten svoj cieľ aj realizovať. A práve slovo chuť tu je spájané s  motiváciou. Ak mám chuť cvičiť alebo byť úspešným som motivovaný.

motivacia Motivácia

Ako vplýva motivácia na pracovný proces ?

Motivácia je jeden z hlavných dôvodov ovplyvňujúcich úspech života jednotlivca. Je pre neho dôležité, aby svoj čas venoval aktivitám a práci, ktorá ho motivuje – oduševňuje a napĺňa a práve v týchto oblastiach je potom schopný podať nadpriemerné výkony. Úspech alebo neúspech motivácie silne ovplyvňuje výrobu či už kvantitatívnu ale i kvalitatívnu časť. Výnimočne vyskytnú však aj prípady, keď prehnaná motivácia pôsobí brzdiaco, no všeobecne platí, že produktivitou nejakej práce a podaním výkonu rastie priamo úmerne s rastom pozitívneho motivovania.

 

Motivovácia práce a jej merania

Na objektívne meranie motivácie pracovníkov sa používa najčastejšie dotazníková metóda, ktorej cieľom je zistiť, s akou energiou pristupuje pracovník k práci, aké sú podnety a situácie, ktoré jeho motiváciu stupňujú či znižujú. Pri členení motivačných faktorov k najdôležitejším formám motivácie patrí kategória energia a dynamizmus; táto skúma počiatočnú energiu, ktorou sa pracovník stavia k vykonaniu práce. Zisťovaním miery “stotožnenia sa” určujeme, nakoľko je jedinec schopný stať sa súčasťou existujúcej firemnej kultúry. Vnútorná motivácia aj jej jednotlivé prvky ukazujú, aké úlohy sa stávajú pre pracovníka to motivujúce  a vonkajšia motivácia hovorí o vplyve vonkajších stimulov (napr. finančná odmena). Znalosti získané z tohto alebo z podobných firemných prieskumov sa stávajú hodnotným zdrojom informácií. Umožňujú efektívne meniť firemnú kultúru a tiež optimalizovať využitie už existujúcich prvkov vzhľadom na špecifické danosti konkrétnych jedincov.

Motivujúce riadenie podľa J. P. Kotlera

  • je spájaná predovšetkým s tvorbou takej koncepcie budúcnosti firmy, ktorá korešponduje s hodnotami pracovníkov, ktorých chceme danou koncepciou osloviť a tým sa stane pre nich práca dôležitou a úlohou vedenia organizácie je nabudiť pracovníka do rozhodovania o tom, akým spôsobom sa takto stanovená vízia dosiahne; zamestnanec sa tým spolupodieľa na riadení, získanie tejto moci pri jeho riadení ho v práci motivuje
  • zamestnanca všemožne podporiť pri realizácii istej vízie budúcnosti (zaučením, spätnou väzbou…), to vplýva na jeho odborný rast a stupňuje to jeho sebahodnotenie
  • dobrí vedúci uzná a odmení úspech, čím sa u podriadeného dostaví nielen rast spokojnosti s dosiahnutým výkonom, ale aj zážitok príslušnosti k takej spoločnosti, ktorej oni sami sa stávajú dôležitými

Marketingová analýza spotrebiteľských trhov a kúpneho správania

Firmy, ktoré nevedia o  motivácii, potrebách a preferenciách zákazníka, môžu čakávať veľké straty už v začiatkoch svojho pôsobenia. Význam marketingu je uspokojovanie potreby a želania cieľového zákazníka, prípadne vyvolať v ňom nové potrebu, zhodnú s ponúkaným produktom. A preto poznanie motivácie kupujúceho zákazníka je nezanedbateľnou súčasťou marketingovej analýzi. J.P. Kotler uvádza príklad zmeny spotrebiteľovom správaní sa pri predaji istej značky pečiva. Kým bola ponuka v sieti supermarketov, jeho spotreba bola nízka, zákazníkom prehliadaný medzi množstvom ostatných podobných tovarov. Jeho umiestnením do siete špeciálnych obchodov so zdravou výživou však dopyt po tomto type pečiva výrazne vzrástol.

Teórie motivácie

Existuje mnoho teórií motivovania a medzi ne patria napr. Maslowova hierarhycká teórie potrieb, Herzbergova dvojfaktorová teória, Vroomova teória očakávania, Adamsova Teória rovnováhy, Skinnerova teória pozitívneho myslenia.

Motivačné citáty

„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.” Emerson, R. W.

„Neúspech je kľúčom k úspechu. Každá chyba nás niečomu naučí.” MORIHEI UEŠIBA

„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. ELEANOR ROOSEVELT

„Myseľ je všetkým. Pokiaľ neveríš, že niečo dokážeš, tak nedokážeš.“ KAI GREEN 

„Prekážky Vás nemôžu zastaviť. Problémy Vás nemôžu zastaviť.A predovšetkým,
iní ľudia Vás nemôžu zastaviť. Len Vy môžete zastaviť sami seba.” JEFFREY GITOMER

„Cieľ bez plánu je len… želanie“ ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Muž nemá právo byť amatérom v rovine fyzického tréningu. Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné.”  SOKRATES


  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?