Príspevky od Peter Slovík

,

Ako vybaviť potvrdenia potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis v zozname hospodárskych subjektov môže výrazne zjednodušiť účasť vo verejných obstarávaniach a aj zvýšiť pravdepodobnosť úspechu ako sme už písali. K podaniu žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je však potrebné splniť viacero podmienok resp. vybaviť viacero povinných príloh. Podľa zákona o verejnom obstarávaní sú prílohami žiadosti: (i) údaje konateľa, prípadne člena/ov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; (ii) […]

,

Aký je rozdiel medzi zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov a zápisom do RPVS ?

Mnohí podnikatelia, ktorí sa chcú uchádzať o verejné zákazky sa pri verejných obstarávaniach stretli s pojmami zoznam hospodárskych subjektov a register partnerov verejného sektora (RPVS). Viacerí z nich však nemajú presnú vedomosť aký je rozdiel medzi týmito dvoma registrami, respektíve nevedia ani na čo tieto jednotlivé registre slúžia a vnímajú ich len ako „byrokratickú povinnosť.“ Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je nevyhnutný v prípade ak sa chcete uchádzať o zákazky […]

,

Ako získať verejné zákazky?

Dodávanie tovarov alebo služieb pre verejný sektor sa dá považovať za jedno z najstabilnejších odvetví podnikania, ktoré je oveľa menej ovplyvňované ekonomickými cyklami alebo hrozbou platobnej neschopnosti zadávateľa zákazky. To je pre mnohých podnikateľov lákavé, obzvlášť v týchto neistých časoch. Uchádzať sa o verejné zákazky môže prakticky každý podnikateľ, stačí mu k tomu zápis v jednom respektíve dvoch registroch. Prvým spomenutým je zoznam hospodárskych […]

,

Ako sa zapísať do registra partnerov verejného sektora ?

Zápis do registra partnerov verejného sektora je povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na mnohých podnikateľov, ktorí prijímajú prostriedky z verejných zdrojov, eurofondov alebo obchodujú so štátom (obcou). Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora však zápis môže vykonať jedine tzv. oprávnená osoba, ktorou je podľa tohto zákona jedine advokát alebo notár (v ojedinelých prípadoch to môže byť ešte aj banka alebo daňový poradca). […]

,

Ako sa robí zmena sídla s.r.o. ?

Zmena sídla s.r.o. je jednou z najčastejších, ak nie úplne najčastejšou zmenou v obchodnom registri, s ktorou sa stretáva väčšina podnikateľov, ktorí majú s.r.o. Je prirodzené, že s rozvojom podnikania prichádzajú požiadavky na zmenu podnikateľských priestorov, prípadne na presun sídla z adresy bydliska niekam inam. Návrh na zmenu sídla sa podáva na vyplnenom formulári k zápisu zmien v s.r.o. dostupnom na stránke Ministerstva spravodlivosti […]

,

Na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS) ?

Register partnerov verejného sektora známy aj pod názvom „protischránkový register“ vznikol najmä z dôvodu boja proti prijímaniu prostriedkov z verejných zdrojov tzv. schránkovými firmami bez známeho majiteľa alebo konečného užívateľa výhod. Konečný užívateľ výhod je zjednodušene povedané osoba, ktorá profituje zo zisku firmy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora upravená pomerne zložito, na účely tohto článku ju však […]

,

Aký zmysel má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je pre mnohých podnikateľov neznámym pojmom. Má však veľký zmysel pre všetkých, ktorí sa uchádzajú alebo majú v pláne uchádzať o verejné zákazky. Podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tento zápis aj proces jeho vykonania upravuje, má zápis v zozname hospodárskych subjektov zmysel najmä v týchto 3 prípadoch: a) Uchádzanie sa o verejné zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Ak sa máte v pláne […]

,

Ako robiť zmeny v s.r.o. v roku 2023?

Uskutočňovanie zmien v obchodnom registri je častokrát náročnejší a komplikovanejší proces ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je tomu tak z viacerých dôvodov, avšak medzi 2 najhlavnejšie môžeme určite zaradiť: Neustále sa meniace právne predpisy upravujúce túto problematiku a pre bežného užívateľa nezrozumiteľné a náročné elektronické formuláre, na ktorých sa návrh podáva. Komplikovaný je […]